Syntéza kreativního učení a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v České republice

Obsah hlavního článku

Laura Henderson
https://orcid.org/0000-0001-9711-6699
Michaela Kuříková
https://orcid.org/0000-0001-9808-0173
Roman Kroufek
https://orcid.org/0000-0003-4188-8715

Abstrakt

Tento článek pojednává o pedagogickém přístupu Vzdělávání pro budoucnost (VpB) propojujícím dva vzájemně provázané podpůrné modely kompetencí: Klíčové kompetence pro udržitelnost (Rieckmann 2017) a model Kreativní návyky mysli (Lucas, Claxton, & Spencer, 2013). Uvedený přístup se týká některých problémů implementace vzdělávání pro udržitelný rozvoj tím způsobem, kdy žáci sami stanovují svou vizi a svůj závazek k provedení změny. Mezi tyto problémy patří : 1) Ekologické vzdělávání se i nadále vede v duchu scientismu, který neumožňuje studentům pochopit sociální a společenské souvislosti hlavních příčin environmentálních problémů a uvědomit si „možnosti konat“ vlastní jednotlivcům i společnosti; 2) Vzdělávání pro udržitelnost často vychází z transmisivních modelů vzdělávání. Je však třeba přejít k participativním, socio-konstruktivistickým, transformativním modelům; 3) Mnoho z kompetencí, které potřebujeme, abychom dokázali čelit problémům 21. století, se nachází mimo kognitivní oblast, především v oblasti afektivní (UNESCO, 2017); 4) Může být nedostatečné pochopení způsobu, jakým se budoucnost „přihodí“. Článek shrnuje, jak se projekt vztahuje k Akční kompetenci (Jensen & Schnack, 1997) a modelu participace (Lundy, 2007), za účelem vytvoření efektivního přístupu k rozvoji udržitelných kompetencí a rozvoji sebepojetí žáků jako aktérů změny. Popisuje implementaci pilotního projektu VpB ve čtyřech třídách základních škol (1.–9. třída) a pozitivní dopad rozvoje kompetencí u účastníků.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Henderson, L., Kuříková, M., & Kroufek, R. (2021). Syntéza kreativního učení a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v České republice. Envigogika, 16(2). https://doi.org/10.14712/18023061.628
Sekce
Recenzované články

Reference

Abbs, P. (1989). A is for Aesthetic: Essays on Creative and Aesthetic Education. Psychology Press. https://doi.org/10.4324/9780203140307

Ahlqvist, T., & Rhisiart, M. (2015). Emerging pathways for critical futures research: Changing con-texts and impacts of social theory. Futures, 71, 91–104. https://doi.org/10.1016/j.futures.2015.07.012

Anděl, J. (2015). Why democracy needs the arts and culture [2nd Council of Europe Platform Ex-change on Culture and Digitisation].

Anderson, L., & Krathwohl, D. A. (2001). Taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman.

Anderson, T., & Guyas, A. S. (2012). Eh Education, Interbeing, and Deep Ecology. Studies in Art Education, 53(3), 223–245. https://doi.org/10.1080/00393541.2012.11518865

Apple, M. W. (2009, December 16). Global Crises, Social Justice, and Education. Global Crises, So-cial Justice, and Education. https://doi.org/10.4324/9780203861448-5

Apple, M. W. (2013). Can education change society? Du Bois, Woodson and the politics of social transformation. Review of Education, 1(1), 32–56. https://doi.org/10.1002/rev3.3000

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. 84(2), 191. Psy-chological Review, 8(2), 191. https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191

Barth, M., Godemann, J., Rieckmann, M., & Stoltenberg, U. (2007). Developing key competencies for sustainable development in higher education. International Journal of Sustainability in Higher Education. https://doi.org/10.1108/14676370710823582

Barth, M., & Michelsen, G. (2013). Learning for change: An educational contribution to sustainability science. Sustainability Science, 8(1), 103–119. https://doi.org/10.1007/s11625-012-0181-5

Bertling, J. G. (2015). The Art of Empathy: A Mixed Methods Case Study of a Critical Place-Based Art Education Program. International Journal of Education & the Arts, 16(Number 13). http://www.ijea.org/v16n13/index.html

Biesta, G. (2009). Good education in an age of measurement: On the need to reconnect with the question of purpose in education. Educational Assessment, Evaluation and Accountability(Formerly: Journal of Personnel Evaluation in Education), 21(1), 33–46. https://doi.org/10.1007/s11092-008-9064-9

Blandy, D., & Fenn, J. (2012). Sustainability: Sustaining Cities and Community Cultural Develop-ment. Studies in Art Education, 53(4), 270–282. https://doi.org/10.1080/00393541.2012.11518869

Bloom, B. S.; Engelhart, M. D.; Furst, E. J.; Hill, W. H.; Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of edu-cational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain. New York: David McKay Company.

