Aplikace testu naturalistického chybného závěru G. E. Moora na koncept biocentrické etiky u A. Schweitzera a P. W. Taylora

Obsah hlavního článku

Bohuslav Binka
Jan Labohý

Abstrakt

Určitá část filosofů chtěla vždy pokročit v našem poznání morálního světa přesnou definicí pojmů dobro a dobré. To však (dle G. E. Moore) končí nutně buď definicí kruhem nebo tzv. naturalistickým chybným závěrem. Základní otázka studie zní: Lze Moorův naturalistický chybný závěr objevit též u námi vybraných představitelů environmentální etiky? Analyzovány byly dva koncepty biocentrické environmentální etiky – Schweitzerova „nauka úcty k životu“ a Taylorův „kantovský biocentrismus“ – a vyplynulo, že zatímco Schweitzerova koncepce jako taková z porušení Moorova zákona vychází, Taylorův koncept je naturalistickým chybným závěrem zasažen pouze okrajově a v daleko menší míře. Toto zjištění má význam jak pro zastánce Moorova konceptu naturalistického chybného závěru, tak pro environmentální myslitele; může pomoci přesněji odlišit antropocentrický a biocentrický přístup a také odvodit závěry relevantní pro praxi.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Binka, B., & Labohý, J. (2010). Aplikace testu naturalistického chybného závěru G. E. Moora na koncept biocentrické etiky u A. Schweitzera a P. W. Taylora. Envigogika, 5(2). https://doi.org/10.14712/18023061.52
Sekce
Recenzované články

Reference

ANSELM z Canterbury. Fides quaerens intellectum. Kalich : Praha, 1990. ISBN 80-7017-156-1.

ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. Praha : Academia, 1994. ISBN 80-7113-111-3.

BADINER, Allan, H. Dharma-Gaia: A Harvest of Esseys in Buddhism and Ecology. Berkeley : Paralax Press, 1990. ISBN 0-938077-30-9.

BINKA, Bohuslav. Environmentální etika. Brno : Masarykova univerzita, 2008, s. 69-70. ISBN 978-80-210-4594-1.

BINKA, Bohuslav. Posvátné vědy – znovuobjevení meta-konceptu pravdy u jedné vědy 20. století. Sociální studia 2008, roč. 5, č. 3-4, s. 155-176. ISSN 1214-813X.

BOX, Thadis, W. Ecology and New Vision: A Biologist’s View of Philosophical and Theological Issues. In Sherrell, Richard, E. (ed.) Ecology – Crisis and New Vision. Richmond : John Knox Press, 1971. ISBN 0-8042-0819-0.

BRENNAN, Andrew. Thinking About Nature. London : Routledge, 1988. ISBN 10:0820310875.

CALLICOTT, Baird, J., Palmer, Clare. (ed.) Environmental Philosophy – Critical Concepts in the Environment I. London : Routledge, 2005. ISBN 0-415-32646-X.

EYERMAN, Ron, JAMISON, Andrew, CRAMER, Jaqueline. The Making of the New Environmental Consciousness – A Comparative Study of the Environmental Movements in Sweden, Denmark and the Netherlands. Edinburgh : Edinburgh University Press, 1990. ISBN 978-0748602353.

FISCHER, Andrew, KIRCHIN, Simon (ed.). Arguing About Metaethics. London : Routledge, 2006. ISBN 10:0-415-38028-6.

FRANKEN, A., WILIAM, K. The Naturalistic Fallacy, 2006. In Arguing About Metaethics. London : Routledge, 2006, s. 47-58. ISBN 10:0-415-38028-6.

HADOT, Pierre. Plótínos čili prostota pohledu. Praha : Oikoymenh, 1993. ISBN 80-85241-55-2.

HARE, Richard. The Language of Morals. Oxford : Oxford University Press, 1991. ISBN: 9780198810773.

HUME, David. A Treatise of Human Nature. Oxford : Oxford University Press, 2001. ISBN 0-19-875173-7.

JEMELKA, Petr. Environmentalismus v českém filosofickém myšlení 1.poloviny 20. století. Brno : MU Brno, 2002. ISBN 80-210-2800-9.

KABILSINGH, Chatsumarn. Early Buddhist Views on Nature. In Badiner, Allan, H. Dharma-Gaia: A Harvest of Esseys in Buddhism and Ecology. Berkeley : Paralax Press, 1990, s. 8-13. ISBN 0-938077-30-9.

KEPEL, G. Boží pomsta: křesťané, židé a muslimové znovu dobývají svět. Brno : Atlantis, 1996. ISBN 80-7108-120-5.

KOHÁK, Erazim. Zelená svatozář – kapitoly z ekologické etiky. Praha : Slon, 2000. ISBN 80-85850-86-9.

