Pěstitelská gramotnost – sonda znalostí u žáků na druhém stupni základních škol

Obsah hlavního článku

Zbyněk Vácha
Renata Ryplová
Eva Valvodová

Abstrakt

Článek přináší výsledky sondy znalostí v oblasti pěstitelské gramotnosti u žáků na druhém stupni základních škol. Pěstitelská gramotnost je definována jako schopnost porozumět pěstitelským postupům a pochopení jejich dopadu na život každého z nás. Ke sběru dat byla využita dotazníková metoda. Na výzkumu participovalo 462 žáků osmých ročníků z celkem 20 škol. Výsledky  studie naznačují nepříliš vysokou kognitivní úroveň žáků v uvedené problematice.  Vliv výuky na školní zahradě na  vědomosti z oblasti pěstitelské gramotnosti se projevil jako statisticky neprůkazný, signifikantně se ale lišily vědomosti žáků mezi jednotlivými školami. Pozitivním zjištěním jsou výsledky vycházející z žákovských postojů ke smyslu a významu práce na zahradě.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Vácha, Z., Ryplová, R., & Valvodová, E. (2021). Pěstitelská gramotnost – sonda znalostí u žáků na druhém stupni základních škol . Envigogika, 16(1). https://doi.org/10.14712/18023061.615
Sekce
Recenzované články

Reference

Aquilar, O. M., Waliczek, T. M., Zajicek J. M. (2018). Growing environmental ste-wards: the overall effect of school gardening program on environmental attitudes and environmental locusof control of different demographic groups of elementary school children. Hortechnology. April–June 18(2), s. 243–249., https://doi.org/10.21273/HORTTECH.18.2.243

Askim, C. (2016). The Impacts of Agricultural Literacy in North Dakota: A High School Youths Perception. Diplomová práce. North Dakota State University. Severní Dakota. 62 s.

Bellah, K. A., & Dyer, J. E. (2009). Attitudes and stages of concern of elementary tea-chers toward agriculture as a context for teaching across grade level content area standards. Journal of Agricultural Education, 50(2), s. 12–26., https://eric.ed.gov/?id=EJ871926

Bickel, M., Strack, M. & Bögeholz, S. Measuring the Interest of German Students in Ag-riculture: the Role of Knowledge, Nature Experience, Disgust, and Gender. Res Sci Educ 45, 325–344 (2015). https://doi.org/10.1007/s11165-014-9425-y

Blair, D. (2009) The Child in the Garden: An Evaluative Review of the Benefits of School Gardening, The Journal of Environmental Education, 40:2, 15–38, https://doi.org/10.3200/JOEE.40.2.15-38

Blažek, R., Janotová, Z., Potužníková, E. & Basl, J. (2019). Mezinárodní šetření PISA – národní zpráva. Česká školní inspekce. Praha. 72 s.

Bílek, M., Cyrus, P., Slabý, A. (2008). Muzejní didaktika a výuka chemie. In: NESMĚ-RÁK, K. (ed.): Current Trends in Chemical Curricula – Proceedings of the International Conference, Prague, 24–26 September 2008, Prague: Faculty of Science Charles Uni-versity, 2008, s. 43–46.

Boatner, S. M. (2004). A Measure of Agricultural Literacy in Willamette Valley Fourth Grade Students. Bakalářská práce. Oregon State University. 26 s.

Brusová, J. (2009). Utváření vztahu dětí k přírodě v zájmové činnosti. Diplomová prá-ce. Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 63 s.

Bundschu-Mooney, E. (2003). School garden investigation: Environmental awareness and education. San Rafael, CA: Division of Education, School of Business, Education and Leadership, Dominican University of California. Dostupné z: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED480981.pdf

Colbath, S., & Morrish, D. (2010). What Do College Freshmen Know About Agriculture? An Evaluation of Agricultural Literacy. NACTA Journal, 54(3), 14–17. Retrieved April 6, 2021, from http://www.jstor.org/stable/nactajournal.54.3.14

Czesaná, V., Matoušková, Z., Havlíčková, V. Šímová, Z., Kofroňová, O. Lapáček, M., Braňka, J. & Žáčková, H. 2009: Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2007–2008. Analýza. Část – kvalita lidských zdrojů. Národní observatoř zaměstnání a vzdělá-ní NVF, Centrum výzkumu konkurenceschopnosti České ekonomiky, Praha. 111 s

Český statistický úřad. (2019). Vývoj ploch, hektarových výnosů a sklizní zemědělských plodin. Veřejná databáze.