Blumenfeld, P. C., Kempler, T. M., & Krajcik, J. S. (2005). Motivation and Cognitive Engagement in Learning Environments. In R. K. Sawyer (Ed.), The Cambridge Handbook of the Learning Sciences (pp. 475–488). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511816833.029

Boström, M., Andersson, E., Berg, M., Gustafsson, K., Gustavsson, E., Hysing, E., Lidskog, R., Löf-marck, E., Ojala, M., & Olsson, J. (2018). Conditions for transformative learning for sustainable development: A theoretical review and approach. Sustainability, 10(12), 4479. https://doi.org/10.3390/su10124479

Bowers, C. A. (2001). Educating for Eco-justice and Community. University of Georgia Press.

Bradshaw, R. D. (2016). Art Integration Fosters Empathy in the Middle School Classroom. The Clea-ring House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 89(4–5), 109–117. https://doi.org/10.1080/00098655.2016.1170441

Bruner, J. S. (1996). The Culture of Education. Harvard University Press.

BuildingAgency_EducatorGuide.pdf. (n.d.). Retrieved 21 January 2021, from https://static1.squarespace.com/static/5773dde903596ecc892de49f/t/57db2c601b631b6ed5a9145a/1473981539719/BuildingAgency_EducatorGuide.pdf

Burnaford, G., Brown, S., Doherty, J., & McLaughlin, H. J. (2007). Arts Integration Frameworks, Research Practice—A literature Review. Arts Education Partnership. http://choice.dadeschools.net/rrm/resources/BurnafordArtsIntegrationFrameworksResearchPracticeALitReview.pdf

Canning, D., Reinsborough, P., & Smucker, J. M. (2017). Re: Imagining change: How to use story-based strategy to win campaigns, build movements, and change the world. Pm Press.

Carolee, B., & Heather, C. (2014). Shaping the future we want: UN Decade of Education for Susta-inable Development; final report. UNESCO. https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/246667

Catterall, C.S., & Waldorf, L. (1999). Chicago arts partnerships in education: Summary evaluation in EB Fiske (Ed.) Champions of change: The impact of the arts on learning. The Arts Education Part-nership and The President’s Committee on the Arts and the Humanities. Washington, DC.

Charland, W. (2011). Art Integration as School Culture Change: A Cultural Ecosystem Approach to Faculty Development. International Journal of Education & the Arts, Volume 12 Number 8. http://www.ijea.org/v12n8/

Christen, M., & Schmidt, S. (2012). A Formal Framework for Conceptions of Sustainability - a Theo-retical Contribution to the Discourse in Sustainable Development: A Formal Framework for Concep-tions of Sustainability. Sustainable Development, 20(6), 400–410. https://doi.org/10.1002/sd.518

Clark, B., & Button, C. (2011). Sustainability transdisciplinary education model: Interface of arts, science, and community (STEM). International Journal of Sustainability in Higher Education, 12(1), 41–54. https://doi.org/10.1108/14676371111098294

Cole, A. G. (2007). Expanding the Field: Revisiting Environmental Education Principles Through Mul-tidisciplinary Frameworks. The Journal of Environmental Education, 38(2), 35–45. https://doi.org/10.3200/JOEE.38.1.35-46

Collard, P., & Looney, J. (2014). Nurturing creativity in education. European Journal of Education, 49(3), 348–364. https://doi.org/10.1111/ejed.12090

Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 19 November 2010 – Access of young people to culture [Official Jour-nal C 326, 3. 12. 2010]. (n.d.).

Conkey, A., & Green, M. (2018). Using place-based art education to engage students in learning about food webs. Journal of Instructional Pedagogies, 21. https://www.researchgate.net/publication/326830611_Using_place-based_art_education_to_engage_students_in_learning_about_food_webs

Convention on the Rights of the Child. (1990). UN General Assembly. http://wunrn.org/reference/pdf/Convention_Rights_Child.PDF

Corcoran, P. B., Osano, P. M., Weakland, J. P., & Hollingshead, B. P. (2009). Young People, Educa-tion, and Sustainable Development: Exploring Principles, Perspectives, and Praxis. Wageningen Academic Pub.

Council of the European Union. (2008). Promoting creativity and innovation through education and training. Official Journal C 141 of 7. 6. 2008.

Creativity, Culture and Education. (2009). Changing Young Lives 2012. Newcastle: CCE.

Davis, J., & Elliott, S. (2014). Research in Early Childhood Education for Sustainability: International perspectives and provocations. Routledge.

