Competences in environmental education

Authors

  • Jana Dlouhá

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.34

Abstract

Terminology and principles of assessment

The article is a follow-up to the general overview of the transformation process in education; it operates with the term competence that defines new educational qualities. It provides a review of environmental connotations of the term; the range of educational objectives related to the understanding of competences as complex (including cognitive, affective and psychomotor aspect) outcomes of the educational process that show its quality in action is discussed. Underdeveloped theory of this new outcome of the educational process has a negative impact on the clarity and practical usability of the concept: its consequences for evaluation and assessment are still relatively vague.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Allen, Jim; Ramaekers, Ger; Velden, Rolf van der. (2005) Measuring Competencies of Higher Education Graduates. In: Weerts, D.J.; Vidal, J. (eds.), Enhancing Alumni Research: European and American Perspectives. New Directions for Institutional Research, Number 126, Summer 2005, Jossey-Bass, San Francisco, pp. 49-59.

Bělecký, Z. (2004) Klíče ke školnímu vzdělávacímu programu. / Keys to school educational programme. Učitelské listy, 12, 2004/05, č. 2, s. 4-5 Retrieved from:http://ucitelske-listy.cz/files/soubory/Inspiromat6.1.pdf

Belz, H.; Siegriest, M. (2001) Klíčové kompetence a jejich rozvíjení, Praha : Portál

Bílá kniha, Národní program rozvoje vzdělávání v České republice - 4. verze; III. Terciární vzdělávání (str. 43 - 52); Kap. 2. Cíle a struktura terciárního vzdělávání. 2001. Retrieved from: http://www.msmt.cz/bila-kniha/narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-bila-kniha-2001

Bloom B. S. (1956) Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain. New York: David McKay Co Inc.

Envigogika, R. (2008). Poslední verze Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky. Envigogika, 3(1). doi:http://dx.doi.org/10.14712/18023061.254

Činčera, J. (2008). Evaluace program Ekoškola. Envigogika, 3(2).

Činčera, J. (2009). Analýza průřezového tématu Environmentální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Envigogika, 4(1). doi:http://dx.doi.org/10.14712/18023061.33

DAVE, R. H. Developing and Writing Behavioural Objectives (R J Armstrong, ed.) Educational Innovators Press. 1975

Delors, J. et al. (1997) Učení je skryté bohatství (formulovala Mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století). Praha : UIV

Dlouhá, J. (2006). Environmentální vzdělání – pokus o systematické pojmenování problému. Envigogika, 1(1).

Dlouhá, J. (2007). Pansofie v díle Jana Ámose Komenského. Envigogika, 2(2).

Dlouhá, J. (2007). Ekologická etika – na pomezí etikety a revoluční ideologie. Envigogika, 2(1).

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávání v ČR. MŠMT ČR, Praha 2005. [Online] [Cit-2009-03-05] Dostupné z www: <http://aplikace.msmt.cz/pdf/JTDlouhodobyzamer05_appx.pdf>

Education Websites. [Online] [Cit-2009-03-03] Dostupné z www: <http://www.hyperion.ie/education.htm>

Elliott, John (1991). Environmental Education in Europe: Innovation, Marginalisation or Assimilation. In Environment, Schools and Active Learning, Centre for Educational Research and Development. Paris: OECD. pp. 25-27.

Elliott, J. (1994). Developing Community-Focused Environmental Education through Action Research. In: Evaluating Innovation in Environmental Education. Paris: OECD p. 38-38.

European Council: Report on the concrete future objectives of education and training systems. 2001. [Online] [Cit-2009-03-05] Dostupné z www: <http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/concrete-future-objectives_en.pdf>

Gough, N. (1987) Learning with Environments. In Robottom, I. (ed.) Environmental Education: Practise and Possibility. Geelong, Victoria: Deakin University Press

Harrow, Anita (1972) A taxonomy of psychomotor domain: a guide for developing behavioral objectives. New York: David McKay

Hejdánek, L. (1994) Filosofický odkaz českého myslitele (doslov). In Rádl, Emanuel (Ed.). Útěcha z filosofie. Praha: Svoboda

Hučínová, L. (2005) Lisabonský proces - Vzdělávání a odborná příprava v Evropě do roku 2010. Klíčové kompetence - nová výzva z EU I. Metodický portál RVP Retrieved from: http://www.rvp.cz/clanek/76

Hudecová, D. (2004) Revize Bloomovy taxonomie edukačních cílů Pedagogika, .vol LIV, iss. 3, pp. 274-283 Retrieved from http://aplikace.msmt.cz/DOC/NHRevizeBloomovytaxonomieedukace.doc

JENSEN, B.B.; SCHNACK, K. The action competence approach in environmental education. Environmental Education Research 3, 1997 (2), p. 163-178.

