Akční plán Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj přijat (Opatření vlády č.j. 1266/10)

Jana Dlouhá
Tereza Vošahlíková
Jan Krajhanzl
Jiří Kulich
Odborníci vítají akční plán "Vzdělávání pro udržitelný rozvoj" a budou dohlížet na jeho realizaci - tisková zpráva

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Akční plán Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj přijat (Opatření vlády č.j. 1266/10)

2011-03-01 16:18:20

Jana Dlouhá, Tereza Vošahlíková, Jan Krajhanzl, Jiří Kulich

Odborníci vítají akční plán "Vzdělávání pro udržitelný rozvoj" a budou dohlížet na jeho realizaci - tisková zpráva

Dne 23. 2. projednala vláda České republiky dokument s názvem „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) ‑ Opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008‑2015)“, který byl připravován pod názvem „Akční plán na léta 2011–2012, Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008‑2015)“ (AP SVUR). Přijetím tohoto Opatření (dále dle původního názvu AP SVUR) se tak konečně dostáváme mezi země, které naplňují závazky vyplývající z evropské Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj přijaté Evropskou hospodářskou komisí OSN před 6 lety jakožto její příspěvek k mezinárodní Dekádě UNESCO vzdělávání pro udržitelný rozvoj. V České republice probíhala jednání o Strategii VUR v návaznosti na proces mezinárodní; naším specifikem jsou hlubší diskuse o roli environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty a širších souvislostech environmentálních hledisek v ekonomických, sociálních, politických reáliích současného světa. Národní Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky byla přijata vládou ČR již v r. 2008 a přijatý dokument je jejím nezbytným implementačním doplňkem. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj tak může být podstatným příspěvkem k soustavnému otevírání vzdělávacího systému modernizačním/ inovativním tendencím nezbytným pro rozvoj demokratické společnosti, ať již jde o oblast lidských práv, etiku, sociální problematiku včetně inkluze aj. směry. Bude ovšem záležet na tom, zda jeho implementace bude otevřeným, transparentním a demokratickým procesem založeným na dialogu se všemi zainteresovanými stranami - tak, jako tomu bylo v začátcích jeho přípravy.

Přijetí AP je krokem vlády, který rozpoznává význam VUR na národní úrovni a začleňuje záměry/směřování naší republiky do evropských a světových struktur/trendů a strategií v této vzdělávací oblasti. Proces přípravy dokumentu prošel několika fázemi. Výběr a podoba klíčových oblastí, na které se tento akční plán zaměřuje, byla výsledkem setkání odborníků v Telči v listopadu 2009. Tým autorů a průběžných recenzentů složených z pestré škály aktérů ve vzdělávání sestavili dokument, který byl připraven k projednání ve vládě na konci června 2010. Do téměř ukončeného procesu však zasáhly volby. Materiál byl na konci července novým vedením MŠMT zastaven a bylo rozhodnuto o jeho přepracování s odůvodněním nutné revize nových vládních priorit a s cílem nezatížit státní rozpočet. Akční plán přitom od počátku vznikal pod požadavkem na nulový nárok na prostředky z rozpočtu a všechny aktivity byly navrženy v rámci stávajících kapacit. Materiál byl v průběhu srpna a září podstatně redukován ze strany MŠMT do podoby, která znamenala faktické popření cílů Strategie VUR, ke které se vázal. Na základě připomínek dalších rezortů (především MŽP) a pod vlivem působení skupiny expertů pro VUR byla část aktivit vrácena zpět, byly však vyjmuty pasáže zdůvodňující jejich výběr a logické modely aktivit, čímž se stal dokument torzem původní verze. Po neúspěšném pokusu o setkání s ministrem školství na tuto skutečnost poukázala v listopadu 2010 skupina autorů a recenzentů akčního plánu v otevřeném dopisu. Je třeba konstatovat, že skutečný dialog mezi touto expertní skupinou a MŠMT se v této fázi přípravy AP již nerozvinul a diskuse probíhala v rovině spíše formální (pod časovým tlakem se v dokumentu objevily jen body, bez nichž by byla znemožněna podpora MŠMT ze strany rezortů a expertní skupiny). Na nově schválené Opatření vlády ČR zareagovali experti podílející se na jeho přípravě založením Nezávislé expertní skupiny Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (NSE VUR).

Členové NSE VUR z řad VŠ, nevládních organizací, a dalších organizací činných ve VUR po všech peripetiích vítají přijetí AP SVUR. Hlásí se ke své odpovědnosti za jeho naplňování, a doufají v podporu ze strany MŠMT, které je garantem plnění vládního Opatření ke SVUR č.j. 1266/10. Přepokládají, že spolu s dílčí odpovědností, kterou za další rozvoj VUR přijímají, jim bude umožněno nadále vést kvalifikovaný dialog s Ministerstvem, a de facto se tak podílet na strategickém rozhodování v této oblasti. To zahrnuje společné hledání nejlepších cest k plnění úkolů vyplývajících z AP VUR, zvažování možností rozvoje v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, a to včetně podílu na přípravě AP pro další období, možnost přispět k tvorbě nových metodik hodnocení dosažených výsledků atd. NSE VUR tak vyzývá k efektivnímu využití odborných znalostí, které jsou v ní akumulovány, ve prospěch rozvoje vzdělávacího systému jako celku, a to ve smyslu zdůraznění jeho celospolečenského významu podporou implicitních hodnot (sociálních, environmentálních, vztahujících se k udržitelnému rozvoji ekonomickému) v něm obsažených.

Konkrétně NSE VUR doufá v brzké setkání s představiteli MŠMT odpovědnými za naplňování AP SVUR, ráda by byla seznámena s vnitřními mechanismy Ministerstva, které zajistí plnění úkolů v jeho gesci i principy komunikace s dalšími rezorty a externími subjekty včetně expertní skupiny. Chce znát postup přípravy hodnotících zpráv, které se váží k procesu konferencí ministrů životního prostředí EHK OSN „Environment for Europe“, v němž se přepokládá nejbližší jednání o plnění Strategie VUR na úrovni EHK OSN v rámci konference ministrů v Astaně v září tohoto roku (toto jednání je zařazeno ovšem bohužel pouze jako „side event“). Nabízí pomoc při reflexi dosavadního postupu formou přípravy evaluačních strategií, i poskytování expertiz při navrhování úkolů do dalších etap. Členové NSE VUR se zavazují, že poskytnou „příklady dobré praxe“ ze své vlastní činnosti tak, aby byly patrné přínosy tohoto typu vzdělávání na různých úrovních vzdělávacího systému i mimo něj (v neformálním nebo celoživotním vzdělávání), a význam jeho uplatnění v různých kontextech.

Na nově schválené opatření vlády ČR pro roky 2011-2012 „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj“[1] reagují akademici a pedagogové založením nezávislé platformy. Ta vítá schválení dokumentu, avšak upozorňuje na nestandardní postupy Dobešova ministerstva, které přípravu tohoto dokumentu provázelo. Nově vzniklá Nezávislá expertní skupina Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je připravena spolupracovat s MŠMT, které bylo předkladatelem tohoto opatření, ale také dohlížet na jeho realizaci.[1] V plném znění k dispozici zde: http://www.vur.cz/uvod/news/news_0016.html

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>