DeMarco, L. W. (1997). The factors affecting elementary school teachers' integration of school gardening into the curriculum. (Unpublished doctoral dissertation). Virginia Polytechnic and State University, Blacksburg, VA.

Desmond, D., Grieshop, J. & Subramaniam, A. (2004). Revisiting garden-based lear-ning in basic education. International Institute for Educational Planning. Dostupné z: https://www.fao.org/3/a-aj462e.pdf

Douglas, K. (1985). Cultivating Agricultural Literacy: Challenge for the Liberal Arts. Battle Creek, MI: W. K. Kellogg Foundation.

Dyg, P. M. & Wistoft, K. (2018). Wellbeing in school gardens – the case of the Gardens for Bellies food and environmental education program. Environmental Education Re-search, 24(8), s. 1177–1191, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13504622.2018.1434869

Fauske, J. R. (2002). Preparing school leaders understanding, experiencing, and im-plementing collaboration. International electronic Journal for Leadership in Learning, 6(6), s. 1–17.

Frick, J. M., Birkenholz, J. R., Gardner, H., & Machtmes, K., (1995). Rural and urban inner-city high school student knowledge and perceptions of agriculture, Journal of Ag-ricultural Education, (36)4, 1-9. https://doi.org/10.5032/jae.1995.04001

Frick, M., Kahler, A. & Miller, W. (1991). A definition and the concepts of Agricultural li-teracy. Journal of Agriculture education July/August, s. 49–57.

Fritsch E. M. & Dreesmann, D. C. (2015). Secondary School Students’ and Their Parents’ Knowledge and Interest in Crop Plants: Why Should We Care? International Journal of Environmental & Science Education, 10(6), s. 891–904.

Gibbs, J. H., (2005). It’s not just in high school-agriculture education in middle school. Journal of Agricultural Education, 80(2), s. 28-33. Dostupné z: http://eric.ed.gov/?id=EJ698939

Hess A. J. & Trexler, C. J. A (2011). Qualitative Study of Agricultural Literacy in Urban Youth: Understanding for Democratic Participation in Renewing the Agri–food System. Journal of Agricultural Education, 52 (2), s. 151–162, https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ955704.pdf

Chmelová, Š. (2010). Pěstitelství na základní škole I. Didaktika výuky. Jihočeská uni-verzita, České Budějovice. 113 s.

Chmelová, Štěpánka, Ryplová, R., Vácha, Z., Vaněčková, O., & Procházka, M. (2019). Školní zahrady středních škol a jejich potenciál pro environmentální výcho-vu. Envigogika, 14(1). https://doi.org/10.14712/18023061.580

Jančaříková, K. (2016). Problémy generace Z a alfa spojené s fenoménem odcizování člověka přírodě. Speciální pedagogika, 26(2), s. 131–134.

Jančaříková, K., Kroufek, R., Modrý, M. & Vojíř, K. (2020). Alienation from Nature and Its Impact on Primary and Pre-Primary Education. Pedagogika, 70(4), s. 509–532. https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1679

Jelínková S. (2015). Zemědělství žije! Tisková zpráva. [cit. 19. 2. 2018]. Dostupné z: https://www.zscr.cz/clanek/skutecne-zdrava-skola-a-zemedelstvi-zije-budou-deti-ucit-o-puvodu-potravin-1677

Jeřábek, J. & Tupý, J. (2017). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. NÚV v Praze [cit. 7. 4. 2017].

