Environmentální gramotnost žáků 2. stupně v Žatci – výzkumná sonda

Obsah hlavního článku

Silvie Svobodová
Roman Kroufek
http://orcid.org/0000-0003-4188-8715

Abstrakt

Příspěvek prezentuje výsledky výzkumné sondy do environmentální gramotnosti žáků druhého stupně Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny. V rámci studie byla věnována pozornost třem aspektům environmentální gramotnosti, a to proenvironmentálním postojům, odhodlání k environmentálnímu jednání a reálnému environmentálně odpovědnému chování v běžných životních situacích. Na vzorku 67 respondentů z 6. až 9. tříd byl s využitím upraveného výzkumného nástroje, rozšířené a modifikované verze převzatého dotazníku, zjišťován vzájemný vztah jednotlivých složek environmentální gramotnosti a vliv pohlaví a věku respondentů na naměřené hodnoty vybraných aspektů. Souvislost mezi postoji a chováním, a to jak reálným, tak zamýšleným, nebyla prokázána, podobně se ani vliv pohlaví na vybrané složky environmentální gramotnosti neprojevil jako signifikantní. Naopak výsledky týkající se vlivu věku respondentů na jednotlivé aspekty přinesly pozoruhodnější zjištění, u postojů nebyl sice napříč ročníky zaznamenán výraznější rozdíl, avšak u sledovaných aspektů odhodlání k jednání a chování, tedy u vůle aktivně jednat ve prospěch životního prostředí a naplňování této vůle, hodnoty s narůstajícím věkem prokazatelně klesaly. 

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Svobodová, S., & Kroufek, R. (2016). Environmentální gramotnost žáků 2. stupně v Žatci – výzkumná sonda. Envigogika, 11(2). https://doi.org/10.14712/18023061.514
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Silvie Svobodová

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

Roman Kroufek

Katedra preprimárního a primárního vzdělávání PF UJEP, Ústí nad Labem, kroufek@gmail.com

Reference

• Bezouška, A., & Činčera, J. (2007). Vliv environmentální profilace středních škol na proenvironmentální postoje a jednání studentů. Envigogika, 2(3). doi: 10.14712/18023061.20

• Boyes, E., & Stanistreet, M. (1992). Students’ perceptions of Global Warming. International Journal of Environmental Studies, 42(4), 287-300. doi: 10.1080/00207239208710804

• Cordano, M., Welcomer, S. A., & Scherer, R. F. (2003). An Analysis of the Predictive Validity of the New Ecological Paradigm Scale. The Journal of Environmental Education, 34(2), 22-28. doi: 10.1080/00958960309603490

• Činčera, J. (2007). Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Paido, Brno. ISBN 978-80-7315-147-8.

• Činčera, J. (2011). Vliv pobytového programu o Jizerských horách na proenvironmentální postoje a hodnoty. Envigogika, 6(3). doi: 10.14712/18023061.64

• Činčera, J. & Štěpánek, P. (2007). Výzkum ekologické gramotnosti studentů středních odborných škol. Envigogika, 2(1). doi: 10.14712/18023061.12

• Činčera, J., & Johnson, B. (2013). Earthkeepers in the Czech Republic: Experience from the implementation process of an earth education programme. Envigogika, 8(4). doi: 10.14712/18023061.397

• Činčera, J., Kroufek, R., Šimonová, P., Broukalová, L., Broukal, V., & Skalík, J. (2015). Eco-School in Kindergartens: The Effects, Interpretation and Implementation of a Pilot Program. Environmental Education Research. [article in press] doi: 10.1080/13504622.2015.1076768

• Daniš, P. (2013). Nové vymezení environmentální gramotnosti a návrh na její mezinárodní testování v PISA 2015. Envigogika, 8(3). doi: 10.14712/18023061.385

• Dunlap, R. E., Van Liere, K. D., Mertig, A. G., & Jones, R. E. (2000). Measuring endorsement of the New Ecological Paradigm: a revised NEP scale. The Journal of Social Issues, 56(3), 425-442. doi: 10.1111/0022-4537.00176

• Dvořáčková, S., & Ryplová, R. (2012). Sonda environmentální gramotnosti studentů přírodovědně a ekologicky zaměřených oborů na Pedagogické fakultě JU. Envigogika 7(3). doi: 10.14712/18023061.77

• Franěk, M. (2012). Nature Relatedness Scale. Český překlad škály měřící spojení s přírodou. Envigogika, 7(1). doi: 10.14712/18023061.69

• Hollweg, K. S. Taylor, J. R., Bybee, R. W., Marcinkowski, T. J., McBeth, W. C., & Zoido, P. (2011). Developing a framevork for assessing environmental literacy. Washington, DC: North American Association for Environmental Education.

• Hromádka, Z. (2010). Životní prostředí ve vědomostech, postojích a jednání žáků druhého stupně základní školy. Disertační práce, Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 164 s.