Kratwohl, D. R., Bloom, B. S., & Masia, B. B. (1973) Taxonomy of Educational Objectives, the Classification of Educational Goals. Handbook II: Affective Domain. New York: David McKay Co., Inc.

KUMPERA, Jan. Poselství J.A.Komenského pro vzdělanost a humanitu dneška. Referát přednesený 15.listopadu 1999, v den výročí Komenského smrti, na Obecné poradě ´99 - Sto let uprostřed Evropy, pořádané Nadací Pangea v Praze. [Online] [Cit-2009-03-03] Dostupné z www: <http://www.vialucis.cz/Komensky.htm>

LEFF, Enrique. Environmental Education and Sustainable Development. In: Environment and Society: Education and Public Awareness for Sustainability, Proceedings of the Thessaloniki International Conference, UNESCO, December 1977.

Lisabonské cíle vzdělávání v evropském a národním kontextu. MŠMT ČR, Praha (2003). http://www.et2010.cz/eu-dokumenty.php?doku=2003

McKeown, R. (2002): Education for Sustainable Development Toolkit. http://www.esdtoolkit.org

Mayer, Michela, Losito, Bruno. (2008) Comments by two Italian experts. Discussion Paper on Competence in Education for Sustainable Development

Morin, E. (1999) Seven Complex Lessons in Education for the Future. Paris: UNESCO. s. 24.

OECD (2005) „Definition and Selection of Competencies" 1997-2002. http://www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf

PALOUŠ, R. (1994). Stáří je nedělí života. Velký učitel dovede studenty až tam, kde je sám hledajícím. Vesmír, 73(634), 1994.

PALOUŠ, Radim (1994) Česká zkušenost. Komenský, Bolzano, Masaryk, Patočka. Studie: Komenského škola stáří a založení gerontagogiky (1978). Praha: Academia ISBN:80-200-0494-7

Pehe, J. (2006) Globální řízení a globální správa (síťová řízení a horizontální alternativy) In: Dlouhá, J., Dlouhý, J., Mezřický, V. (eds.) Globalizace a globální problémy. Sborník textů k celouniverzitnímu kurzu 2005 - 2007. pp 123-132. Univerzita Karlova v Praze, COŽP. ISBN 80-87076-01-X. http://www.czp.cuni.cz/knihovna/globalizace.pdf

Posch, P. (1994) Networking in environmental education. In Evaluating Innovation in Environmental Education. Paris: OECD, pp. 69-87.

POSCH, P. (1994) The Study „Environment and School Initiatives" Phase One. In: Evaluating Innovation in Environmental Education. Paris: OECD. p. 21.

PRŮCHA, Jan (2000). Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. Praha : Portál, 2000. 269 s. ISBN 80-7178-399-4

De Raad, B.; Schowenburg, H. C. (1996) Personality in learning and education: A review. European Journal of Personality, 10, 1996, 5.

REASON, P. (ed.) Human Inquiry in Action. London : Sage. 1988.

Sárközi, R . (2006) Vady na kráse rámcových vzdělávacích programů II - Příliš mnoho slov. Česká škola, 2006, 5 http://www.ceskaskola.cz/Ceskaskola/AR.asp?ARI=102829&CAI=2124

Simpson, E. J. (1972) The Classification of Educational Objectives in the Psychomotor Domain. Washington, DC: Gryphon House

Schneckenberg, Dirk & Wildt, Johannes. (2006) Understanding the Concept of eCompetence for Academic Staff. In Mac Labhrainn, I.; McDonald Legg, C.; Scjmeclemberg, D.; Wildt, J. (Eds) The Challenge of eCompetence in Academic Staff Development. Galway: NUI Galway, 2006 p. 29-35 Retrieved from:www.ecompetence.info/uploads/media/ch3.pdf

Schön, D. A. (1983) The Reflective Practitioner. London: Temple Smith.