Deasy, R. J. (2002). Critical Links: Learning in the Arts and Student Academic and Social Develop-ment. Arts Education Partnership, One Massachusetts Ave. https://eric.ed.gov/?id=ED466413

DeMoss, K., & Morris, T. (2002). How Arts Integration Supports Student Learning: Students Shed Light on the Connections. Chigaco Arts Partnership in Education, 25. http://capechicago.org/wp-content/uploads/2016/11/How-Arts-Integration-Supports-Student-Learning-Full-Report-CAPE.pdf

Dewey, J. (2005). Art as experience. Penguin.

Dissanayake, Ellen. (1995). Homo Aestheticus Where Art Comes From and Why. University of Wa-shington Press. http://www.washington.edu/uwpress/search/books/DISHOM.html

Dlouhá, J., Henderson, L., Kroufek, R., Jančaříková, K., & Neprašová, S. (2020). Udržitelná spotře-ba a životní styl jako vzdělávací téma: Jaké vzdělávací cíle si stanovit, když chceme předjímat spo-lečenské změny? Envigogika, 15(1), https://doi.org/10.14712/18023061.608

Dlouhá, J., Heras, R., Mulà, I., Salgado, F. P., & Henderson, L. (2019). Competences to Address SDGs in Higher Education—A Reflection on the Equilibrium between Systemic and Personal Approa-ches to Achieve Transformative Action. Sustainability, 11(13), 3664. https://doi.org/10.3390/su11133664

Duma, A., & Silverstein, L. (2014). A View into a Decade of Arts Integration. Journal for Learning through the Arts: A Research Journal on Arts Integration in Schools and Communities, 10(1). https://doi.org/10.21977/D910119197

Duncombe, S. (2019). Dream or nightmare: Reimagining politics in an age of fantasy. OR Books.

Duncombe, Stephen. (2012). Introduction: Open Utopia | The Open Utopia. http://theopenutopia.org/full-text/introduction-open-utopia/

ECE, U. (2011). Learning for the future: Competences in Education for Sustainable Development. Geneva, United Nations Economic Commission for Europe, Steering Committee on Education for Sustainable Development.

Eernstman, N., & Wals, A. (2013). Locative meaning-making: An arts-based approach to learning for sustainable development. Sustainability, 5(4), 1645–1660. https://doi.org/10.3390/su5041645

Efland, A. (2002). Art and Cognition: Integrating the Visual Arts in the Curriculum. Teachers College Press.

Eilam, E., & Trop, T. (2010). ESD Pedagogy: A Guide for the Perplexed. The Journal of Environmen-tal Education, 42(1), 43–64. https://doi.org/10.1080/00958961003674665

Eisner, E. W. (1979). The educational imagination: On the design and evaluation of school pro-grams. New York: Macmillan.

Ellen, W., & Stéphan, V.-L. (2013). Educational research and innovation art for art’s sake? The im-pact of arts education: The Impact of Arts Education. OECD publishing.

Elliot, J. (1991). Action research for educational change. McGraw-Hill Education (UK).

Emery, S. (2013). Making the case for “arts for sustainability”: a study of educators’ views of educa-tion for sustainability. A Dissertation Submitted to the Faculty of Education of the University of Tasmania at Launceston in Partial Fulfilment of the Requirements of the Degree of Master of Educa-tion, 108.

Everett, L., Noone, G., Brooks, M., & Littledyke, R. (2015). Sustainability and the Creative Arts. In N. Taylor, F. Quinn, & C. Eames (Eds.), Educating for Sustainability in Primary Schools: Teaching for the Future (pp. 221–245). SensePublishers. https://doi.org/10.1007/978-94-6300-046-8_11

Ewing, R. (2011). The arts and Australian education: Realising potential. https://research.acer.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.cz/&httpsredir=1&article=1020&context=aer

Fielding, M. (2004). Transformative approaches to student voice: Theoretical underpinnings, recalci-trant realities. British Educational Research Journal, 30(2), 295–311. https://doi.org/10.1080/0141192042000195236

Finley, S. (2011). Ecoaesthetics: Green arts at the intersection of education and social transformati-on. Cultural Studies? Critical Methodologies, 11(3), 306–313. https://doi.org/10.1177/1532708611409549

Fischer, D., & Barth, M. (2014, July). Key Competencies for and beyond Sustainable Consumption An Educational Contribution to the Debate. https://doi.org/info:doi/10.14512/gaia.23.S1.7

Foucalt, M. (1975). Discipline and Punish. Gallimard.

Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School Engagement: Potential of the Con-cept, State of the Evidence. Review of Educational Research, 74(1), 59–109. https://doi.org/10.3102/00346543074001059

Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. Continuum International Publishing Group.

