Přínos badatelsky orientovaného vyučování (BOV) pro environmentální výchovu: Případová studie implementace BOV do výuky na ZŠ

Obsah hlavního článku

Renata Ryplová
Jarmila Reháková

Abstrakt

Článek přináší výsledky pedagogického výzkumu analyzujícího implementaci tzv. badatelsky orientované výuky (BOV) do environmentální výchovy žáků ZŠ na příkladu tématu „Strom: Funkce v krajině a význam pro člověka“. Na principech BOV byl sestaven výukový program pro interaktivní tabuli, který byl ověřován v 7. třídách ZŠ. Následným didaktickým testem byl zjištěn pozitivní vliv aplikované BOV na stupeň znalostí v oblasti environmentální výchovy u testovaných žáků. BOV s využitím interaktivní tabule byla žáky velmi pozitivně přijímána a podnítila zájem o probíranou tématiku. Článek dále přináší stručnou charakteristiku a vymezení pojmu BOV, dále diskutuje přínos BOV pro environmentální výchovu a nastiňuje možnosti uplatnění BOV v tomto oboru.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Ryplová, R., & Reháková, J. (2011). Přínos badatelsky orientovaného vyučování (BOV) pro environmentální výchovu: Případová studie implementace BOV do výuky na ZŠ. Envigogika, 6(3). https://doi.org/10.14712/18023061.65
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Renata Ryplová

V současné době působí na Katedře biologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Kontakt: Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice

Jarmila Reháková

V současné době působí na Katedře biologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Kontakt: Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice

Reference

CZESANÁ, V., MATOUŠKOVÁ, Z., HAVLÍČKOVÁ, V., ŠÍMOVÁ, Z., KOFROŇOVÁ, O., LAPÁČEK, M., BRAŇKA, J. & ŽÁČKOVÁ, H. Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2007 – 2008. Analýza. Část – kvalita lidských zdrojů. Národní observatoř zaměstnání a vzdělání NVF, Centrum výzkumu konkurenceschopnosti české ekonomiky, Praha. 111 s., 2009.

EASTWELL, P. Inquiry learning: Elements of confusion and frustration. The American biology teacher, 71 (5), 263–264, 2009.

EDELSON, D. C., GORDIN, D. N. &PEA, R. D. Addressing the Challenges of Inquiry-Based Learning through technology and curriculum design. Journal of the Learning Sciences, 10 (3–4), 391–450, 1999.

European Commission. Science Education NOW: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe. Luxembourg: Office for Officiel Publications of the European Communities 2007, ISBN 978 - 92 - 79 - 05659 - 8.

Forbes, C.T., Cory, T., Zint, M. Elementary teachers' beliefs about, perceived competencies for, and reported use of scientific inquiry to promote student learning about and for the environment. Journal of Environmental Education 42(1), 30 - 42, 2011.

HAMMOND, M., REYNOLDS, L., INGRAM, J.How and why do student teachers use ICT. Journal of Computer assisted learning 27(3), 191 – 203, 2011.

CHRÁSKA, M. Didaktické testy. Příručka pro učitele a studenty učitelství., Brno: Paido. 1999.

CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4.

JANOUŠKOVÁ, S. Environmentální výchova v RVP ZV. Metodický portál: Články [online] [cit. 2011- 12-04]. 2005 Dostupné na WWW:. ISSN 1802-4785.

JANOUŠKOVÁ, S., NOVÁK, J. & MARŠÁK, J. Trendy ve výuce přírodovědných oborů z evropského pohledu. Acta Facultatis Paedagiogicae Universitatis Trnaviensis, Ser. D, Supplementum 2(12): 129-132, 2008 [online] [cit. 2011-12-04]. Dostupné na WWW: http://pdfweb.truni.sk/katchem/ZBORNIK_2008/Janouskova_Novak_Marsak.pdf

MICHAELS, S., SHOUSE, A. W. & SCHWEINGRUBER, H. A.: Ready, Set, Science! Putting research to work in K-8 science classrooms. National Research Council. National Academic Press. Washington D.C. 220 s. 2008 [on line] [cit. 2011-12-04] Dostupné na WWW: http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=11882

OSBORNE, J.; DILLON, J. Science Education in Europe: Critical reflections. 2008. [on line] [cit. 2011-10-09]. Dostupné na WWW: http://www.nuffieldfoundation.org/science-educationeurope

Papáček, M. Limity a šance zavádění badatelsky orientovaného vyučování přírodopisu a biologie v České republice. In: PAPÁČEK, M. (ed.): Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi, 2010. Sborník příspěvků semináře, 25. a 26. března 2010, Jihočeská univerzita, České Budějovice, 2010, 145 - 162. ISBN 978-80-7394-210-6.

REHÁKOVÁ, J. Strom: Funkce v krajině a význam pro člověka. Diplomová práce. Manuskript. Č. Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2011.

Stuchlíková, I. O badatelsky orientovaném vyučování. In: PAPÁČEK, M. (ed.): Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi, 2010. Sborník příspěvků semináře, 25. a 26. března 2010, Jihočeská univerzita, České Budějovice, 2010, 129 - 135. ISBN 978-80-7394-210-6.

YE, Z.N., BARKER, S., ROWELL, P., REYES, P., ZHOU, J.Z., JENKINS, F., WANG, M., FUENTES, E.L. Globalization of science inquiry and education for sustainable development. MBE 2008: Asia - Pacific conference on mind brain and education, 108 - 112, 2008.