Celoživotní učení pro rozvoj znalostí a kompetencí obyvatel zohledňující podmínky pro místní udržitelný rozvoj

Obsah hlavního článku

Jana Dlouhá
https://orcid.org/0000-0002-9660-5594
Zuzana Dvořáková Líšková
Veronika Ježková

Abstrakt

Článek rekapituluje teoretická východiska andragogiky a pokouší se je uvést do kontextu celoživotního učení, které by podpořilo aktéry udržitelného rozvoje na místní úrovni – zprostředkovalo by jim znalosti a dovednosti potřebné k tomu, aby mohli reagovat na stoupající požadavky rychle se měnícího světa. Takto zaměřené programy mohou vycházet z konceptu místně zakotveného učení, sociálního učení a/nebo transformatinvího učení a nabývat různých forem. Autoři také diskutují strategické dokumenty celoživotního učení na evropské úrovni i v rámci ČR a uvádějí příklad inovativní metody založené na foresightu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Dlouhá, J., Dvořáková Líšková, Z., & Ježková, V. (2021). Celoživotní učení pro rozvoj znalostí a kompetencí obyvatel zohledňující podmínky pro místní udržitelný rozvoj. Envigogika, 16(2). https://doi.org/10.14712/18023061.635
Sekce
Inspirace
Biografie autora

Jana Dlouhá, Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí

Odpovědný redaktor Envigogiky. Výzkumník v Centru pro otázky životního prostředí UK, spoluzakladatel znalostní báze Enviwiki; vice-prezident mezinárodní sítě vysokých škol Copernicus Alliance. Zabývá se transformací vzdělávacího systému i metod; k odborným zájmům patří elektronická média, otevřené vzdělávací zdroje, sociální učení a participativní postupy ve veřejném dialogu.

Reference

Bagheri, A., Hjorth, P. (2007). Planning for sustainable development: a paradigm shift towards a process-based approach. Sustainable Development, 15(2), 83–96. https://doi.org/10.1002/sd.310

Cobb, P., & Bowers, J. (1999). Cognitive and situated learning perspectives in theory and practice. Educational researcher, 28(2), 4. https://doi.org/10.3102%2F0013189X028002004

Council of Europe (1978). Permanent Education. Final report. Strasbourg,

Dobeš M. (2019). Účast dospělých na vzdělávání v ČR byla v loňském roce 8.5%. Dostupné z: https://epale.ec.europa.eu/cs/content/ucast-dospelych-na-vzdelavani-v-cr-byla-v-lonskem-roce-85

Dvořáková, M. (2012). Teorie transformativního učení (se) dospělých. Studia paedagogica, 17(1), 59–74.

Evropská komise (2019). Zpráva o České republice 2019. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-czech-republic_cs.pdf

Evropská komise (2020). European Skills Agenda. Dostupné z: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223

Faure, E.: Learning to be. Paris-London, Unesco-Harrap 1972

Kallen, D., Bergtsson, J.: Recurrent Education: a strategy for lifelong learning. Paris, OECD 1973

Kirova, M. P., Nedyalkov, A. N., & Tsaneva, M. (2018). University as Prerequisite for Sustaina-ble Regional Development in International Context. Economics, 10, 11th.

Kearsley, G. (2010). Andragogy (M.Knowles). The theory Into practice database. Retrieved from http://tip.psychology.org

Knowles, M. (1984). The Adult Learner: A Neglected Species (3rd Ed.). Houston, TX: Gulf Pu-blishing.

Knowles, M. (1984). Andragogy in Action. San Francisco: Jossey-Bass.

Lansu, A., Boon, J., Sloep, P. B., & van Dam-Mieras, R. (2012). Changing professional demands in sustainable regional development: A curriculum design process to meet transboundary com-petence. Journal of Cleaner Production. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.10.019

Memorandum on Lifelong Learning: Commission Staff Working Paper (October 2000) – dostup-né na webových stránkách EU: http://ec.europa.eu/education/policies/lll/lll_en.html

Meyer, J., Pillei, M., Zimmermann, F., & Stöglehner, G. (2018). Customized Education as a Framework for Strengthening Collaboration between Higher Education Institutions and Regional Actors in Sustainable Development—Lessons from Albania and Kosovo. Sustainability, 10(11), 3941. https://doi.org/10.3390/su10113941

Mezirow, J. (1991). Transformative dimensions of adult learning. ERIC.

Mezirow, J. (2006). An overview of transformative learning. In P. Sutherland & J. Crowther (Eds.), Lifelong learning: Concepts and contexts (pp. 24-38). New York: Routledge

MŠMT (2007). Strategie celoživotního učení ČR. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha 2007. Online dostupné https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/strategie-celozivotniho-uceni-cr .

MŠMT (2014). Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Online dostupné na https://www.msmt.cz/uploads/Strategie_2020_web.pdf . ISBN 978-80-254-2218-2

MŠMT (2019). Hlavní směry vzdělávací politiky 2030+. Dostupné z: https://www.msmt.cz/file/51582/

MŠMT (2020). Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Ministerstvo škol-ství, mládeže a tělovýchovy ČR. ISBN 978-80-87601-47-1. Online dostupné na https://www.msmt.cz/uploads/Brozura_S2030_online_CZ.pdf

MPSV (2017). Práce 4.0. Zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/prace-4.0

Palán, Z. (2006). Celoživotní učení. In Kalous, J., Veselý, A. Vybrané problémy vzdělávací poli-tiky. Praha: Karolinum.