Fulton, L. A., & Simpson-Steele, J. (n.d.). Reconciling the Divide: Common Processes in Science and Arts Education. Retrieved 26 June 2019, from https://scholarship.claremont.edu/steam/vol2/iss2/3/

Gablik, S. (1992). Connective Aesthetics. American Art, 6(2), 2–7. https://doi.org/10.1086/424147

Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York Basic Books.

Gardner, H. (1990). Art Education and Human Development. Getty Publications.

Gidley, J., Bateman, D., & Smith, C. (2004). Futures in Education: Principles, practices and poten-tial, (Monograph No 5; The Strategic Foresight Monograph Series).

Giroux, H. A. (2003). Public pedagogy and the politics of resistance: Notes on a critical theory of educational struggle. Educational Philosophy and Theory, 35(1), 5-16. https://doi.org/10.1111/1469-5812.00002

Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. Bantam. https://www.360talentmasters.com/wp-content/uploads/2016/08/Emotional.pdf

Goodson, I. F., Biesta, G., Tedder, M., & Adair, N. (2010). Narrative Learning. London and New York: Routledge.

Gotlieb, R., Jahner, E., Immordino-Yang, M. H., & Kaufman, S. B. (2017). How Social-Emotional Imagination Facilitates Deep Learning and Creativity in the Classroom. In R. A. Beghetto & J. C. Kaufman (Eds.), Nurturing Creativity in the Classroom (2nd ed., pp. 308–336). Cambridge Universi-ty Press. https://doi.org/10.1017/9781316212899.018

Gough, N. (1990). Futures in Australian education—Tacit, token and taken for granted. Futures, 22(3), 298–310. https://doi.org/10.1016/0016-3287(90)90149-C.

Gradle, S. (2007). Ecology of Place: Art Education in a Relational World. Studies in Art Education, 48(4), 392–411. https://doi.org/10.1080/00393541.2007.11650116

Graham, M. A. (2007). Art, Ecology and Art Education: Locating Art Education in a Critical Place-based Pedagogy. Studies in Art Education, 48(4), 375–391. https://doi.org/10.1080/00393541.2007.11650115

Greene, M. (1995). Releasing the imagination: Essays on education, the arts, and social change. Jossey-Bass.

Gruenewald, D. A. (2003). The best of both worlds: A critical pedagogy of place. Educational Re-searcher, 32(4), 3–12. https://doi.org/10.3102/0013189X032004003

Gullatt, D. E. (2008). Enhancing Student Learning through Arts Integration: Implications for the Profession. The High School Journal, 91(4), 12–25. JSTOR.

Hallmark, E. F. (2012). Challenge: The Arts as Collaborative Inquiry. Arts Education Policy Review, 113(3), 93–99. https://doi.org/10.1080/10632913.2012.687336

Hedefalk, M., Almqvist, J., & Lidar, M. (2014). Teaching for Action Competence. SAGE Open, 4(3), 2158244014543785. https://doi.org/10.1177/2158244014543785

Heft, H., & Chawla, L. (2006). Children as agents in sustainable development: The ecology of com-petence. In Children and their environments: Learning, using and designing spaces. Cambridge University Press.

Henderson, L., a Dlouhá, J. 2021 , Myšlení budoucnosti a potřebnost transformativního přístupu ve vzdělávání. https://doi.org/10.14712/18023061.621

Hetland, L., & Winner, E. (2001). The Arts and Academic Achievement: What the Evidence Shows. Arts Education Policy Review, 102(5), 3–6. https://doi.org/10.1080/10632910109600008

Hicks, D. (2002). Postmodern education: A futures perspective. In Advancing Futures (pp. 321–330). Praeger.

hooks, bell. (2014). Teaching to transgress. Routledge.

Hopkins, R. (2019). From What Is to What If: Unleashing the power of imagination to create the future we want. Chelsea Green Publishing.

Huckle, J., & Wals, A. E. J. (2015). The UN Decade of Education for Sustainable Development: Business as usual in the end. Environmental Education Research, 21(3), 491–505. https://doi.org/10.1080/13504622.2015.1011084

Hunter, M. A., Aprill, A., Hill, A., & Emery, S. (2018). Education, arts and sustainability: Emerging practice for a changing world. Springer.