• Hungerford, H. R., Peyton, R. B., & Wilke R. J. (1980). Goals for curriculum development in environmental education. Journal of Environmental Education, 11, 42-47. doi: 10.1080/00958964.1980.9941381

• Hungerford, H. R., & Volk, T. (1990). Changing learner behavior through environmental education. Journal of Environmental Education, 21(3), 8-22. doi: 10.1080/00958964.1990.10753743

• Hungerford, H. R., Volk, T., Wilke, R., Champeau, R., Marcikowski, T., May, T., Bluhm, W., & McKeown-Ice, R. (1994). Environmental literacy Framework. Environmental Education Literacy Consorcium, University of South Illiois.

• Kroufek, R., & Chytrý, V. (2015). The Nature relatedness of the undergraduate students in the Czech republic. ICERI 2015 proceedings. Seville: IATED.

• Kroufek, R., Janovec, J., & Chytrý, V. (2015). Pre-service primary teachers and their attitudes towards nature. In: Fleischmann, O., Seebauer, R., Zoglowek, H., & Aleksandrovich, M. [eds.] The Teaching profession: New Challneges - New Identities. Lit Verlag GmbH & Co. KG, Wien.

• Kroufek, R., Janovec, J. Chytrý, V., & Simonová, V. (2016). Connection to Nature among kindergarten children and their parents. INTED 2016 proceedings. Valencia: IATED.

• Kroufek R. (2013). Environmentální postoje studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ. In Sborník příspěvků: XXI. celostátní konference ČAPV Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 431-435.

• Kroufek, R. (2016). Environmentální gramotnost studentů Učitelství pro 1. stupeň základní školy a možnosti jejího zjišťování. Disertační práce, PF JU, České Budějovice. doi: 10.13140/RG.2.1.3858.0724

• Kulich, J., & Dobiášová, M. (2003). Průzkum ekogramotnosti. Bedrník, příloha časopisu 1(2).

• Matějček, T., & Bartoš, J. (2012). Environmentální gramotnost učitelů a studentů učitelství. Envigogika, 7(2). doi: 10.14712/18023061.75

• Matějček, T., & Vacínová, M. (2012). Environmentální gramotnost – výsledky výzkumu na pražských gymnáziích. Geografické rozhledy, 22(1), 16-17.

• McBride, B. B., Brewer, C. A., Berkowitz, A. R., & Borrrie, W. T. (2013). Environmental literacy, ecological literacy, ecoliteracy: What do we mean and how did we get here? Ecosphere, 4(5), 1-20. doi: 10.1890/ES13-00075.1

• Musser, L. M., & Diamond, K. E. (1999). The Children’s Attitudes toward the Environment Scale for Preschool Children. The Journal of Environmental Education 30(2), 23 – 30. doi: 10.1080/00958969909601867

• Nisbet, E. K., Zelenski, J. M., & Murphy, S. A. (2009). The Nature relatedness scale. Linking individuals' connection with nature to environmental concern and behavior. Environment and Behavior, 41(5), 715-740. doi: 10.1177/0013916508318748

• Ramsey, C. E., & Rickson, R. E. (1976). Environmental Knowledge and Attitudes. The Journal of Environmental Education, 8(1), 10-18. doi: 10.1080/00958964.1976.9941552

• Ramsey, J. M., Hungerford, H. R., & Volk, T. L. (1992). Environmental education in the K-12 curriculum: Finding a niche. The Journal of Environmental Education, 23(2), 35-45. doi: 10.1080/00958964.1992.9942794

• Roth, C. E. (1992). Environmental literacy: Its roots, evolution, and directions in the 1990s. Columbus: ERIC Clearingouse for Science, Mathematics and Environmental Education.

• Samanová, G. (2006). Ekologické jednání. Tisková zpráva. Sociologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, online: http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100593s_oe60614.pdf, cit. 6. 10. 2014.

• Schovajsová, J. (2010). Současný stav environmentální výchovy na základních školách – vybrané aspekty environmentální gramotnosti dětí mladšího školního věku. Disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, s. 194.

• Soukup, P. (2001). ISSP - životní prostředí. Sociologický ústav Akademie věd České republiky, Praha. ISBN 80-7330-000-1.

• Statsoft (2016). Statistica 12. online: http:///www.statsoft.cz, cit. 2.12. 2015

• Strejčková, E. (2006). Výzkum odcizování člověka přírodě. Závěrečná zpráva. Toulcův dvůr, Praha, online:http://www.detiamesto.cz, cit. 6. 8. 2012.

• Svobodová, S. (2013). Vliv environmentální výchovy na úroveň ekogramotnosti žáků základních škol regionu Žatec. Diplomová práce. Praha: ČZU, 108 s.

• Vacínová, M., & Matějček, T. (2013). Intergenerational differences in personal relationship to nature. Envigogika, 8(2). doi: 10.14712/18023061.384

• Volk, T., Hungerford, H. R., & Tomera, A. N. (1984). A national survey of curriculum needs as perceived by professional environmental educators. Journal of Environmental Education, 16(1), 10-19. doi: 10.1080/00958964.1984.9942696