Pazour, M., Pokorný, O., Valenta, O. (2017) Foresight - efektivní nástroj veřejné správy. TC AV ČR, online https://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznam-publikaci/foresight-efektivni-nastroj-verejne-spravy

Smith, G. A., & Sobel, D. (2014). Place-and community-based education in schools. New York: Routledge.

Sol, J., Beers, P. J., Wals, A. E. (2013). Social learning in regional innovation networks: trust, commitment and reframing as emergent properties of interaction. Journal of Cleaner Producti-on, 49, 35–43, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.07.041

Stejskalová, Rozálie (2021). Místně zakotvené učení [online]. Enviwiki,[citováno 24. 11.. 2021 ]. On-line: < https://www.enviwiki.cz/w/index.php?title=M%C3%ADstn%C4%9B_zakotven%C3%A9_u%C4%8Den%C3%AD&oldid=25521 >

UNECE. (2016). Learning from each other: achievements, challenges and ways forward. Third evaluation report of the UNECE Strategy for Education for Sustainable Development (Roč. 2016). Online https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/11thMeetSC/Documents/1521609E.pdf

UNESCO. (2017). Education for Sustainable Development Goals Learning Objectives. UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf

Van Merriënboer, J. J., Kirschner, P. A., Paas, F., Sloep, P. B., & Caniëls, M. C. (2009). Towards an integrated approach for research on lifelong learning. Educational Technology, 3–14.

Wals, A. E. (2007). Social learning towards a sustainable world: Principles, perspectives, and praxis. Wageningen Academic Pub.

Dřívější práce autorů, zaměřené na vytváření zdrojů pro udržitelný rozvoj regionů:

Barton, A., Dlouhá, J., eds. (2014). Exploring regional sustainable development issues. Using the case study approach in higher education. Grosvenor House Publishing LTD., UK, online: https://www.czp.cuni.cz/knihovna/SD_Case_Studies.pdf

Dlouhá J. (2014). Sustainable development case studies and their use as a teaching method in regionally focused higher education programs. In: Barton, A., Dlouhá, J., eds. (2014). Exploring regional sustainable development issues. Using the case study approach in higher education. Grosvenor House Publishing LTD., UK

Dlouhá, J., Barton, A., Janoušková, S., Dlouhý, J. (2013). Social learning indicators in sustaina-bility-oriented regional learning networks. Journal of Cleaner Production, 49, 64–73. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.07.023

Dlouhá, J., Dlouhý, J., & Kapitulčinová, D. (2016). Metodika tvorby a využití případových studií ve výuce a formou Open Educational Resources (OER). Envigogika, 11(1). Certifikovaná meto-dika

Dlouhá, J., Heras, R., Mulà, I., Salgado, F. P., Henderson, L. (2019). Competences to Address SDGs in Higher Education—A Reflection on the Equilibrium between Systemic and Personal Ap-proaches to Achieve Transformative Action. Sustainability, 11(13), 3664.

Dlouhá, J. (2015) Regional Knowledge for Competence Based Teaching: Transformative Proces-ses in the Czech Education Context. In: Fleischmann, O. et al. (eds) The Teaching Profession. Zurich: LIT Verlag GmbH & Co. KG Wien, pp. 48 56. ISBN 978-3-643-90 681-6

Dlouhá, J., Zahradník, M. (2015). Potential for social learning in sustainable regional develop-ment: analysis of stakeholder interaction with a focus on the role of scientists (Potenciál pro so-ciální učení v regionálním udržitelném rozvoji: analýza interakcí aktérů s důrazem na roli věd-ců). Envigogika, 10(1). ISSN 1802-3061. DOI: http://dx.doi.org/10.14712/18023061.476 Do-stupné z http://envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/476

Dlouhá, J., Henderson, L., Kroufek, R., Jančaříková, K., & Neprašová, S. (2021a). Vzdělání k udržitelné spotřebě a životnímu stylu–cíle a výstupy. Envigogika, 16(1). DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.619

Dlouhá, J., Kroufek, R., Neprašová, S., Jančaříková, K. (2021b) Metodika vzdělávání k odpovědné spotřebě a životnímu stylu. Certifikováno MŽP pod číslem jednacím MZP/2021/320/476. Centrum pro otázky životního prostředí UK, ISBN: 978-80-87076-28-6.

Rozpracovali jsme metodu tvorby a využití případových studií s regionální tematikou (sem spa-dají metody místně zakotveného učení aplikovatelné pro VŠ studenty a dospělé): http://enviwiki.cz/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:P%C5%99%C3%ADpadov%C3%A1_studie

na tomto základě jsme vytvořili četné případové studie udržitelného rozvoje: http://enviwiki.cz/wiki/Kategorie:P%C5%99%C3%ADpady_kauz_udr%C5%BEiteln%C3%A9ho_rozvoje

či udržitelného podnikání na venkově: http://enviwiki.cz/wiki/Kategorie:Udr%C5%BEiteln%C3%A9_podnik%C3%A1n%C3%AD_-_p%C5%99%C3%ADklady_firem

vznikl portál Udržitelný rozvoj na místní úrovni: https://enviwiki.cz/wiki/Port%C3%A1l:Udr%C5%BEiteln%C3%BD_rozvoj_na_m%C3%ADstn%C3%AD_%C3%BArovni

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>