Immordino-Yang, M. H., & Damasio, A. (2007). We feel, therefore we learn: The relevance of affective and social neuroscience to education. Mind, Brain, and Education, 1(1), 3–10. https://doi.org/10.1111/j.1751-228X.2007.00004.x

Inayatullah, S. (2008). Six pillars: Futures thinking for transforming. Foresight, 10(1), 4–21. https://doi.org/10.1108/14636680810855991

Inwood, H. (2008). Mapping Eco-Art Education. Canadian Review of Art Education: Research and Issues, 35, 57–73. https://eric.ed.gov/?id=EJ822675

Inwood, H. J. (2008). At the Crossroads: Situating Place-based Art Education. Canadian Journal of Environmental Education, 13(1), 13. https://eric.ed.gov/?id=EJ842767

Jacobson, S. K., Mcduff, M. D., & Monroe, M. C. (2007). Promoting Conservation through the Arts: Outreach for Hearts and Minds. Conservation Biology, 21(1), 7–10. https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2006.00596.x

Jenkins, K. (2015). How to Teach Education for Sustainability. In N. Taylor, F. Quinn, & C. Eames (Eds.), Educating for Sustainability in Primary Schools: Teaching for the Future (pp. 33–43). Sense-Publishers. https://doi.org/10.1007/978-94-6300-046-8_3

Jensen, B. B., & Schnack, K. (1997). The Action Competence Approach in Environmental Education. Environmental Education Research, 3(2), 163–178. https://doi.org/10.1080/1350462970030205

Johnson, M. (2007). The Meaning of the Body: Aesthetics of Human Understanding. The University of Chicago Press.

Jónsdóttir, Á. (2013). Art and place-based education for the understanding of sustainability. Educa-tion in the North, 20, 90–105. https://www.abdn.ac.uk/education/documents/journals_documents/Volume%2020%20Special%20Issue/EITN%20Volume%2020%20Article%206.pdf

Juman Abujbara, Boyd, A., Mitchel, D., & Taminato, M. (2012). Beautiful Trouble. OR Books.

Kennedy, J. F. (1969). The John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Performing Arts Re-view, 1(2), 341–364. https://doi.org/10.1080/00315249.1969.9943914

Kollmuss, A., & Agyeman, J. (2002). Mind the Gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? Environmental Education Research, 8(3), 239–260. https://doi.org/10.1080/13504620220145401

Krathwohl, D., Bloom, B., Masia, B. (1964). Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. New York, NY: Longman, Inc.

Krathwohl, D. R., Bloom, B. S., & Masia, B. B. (1973). Taxonomy of educational objectives, the classification of educational goals. Handbook II: affective domain. David McKay Co. Inc., New York, 1, 956.

Lawrence, R. L. (2008). Powerful feelings: Exploring the affective domain of informal and arts-based learning. New Directions for Adult and Continuing Education, 2008(120), 65–77. https://doi.org/10.1002/ace.317

Leicht, A., Heiss, J., & Byun, W. J. (2018). Issues and trends in education for sustainable develop-ment (Vol. 5). UNESCO publishing.

Lemoine, S., & Ouardi, S. (2010). Artivisme: Art, action politique et résistance culturelle. Alternati-ves.

Liao, C. (2016). From interdisciplinary to transdisciplinary: An arts-integrated approach to STEAM education. Art Education, 69(6), 44–49. https://doi.org/10.1080/00043125.2016.1224873

Littledyke, M. (2009). Education for Sustainability in the Primary Curriculum: A Guide for Teachers. Palgrave Macmillan.

Lucas, B. (2016). A Five Dimensional Model of Creativity and its Assessment in Schools. Applied Measurement in Education, 29(4), 278–290. https://doi.org/10.1080/08957347.2016.1209206

Lucas, B., Claxton, G., & Spencer, E. (2012). Making It: Studio teaching and its impact on teachers and learners. https://cris.winchester.ac.uk/ws/portalfiles/portal/356957/85Claxton%2C_Lucas_and_Spencer__2012__Making_It___Studio_teaching_and_its_impact_on_teachers_a.pdf

Lucas, B., Claxton, G., & Spencer, E. (2014). Progression in student creativity in school: First steps towards new forms of formative assessments. Contemporary Readings in Law & Social Justice, 6(2). https://www.oecd-ilibrary.org/education/progression-in-student-creativity-in-school_5k4dp59msdwk-en

Lundy, L. (2007). ‘Voice’ is not enough: Conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. British Educational Research Journal, 33(6), 927–942. https://doi.org/10.1080/01411920701657033

Mantere, M.-H. (1998). Art and the Environment—An Art-based Approach to Environmental Educati-on (No. 3; Rapporter Om Utbildning).

Manyika, J., Chui, M., Miremadi, M., Bughin, J., George, K., Willmott, P., & Dewhurst, M. (2017). Harnessing automation for a future that works. McKinsey Global Institute.