Scott, W. (2002) Education and Sustainable Development: challenges, responsibilities, and frames of mind. The Trumpeter , 18 (1) Retrieved from:http://trumpeter.athabascau.ca/index.php/trumpet/article/view/123/134

Sleurs, Willy (ed.) (2008) Competencies for ESD (Education for Sustainable Development) teachers. A framework to integrate ESD in the curriculum of teacher training institutes. Comenius 2.1 project 118277-CP-1-2004-BE-Comenius-C2.1, Brussels, January 2008.

Sterling, S. (1996) Education in Change. In: Huckle, J., Sterling, S., ed.: Education for Sustainability. London: Earthscan Publications Ltd., (pp. 18-39)

Stevenson, R.B. (1987) Schooling and Environmental Education.: Contradiction in Purpose and Practise. In Robottom, I. (ed.) Practise nad Possibility. Geelong, Victoria: Deakin University Press.

Štech, S. (1999) Teoretické přístupy k vysokoškolské pedagogice. In Vašutová, J. a kol. (Ed.) Vybrané otázky vysokoškolské pedagogiky. Praha: ÚVRŠ, pp 157-166.

Strategie UNECE pro vzdělávání pro VUR, 2005. Evropská hospodářská komise OSN. Přijato na Zasedání na vysoké úrovni Ministerstev školství a životního prostředí, Vilnius, březen 2005. In Strategie UNECE pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji [online]. [cit. 2007-08-26]. Dostupný z WWW: <http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPMNF8Z6SCK>.

Tanner, R.T. (1974) Ecology, Environment and Education. Lincoln, Nebrasca: Professional Educators Publications.

UNECE Steering Committee on Education for Sustainable Development (2008a) How Do Teachers Teach Sustainable Development? - A Panel on Competence in ESD in the Education Sector. Discussion Paper. [Online] [Cit-2009-03-05] Dostupné z www: <http://www.unece.org/env/esd/SC.EGI.htm>

UNECE Steering Committee on Education for Sustainable Development (2008b). The Reporting Format (Advance copy of ECE/CEP/AC.13/2008/2/Add.1) [Online] [Cit-2009-03-15] Dostupné z www: <http://www.unece.org/env/esd/inf.meeting.docs/SC/SC-3/ece.cep.ac.13.2008.2.add.1.e.AC.pdf>

UNECE (2008c) Discussion paper on competence in ESD in the education sector (ECE/CEP/AC.13/2008/7) [Online] [Cit-2009-03-03] Dostupné z www: <http://www.unece.org/env/documents/2008/ece/cep/ac.13/ece.cep.ac.13.2008.7.e.pdf>

Václavík, V. (2004) Obecná pedagogika, Sylabus přednášek. UHK, Retrieved from http://pdf.uhk.cz/uppe/old/OBEPG-syl2004.htm

Wals, Arjen E. J. (ed.) (2007) Social Learning Towards a Sustainable World: Principles, Perspectives, and Praxis. Wageningen, The Netherlands: Wageningen Academic Publishers,

Walterová, Eliška (1998) Tvorba a realizace kurikula v evropské dimenzi, projekt „České vzdělávání a Evropa", Učitelské listy č. 2, roč. 6 , s. 5-7

WEINERT, F.E. Defining and selecting key competences. Concept of Competence. A Conceptual Clarification. In: Rychen, D.S. & Salganik, L.H (eds.) Defining and selecting key competencies, Cambridge (State of Washington) and Göttingen: Hogrefe & Huber. 2001.

WILSON-HILL, Faye; LAW, Barry; EAMES, Chris: Action competence in New Zealand schools: Improving the capacity for understanding student learning in EFS. [Online] [Cit-2009-03-03] Dostupné z www: <http://www.edplus.canterbury.ac.nz/documents/research/AAEE%20Action%20Competence%20paper.pdf>

Published

31. 05. 2009

How to Cite

Dlouhá, J. (2009). Competences in environmental education. Envigogika, 4(1). https://doi.org/10.14712/18023061.34

Issue

Section

Reviewed Papers

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>