Vliv vnímání budoucnosti na budoucnost

Obsah hlavního článku

Jan Labohý
Bohuslav Binka

Abstrakt

Na základě informací o vzrůstajícím negativismu ve společnosti si článek klade za cíl popsat, jaký dopad může mít sdílené vnímání budoucnosti na budoucnost samotnou. Prostor je věnován popisu konceptů Thomasova teorému, sebenaplňujícího se proroctví, placebo efektu a Oidipovského efektu. Ve spojitosti s nimi je zmíněn Lyotardův koncept metanarací jako „velkých vyprávění“, pomáhajících na základě sdílené vize budoucnosti legitimizovat nastavení společenských institucí. Článek si klade otázku, zda existuje vztah mezi současnou krizí institucí a vzrůstajícím negativismem společnosti. Na základě aplikace výše zmíněných konceptů článek předkládá tezi, že existence sdílené pozitivní vize budoucnosti může znamenat důležitý prvek pro možnost dalšího pozitivního rozvoje současné společnosti.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Labohý, J., & Binka, B. (2013). Vliv vnímání budoucnosti na budoucnost. Envigogika, 8(1). https://doi.org/10.14712/18023061.229
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Jan Labohý

Department of Environmental Studies

Faculty of Social Studies

Masaryk University

Brno

Bohuslav Binka

Head of Department of Environmental Studies

Faculty of Social Studies

Masaryk University

Brno

Reference

Beck, Ulrich. (2004) Riziková společnost: na cestě k jiné moderně. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství

Berger, Peter Ludwig & Luckmann, Thomas.(1999) Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury

Biggs, Michael. (2009) Self‑fulfilling prophecies. In The Oxford handbook of analytical sociology, pp.294-314.

Bruntland, G. H. et al., (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. . Retrieved from http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm

Evropská komise. (2012) Future of Europe, Special Eurobarometer 379, Brussels http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_379_en.pdf

Funda, Otakar Antoň. (2000) Znavená Evropa umírá. Praha: Karolinum, ISBN 80718494

Giddens, Anthony (2003). Důsledky modernity. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, ISBN 8086429156.

Godemann, Jasmin a Michelsen, Gerd. (2011) Sustainability communication: interdisciplinary perspectives and theoretical foundations. Dordrecht: Springer, ISBN 9789400716964.

Lyotard, Jean‑François. (1993) O postmodernismu: postmoderno vysvětlované dětem: postmoderní situace. Praha: Filosofický ústav AV ČR, ISBN:8070070471.

MERTON, Robert K., The Self‑Fulfilling Prophecy, The Antioch Review, Vol. 8, No. 2, Summer, 1948, s. 193-210

OSN. Agenda 21, 1992 http://www.un.org/esa/dsd/agenda21

OSN. Johanesburg Plan of Implementation, 2002 [online] Dostupné z: http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POIToc.htm

OSN (2012) The Future That We Want, 2012 Retrieved from:http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20Future%20We%20Want%2019%20June%201230pm.pdf

POPPER, Karl R. The poverty of historicism. London: Routledge, 1957, ISBN 0415278457

ROSENTHAL Robert a JACOBSON, , & Lenore, (1968). Pygmalion in the classroom, The Urban Review. The Urban Review, 3(1), 16-20. Retrieved from http://link.springer.com/10.1007/BF02322211 http://dx.doi.org/10.1007/BF02322211

Transition Towns. Principles. 2012 http://www.transitionnetwork.org/about/principles

VALÉRY, Paul a Jean HYTIER. Oeuvres. Paris: Gallimard, 2000, 1726 s. ISBN 2070105776.