Marope, M., Griffin, P., & Gallagher, C. (2017). Future competences and the future of curriculum: A global reference for curricula transformation. International Bureau of Education. IBE-UNESCO. http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resources/future_competences_and_the_future_of_curriculum.pdf

Marsh, J. (2010). Childhood, culture and creativity: A literature review. Creativity, Culture and Edu-cation.

Marshall, J. (2005). Connecting Art, Learning, and Creativity: A Case for Curriculum Integration. Studies in Art Education, 46(3), 227–241. https://doi.org/10.1080/00393541.2005.11650076

Marshall, J. (2014). Transdisciplinarity and art integration: Toward a new understanding of art-based learning across the curriculum. Studies in Art Education, 55(2), 104–127. https://doi.org/10.1080/00393541.2014.11518922

Mason, C. Y., Steedly, K. M., & Thormann, M. S. (2008). Impact of Arts Integration on Voice, Choi-ce, and Access. Teacher Education and Special Education, 31(1), 36–46. https://doi.org/10.1177/088840640803100104

McGregor, C. (2012). Art-informed pedagogy: Tools for social transformation. International Journal of Lifelong Education, 31(3), 309–324. https://doi.org/10.1080/02601370.2012.683612

McInerney, P., Smyth, J., & Down, B. (2011). ‘Coming to a place near you?’The politics and possibi-lities of a critical pedagogy of place-based education. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 39(1), 3–16. https://doi.org/10.1080/1359866X.2010.540894

McLaren, P. (2015). Life in Schools: An Introduction to Critical Pedagogy in the Foundations of Edu-cation. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315633640

Mcmullen, B., & Fletcher, P. (2015). An Inquiry-Based Cross-Curriculum Approach. In N. Taylor, F. Quinn, & C. Eames (Eds.), Educating for Sustainability in Primary Schools: Teaching for the Future (pp. 269–302). SensePublishers. https://doi.org/10.1007/978-94-6300-046-8_13

Mesías-Lema, J. M. (2018). Artivism and Social Conscience: Transforming Teacher Training from a Sensibility Standpoint. Comunicar: Media Education Research Journal, 26(57), 19–28. https://doi.org/10.3916/C57-2018-02

Mezirow, J. (1997). Transformative learning: Theory to practice. New Directions for Adult and Con-tinuing Education, 1997(74), 5–12.

Mezirow, J. (2003). Transformative learning as discourse. Journal of Transformative Education, 1(1), 58–63. https://www.ecolas.eu/eng/wp-content/uploads/2015/10/Mezirow-Transformative-Learning.pdf

Milton, K. (2003). Loving Nature: Towards an Ecology of Emotion. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203421413

Mochizuki, Y., & Fadeeva, Z. (2010). Competences for sustainable development and sustainability. International Journal of Sustainability in Higher Education. https://doi.org/10.1108/14676371011077603

National Advisory Committee on Creative and Cultural Education. (1999). All Our Futures: Creativi-ty, Culture and Education (p. 243). DFEE.

Navrátil, O. (2012). In Between Environmental Art and Environmental Education. Envigogika, 7(2). https://doi.org/10.14712/18023061.72

Nilson, C., Fetherston, C. M., McMurray, A., & Fetherston, T. (2013). Creative arts: An essential element in the teacher’s toolkit when developing critical thinking in children. Australian Journal of Teacher Education (Online), 38(7), 1.

OECD. (2018). Preparing our youth for an inclusive and sustainable world. https://www.oecd.org/education/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf

Ofsted. (2006). Creative partnerships: Initiative and impact,. Ofsted, London.

Olssen, M., & Peters, M. A. (2005). Neoliberalism, higher education and the knowledge economy: From the free market to knowledge capitalism. Journal of Education Policy, 20(3), 313–345. https://doi.org/10.1080/02680930500108718

Oosterhuis, R. (2012). Doing well and doing good by doing art: A 12-year National Study of Educa-tion in the visual and performing arts . Cultural Trends, 21(4), 336–338. https://doi.org/10.1080/09548963.2012.741353

Orr, D. W. (2004). Earth in Mind: On Education, Environment, and the Human Prospect. Island Press.

Percy-Smith, B. (2009). A Handbook of Children and Young People’s Participation: Perspectives from Theory and Practice (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203871072

Percy-Smith, B., & Burns, D. (2013). Exploring the role of children and young people as agents of change in sustainable community development. Local Environment, 18(3), 323–339. https://doi.org/10.1080/13549839.2012.729565

Plucker, J. A., Kaufman, J. C., & Beghetto, R. A. (2015). What we know about creativity. Washing-ton, DC: Partnership for 21st Century Learning.

Rat, E. (2010). Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on the Work Plan for Culture 2011-2014. Official Jour-nal of the European Union (2010/C 325/01).