KUMAR, Satish. No Destination – An Autobiography. Bideford : A Resurgence Book, 1992. ISBN 1-870098-46-3.

LENIN, Vladimír, I. Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1949. ISBN neuvedeno.

LIBROVÁ, Hana. Pestří a zelení – kapitoly o dobrovolné skromnosti. Brno : Veronica a Hnutí Duha, 1994. ISBN 80-85368-18-8.

LIGHT, Andrew, Rolston, Holme III. (ed.) Environmental Ethics – An Anthology. Oxford : Blackwell Publishing, 2003. ISBN 13-978-0-631-22294-1.

MOORE, George, E. Principia Ethica. [online]. 2003. [cit. 2010-03-05]. Dostupný z WWW: <http://manaviat.persiangig.com/document/malekian/Moore-Principia.pdf>.

MOORE, George, E. The open question argument : the subject-matter of ethics. In Arguing About Metaethics. London : Routledge, 2006, s. 31-46. ISBN 10:0-415-38028-6.

NAESS, Arne. The Selected Works of Arne Naess – V. Gandhi and Group Conflict. Dordrecht : Springer, 2005. ISBN 13-978-1-4020-3727-6.

ODUM, Eugene, P. Environmental Ethics and Attitude Revolution. In BlacKstone, William, T. (ed.) Philosophy & Environmental Crisis. Athens : University of Georgia Press, 1974, s. 10-15. ISBN 9780820303437.

PALMER, Clare. An Overview of Environmental Ethics. In Light, Andrew,

ROLSTON, Holme III. (ed.) Environmental Ethics – An Anthology. Oxford : Blackwell Publishing, 2003, s. 15-16. ISBN 13-978-0-631-22294-1.

PLAMENTAZ, John. The English Utilitarians. Oxford : Basil Blackwell, 1966. ISBN neuvedeno.

PLATÓN. Ústava. Praha : Svoboda, 1993. ISBN 80-205-0347-1.

POPPER, Karl, R. Otevřená společnost a její nepřátelé II. Vlna proroctví : Hegel, Marx a co následovalo. Vyd. 1. Praha : Oikoymenh, 1994. ISBN 978-80-7298-261-5.

RIDLEY, Matt. Původ ctnosti : O evolučních základech a zákonitostech nesobeckého jednání člověka. 1. vyd.Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-351-X.

SCRUTON, Roger. Krátké dějiny novověké filosofie. Brno : Barrister&Principal, 2000. ISBN 80-85947-93-5.

SERLE, John, R. How to Derive „Ought“ from „Is“. In Ethics: The Big Questions. Oxford : Blackwell Publishing, 1998, s. 38-43. ISBN 13:978-0-631-20285-1.

SCHWEITZER, Albert. Albert Schweitzer: Zastánce kritického myšlení a úcty k životu. Praha : Vyšehrad, 1989. ISBN 80-70210109.

SCHWETZER, Albert. Nauka úcty k životu. Praha : DharmaGaia, 1993. ISBN 80-901225-7-4.

SPINOZA, Benedikt. Etika. Praha : Svoboda, 1977. ISBN neuvedeno.

STERBA, James, P. Ethics: The Big Questions. Oxford : Blackwell Publishing, 1998. ISBN 13:978-0-631-20285-1.

STIBRAL, Karel. Proč je příroda krásná – Estetické vnímání přírody v novověku. Praha : Dokořán, 2005. ISBN 80-7363-008-7.

STONE, Christopher. Earth and Other Ethics. New York : Harper and Row, 1987. ISBN 0060157313.

TANNER, Julia. The Naturalistic Fallacy [online]. London, Richmond-upon-Thames College, Department of Philosophy, 2006 [cit. 2010-4-22]. Dostupný z WWW: <http://www.richmond-philosophy.net/rjp/back_issues/rjp13_tanner.pdf>

TAYLOR, Paul, W. Respect for Nature : a theory of environmental ethics. Princeton, N. J. : Princeton University Press, 1986. ISBN 069-10770-96.

TAYLOR, P. W. The Ethics of Respect for Nature. Environmental Ethics, 1981, č. 3, s. 197-218. ISSN 0163-4275.

VALACH, Milan. Antropocentrický přístup k ekologické krizi. Filosofický časopis, 2007, roč. 55, č. 5, s. 151-160. ISSN 0015-1831. 2007.

Wenz, Peter, S. Environmental Ethics Today. New York : Oxford University Press, 2001. ISBN 10-0195133846.

WILSON, Edward. O. O lidské přirozenosti : Máme svobodnou vůli, nebo je naše chování řízeno genetickým kódem? 1. vyd. Praha : Lidové noviny, 1993. ISBN 80-7106-076-3.

ZRZAVÝ, Jan. Proč se lidé zabíjejí : Homicida a genocida. 1. vyd. Praha : Triton, 2004. ISBN 80-7254-518-3