Kimbro, R. T., Brokks-Gunn, J. & McLanahan, S. (2011). Young children in urban are-as: links among neighborhood characteristics, weight status, outdoor play, and televi-sion watching. Soc SciMed, 72(5), s. 668–676, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2010.12.015

Koršňáková, P. (2005). Prírodovedná gramotnosť slovenských žiakov a študentov. In MATEJOVIČOVÁ, B.; SANDANUSOVÁ, A. (ed.): Metodologické aspekty a výskum v ob-lasti didaktík prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov. Nitra: FPV UKF, Prírodovedec, č. 171, 2005, s. 34–39. ISBN 80-8050-848-8.

Kovar, K. A. & Ball, A. L. (2013). Two Decades of Agricultural Literacy Research: A Synthesis of the Literature. Journal of Agricultural Education, 54(1), s. 167–178, https://eric.ed.gov/?id=EJ1122296

Kovar K. A. & Henry A. L. (2013).Two decades od Agricultural Literacy Research: A Synthesis of the Literature. Journal od Agricultural Education, 54 (1), s. 167–178. [cit. 24. 8. 2017]. Dostupné z: http://www.jae-online.org/attachments/article/1732/54.1.pdf#page=16

Kvasničák, R. & Ščasnovičová, B. (2020). Didaktická aplikácia naučného chodníka na území lesoparku Brezina v meste Trenčín. In: JORDÁNOVÁ, B. (Eds.): Didaktické a en-vironmentální aspekty v přípravě učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů, Tatranská Štrba, 19.–21. března 2020. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, s. 65–75.

Kvasničák, R. (2013). Krátkodobý vplyv skúsenostného vyučovania v teréne na vedo-mosti žiakov o ekosystéme. Pedagogika 2/2013. s. 198–219. Dostupné z: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=557&lang=cs

Kvasničák, R. (2011). Vplyv skúsenotného vyučovania v prírodných podmienkach na predstavy žiakov o ekosystéme. Pedagogika roč. LXI, s, 175–186. Dostupné z: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=824&lang=cs

Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. Archives of Psycholo-gy, 22(140), s. 1–55.

Malone, K. & Tranter P. J. (2003) School grounds as sites for learning: making the most of environmental opportunities Environ. Educ. Res., 9 (3), s. 283–303, https://doi.org/10.1080/13504620303459

Mayer-Smith, J., Bartosh, O., & Peterat, L. (2009). Cultivating and reflecting on inter-generational environmental education on the farm. Canadian Journal of Environmental Education, 14, s. 107–121, https://eric.ed.gov/?id=EJ842743

McGaughy, T. (2013). The REAL School Garden Experience: Building Sustainable School Gardens through Sustainable Communities. Disertační práce. Texas Tech Uni-versity. 129 s., https://ttu-ir.tdl.org/handle/2346/58223

Meischen D. L., Trexler C. J., (2003). Rural elementary student´s understandings of science and agricultural education benchmarks related to meat and livestock. Journal of Agricultural Education, 44 (1), s. 43–55, https://jae-online.org/attachments/article/351/44-01-43.pdf

Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada. ISBN 80-7184-867-0.

Morgan, S. C., Hamilton, S. L., Bentley, M. L., & Myrie, S. (2009). Environmental edu-cation in botanic gardens: Exploring Brooklyn Botanic Garden’s project green reach. The Journal of Environmental Education, 40(4), s. 35–52., https://doi.org/10.3200/JOEE.40.4.35-52

National Research Council. (1988). Understanding Agriculture: New Directions for Edu-cation. Washington, D. C.: National Academy Press.

Národní ústav pro vzdělávání (2021). Retrieved from http://www.nuv.cz/t/rvp-os

Papáček, M. (2013). Badatelsky orientované přírodovědné vyučování cesta pro biolo-gické vzdělávání generací Y, Z a alfa?. Scientia in Educatione, 1(1), s. 33–49. https://doi.org/10.14712/18047106.4

Powell, D., Agnew, D., & Trexler, C. (2008). Agricultural literacy: Clarifying a vision for practical application. Journal of Agricultural Education, 49(1), s. 85–98., https://eric.ed.gov/?id=EJ839874