Rautins Respress, T., & Lufti, G. (2006). Whole Brain Learning: The Fine Arts with Students at Risk. Reclaiming Children and Youth, 15(1), 24–31.

Respress, T., & Lutfi, G. (2006). Whole brain learning: The fine arts with students at risk. Reclai-ming children and youth, 15(1), 24.

Rieckmann, M. (2017). Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. UNESCO Publishing.

Rinne, L., Gregory, E., Yarmolinskaya, J., & Hardiman, M. (2011). Why Arts Integration Improves Long-Term Retention of Content. Mind, Brain, and Education, 5(2), 89–96. https://doi.org/10.1111/j.1751-228X.2011.01114.x

Russell, J., & Zembylas, M. (2007). Arts integration in the curriculum: A review of research and implications for teaching and learning. In International handbook of research in arts education (pp. 287–312). Springer. https://www.researchgate.net/profile/Sarah_Mccarthey/publication/226239480_Four_Metaphors_of_the_Composing_Process/links/54db67a70cf261ce15d01c99/Four-Metaphors-of-the-Composing-Process.pdf#page=294

Scheffer, M., Baas, M., & Bjordam, T. (2017). Teaching originality? Common habits behind creative production in science and arts. Ecology and Society, 22(2). https://doi.org/10.5751/ES-09258-220229

Schultz, P. W. (2000). Empathizing With Nature: The Effects of Perspective Taking on Concern for Environmental Issues. Journal of Social Issues, 56(3), 16. https://doi.org/10.1111/0022-4537.00174

Scripp, L., & Yung-Chin Paradis, L. (2013). Meeting the burden of proof: Statistical evidence for the impact of arts integration based on causal links among teacher professional development, arts lear-ning and academic outcomes. CAPE. http://capechicago.org/wp-content/uploads/2016/11/PAIR-Abridged-Report-CAPE.pdf

Scripp, L., & Paradis, L. (2014). Embracing the Burden of Proof: New Strategies for Determining Predictive Links between Arts Integration Teacher Professional Development, Student Arts Lear-ning, and Student Academic Achievement Outcomes. Journal for Learning through the Arts, 10(1). https://eric.ed.gov/?id=EJ1050591

Shimshon-Santo, A. (2010). Arts = Education. University of California Press in association with the Center for Learning Through the Arts and Technology at University of California, Irvine Publication. https://www.academia.edu/12619334/Arts_Education

Shrivastava, P., Ivanaj, V., & Ivanaj, S. (2012). Sustainable development and the arts. Internatio-nal Journal of Technology Management, 60(1/2), 23. https://doi.org/10.1504/IJTM.2012.049104

Silverstein, L. B., & Layne, S. (2010). Defining Arts Integration. The John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

Singleton, J. (2015). Head, heart and hands model for transformative learning: Place as context for changing sustainability values. Journal of Sustainability Education, 9, 16. https://www.creativityandchange.ie/wp-content/uploads/2017/06/Singleton-JSE-March-2015-Love-Issue.pdf

Sipos, Y., Battisti, B., & Grimm, K. (2008). Achieving transformative sustainability learning: Enga-ging head, hands and heart. International Journal of Sustainability in Higher Education, 9(1), 68–86. https://doi.org/10.1108/14676370810842193

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: O učitelském sdí-lení znalostí a zvyšování kvality vỳuky napříč obory. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

Sobel, D. (2010). Education for Sustainability in the Primary Curriculum: A Guide for Teachers. Edi-ted by Michael Littledyke, Neil Taylor & Chris Eames. South Yarra: Palgrave Macmillan, 2009, 262 pp. ISBN: 9781420256277. Australian Journal of Environmental Education, 26, 104–106. https://doi.org/10.1017/S0814062600000860

Spencer, C., & Blades, M. (2006). Children and their Environments: Learning, Using and Designing Spaces. Cambridge University Press.

Steffen, W., Broadgate, W., Deutsch, L., Gaffney, O., & Ludwig, C. (2015). The trajectory of the Anthropocene: the great acceleration. The Anthropocene Review, 2(1), 81-98. https://doi.org/10.1177%2F2053019614564785

Sterling, S. (2010). Learning for resilience, or the resilient learner? Towards a necessary reconcilia-tion in a paradigm of sustainable education. Environmental Education Research, 16(5–6), 511–528. https://doi.org/10.1080/13504622.2010.505427

Taylor, E. W. (1998). The theory and practice of transformative learning: A critical review. Colum-bus, Ohio: ERIC Clearinghouse on Adult, Career, and Vocational Education. http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/detail?accno=ED423422

Taylor, N., Quinn, F., & Eames, C. (2015a). Educating for Sustainability in Primary Schools: Tea-ching for the Future. SensePublishers.

Taylor, N., Quinn, F., & Eames, C. (2015b). Why do We Need to Teach Education for Sustainability at the Primary Level? In N. Taylor, F. Quinn, & C. Eames (Eds.), Educating for Sustainability in Pri-mary Schools: Teaching for the Future (pp. 1–11). SensePublishers. https://doi.org/10.1007/978-94-6300-046-8_1

The Chicago Guide for Teaching and Learning in the Arts. (n.d.). Chicago Public Schools Office of Arts Education. http://www.cpsarts.org/wp-content/uploads/2018/03/Chicago-Guide-Arts-Scope-Sequence.pdf

Theis, J. (2010). Children as active citizens: An agenda for children’s civil rights and civic en-gagement. In A Handbook of Children and Young People’s Participation. Routledge.

Thomson, P., Hall, C., Sefton-Green, J., & Jones, K. (2012). The Signature Pedagogies Project: Final Report. London: Creativity, Culture and Education.

Twenge, J. M., Zhang, L., & Im, C. (2004). It’s beyond my control: A cross-temporal meta-analysis of increasing externality in locus of control, 1960-2002. Personality and Social Psychology Review, 8(3), 308–319. https://doi.org/10.1207%2Fs15327957pspr0803_5

UNESCO. (2014). UNESCO roadmap for implementing the Global Action Programme on Education for Sustainable Development—UNESCO Digital Library. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230514

UNESCO. (2017). Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. Division for Inclusion, Peace and Sustainable Development; UNESCO.

United Nations Economic Commission for Europe. (2012). Learning for the future: Competences in Education for Sustainable Development.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. (2015). Education for sustainable development. UNESCO Publishing. https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. (2010). Seoul agenda: Goals for the development of arts education.

Úřad vlády České republiky, Odbor strategického rámce pro udržitelný rozvoj. (2015). Strategický rámec Česká republika 2030.

Vaish, A., Grossmann, T., & Woodward, A. (2008). Not all emotions are created equal: The negati-vity bias in social-emotional development. Psychological Bulletin, 134(3), 383–403. https://doi.org/10.1037/0033-2909.134.3.383

Wallis, B., & Tucker, M. (1984). Art after modernism: Rethinking representation. New Museum of Contemporary Art.

Wals, A. E., & Corcoran, P. B. (2006). Sustainability as an Outcome of Transformative Learning. Drivers and Barriers for Implementing Sustainable Development in Higher Education, 103.

Wals, A. E. J. (2010). Mirroring, Gestaltswitching and transformative social learning. International Journal of Sustainability in Higher Education. https://doi.org/10.1108/14676371011077595

Wals, A. E. J., & Jickling, B. (2009). A framework for young people’s participation in sustainability. Young people, education, and sustainable development: Exploring principles, perspectives, and praxis (pp. 77–84).

Ward, K.S. (n.d.). Creative Arts-Based Pedagogies in Early Childhood Education for Sustainability (EfS): Challenges and Possibilities | Australian Journal of Environmental Education | Cambridge Co-re. Retrieved 26 June 2019, from https://www.cambridge.org/core/journals/australian-journal-of-environmental-education/article/creative-artsbased-pedagogies-in-early-childhood-education-for-sustainability-efs-challenges-and-possibilities/E2790AFCEF8725F07E7BF6347DB8E20E

Weir, J. (2016). The Way the Light Hits a Web. Art Education, 69(3), 6–11. https://doi.org/10.1080/00043125.2016.1158568

White, B. (2009). Aesthetics Primer. Peter Lang.

Winner, E., Goldstein, T. R., & Vincent-Lancrin, S. (2013). Art for art’s sake?: The impact of arts education. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264180789-en

Wood, B. E., Taylor, R., Atkins, R., & Johnston, M. (2018). Pedagogies for active citizenship: Lear-ning through affective and cognitive domains for deeper democratic engagement. Teaching and Teacher Education, 75, 259–267. https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.07.007

World Commission on Environment and Development. (1987). Our common future. Oxford Uni-versity Press. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf

Wright, T., Markle, G., & Wuench, P. (2013). The Goggles Project: Using Street Theatre to Engage University Stakeholders in Discussions about Sustainability. Creative Education, 4(07), 105. https://www.scirp.org/html/34869.html

Wrigley, T., Lingard, B., & Thomson, P. (2012). Pedagogies of transformation: Keeping hope alive in troubled times. Critical Studies in Education, 53(1), 95–108. https://doi.org/10.1080/17508487.2011.637570

Yelland, N., & Arvanitis, E. (2018). Transformative pedagogies in early childhood education. SAGE Publications Sage UK: London, England. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1463949117734979

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)