Robinson-O’Brien, R. Story, M., & Heim, S. (2009). Impact of garden-based youth nu-trition intervention programs: A review. Journal of the American Dietetic Association, 109(2), 273–279. https://doi.org/10.1016lj.jada.2008.10.051

Prokop, P., Tuncer, G. & Kvasničák, R. (2007). Short-Term Effects of Field Programme on Students’ Knowledge and Attitude Toward Biology: a Slovak Experience. Journal of Science Education and Technology, 16(3), s. 22–31. https://doi.org/10.1007/s10956-007-9044-8

Ryplová, R., Chmelová, Š., Vácha, Z., Procházka, M. & Vaněčková, O. (2018). A survey of High School Students’ Attitudes to Agriculture and Garden Education Scientific Text Comprehension Ability of the First Grade Pre-service Science Teachers In: Čtrnáctová H., Nesměrák K., Teplá M. (ed.). DidSci Plus – Research in Didactics of Science PLUS, Proceedings of the International Conference, Charles University – Faculty of Science Prague, 25th–27th June 2018. ISBN 978-80-7444-065-6

Situmorang, R. P. & Tarigan, S. D. (2018). Cultivating students ́environmental aware-ness by creating bottle garden in school, a qualitative study. Indonesian Journal of Bio-logy Education, 4(3), s. 263–270., https://doi.org/10.22219/jpbi.v4i3.6785

Skelly, S. M., & Bradley, J. C. (2000). The importance of school gardens as perceived by Florida elementary school teachers. HortTechnology,15(3), s. 439–443., https://doi.org/10.21273/HORTTECH.10.1.229

Skutil, M. (2011). Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitel-ství. Praha: Portál.

Smith, L. L. & Motsenbocker, C. E. (2005). Impact of hands-on science through school gardening in Louisiana public elementary schools. Hort Technology, 15(3), 439-443., https://doi.org/10.21273/HORTTECH.15.3.0439

Subramaniam, A. (2002). Garden-based learning in basic education: A historical re-view. Monograph, s. 1–11. Dostupmé z: http://www.whatkidscando.org/featu-restories/2009/11_school_gardens/pdf/School%20Garden%20History.pdf

Škoda, J. & Doulík, P. (2009). Vývoj paradigmat přírodovědného vzdělávání. Pedago-gická orientace,19 (3), s. 24–44. ISSN 1211-4669.

Štrbová M. & Selická, D., (2018). Konzum ako hodnota v postmodernej spoločnosti. e-pedagogium. 18(1). 13 s., http://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/ePedagogium/e-Pedagogium_1-2018online.pdf#page=35

Tvrznická, N. (2016). Sója a její využití. Bakalářská práce, Pedagogická fakulta, Jiho-česká univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, 68 s.

Quay, J., Gray, T., Thomas, G., Allen-Craig, S., Asfeldt, M., Andkjaer, S., … Foley, D. (2020). What future/s for outdoor and environmental education in a world that has contended with COVID-19? Journal of Outdoor and Environmental Education. 24(3), s. 57-65. https://doi.org/10.1007/s42322-020-00059-2

Vácha, Z. (2015). Didaktické využití školních zahrad v České republice na prvním stup-ni základních škol. Scientia in educatione. 11 s., https://doi.org/10.14712/18047106.143

Vácha, Z., Chmelová, Š., Ryplová, R. (2019). Zahradní pedagogika v krajích česko-rakouského pohraničí. E-pedagogium. 14 s., https://e-pedagogium.upol.cz/pdfs/epd/2019/01/04.pdf

Vácha, Z., Chmelová, Š. & Ryplová, R. (2018). Projekt Edugard – zahradní pedagogika v praxi. Sborník XIII. medzinárodnej konferencie EDUCO, Tatranská Štrba (1.–2. 2. 2018), s. 52–58.

Valvodová, E. (2018). Vliv výuky v prostředí školní zahrady na pěstitelskou vzdělanost. Bakalářská práce, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, 44 s.

Williams, D. R. & Brown, J. D. (2011). Living soil and sustainability education: linking pedagogy with pedology. Journal of Sustainability Education, 6(2), 24–38., http://archives.pdx.edu/ds/psu/12974