Exkurzie v environmentálnej výchove a ich využívanie na slovenských základných školách

Obsah hlavního článku

Viera Chrenščová

Abstrakt

Environmentálnu výchovu považujeme za proces celoživotného vzdelávania a výchovy k starostlivosti o životné prostredie. Účinnou realizáciou environmentálnej výchovy môžeme prispieť k rozvíjaniu osobnostných kvalít žiakov, ktoré ich urobia schopnými chrániť a zlepšovať životné prostredie. Proces získavania poznatkov funguje najmä na základe osobnej skúsenosti. Vo vyučovacom procese je potrebné využívať také organizačné formy, ktoré budú tento proces rešpektovať. Podnietiť záujem žiakov o životné prostredie a prehĺbiť citovú zaangažovanosť na stave životného prostredia môžeme prostredníctvom exkurzií. v akej miere sú exkurzie využívane na slovenských základných školách sme zisťovali prostredníctvom dotazníkového prieskumu, ktorého hlavným cieľom bolo zistiť názory učiteľov na využívanie exkurzií vo vyučovacom procese s dôrazom na environmentálnu výchovu. Výskum priniesol pozitívne výsledky týkajúce využívania exkurzií vo vyučovacom procese a pri realizácii environmentálnej výchovy.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Chrenščová, V. (2012). Exkurzie v environmentálnej výchove a ich využívanie na slovenských základných školách. Envigogika, 7(1). https://doi.org/10.14712/18023061.70
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Viera Chrenščová

RNDr. Viera Chrenščová, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Reference

BOGNER, F. The influence of short-term outdoor ecology education on long-term variables of environmental perspective. Journal of Environmental Education, 1998, Vol. 29, No. 4, s. 17-29.

EMMONS, K. M. Perceptions of the environment while exploring the outdoors:a case study in Belize. Environmental Education Research, 1997, Vol. 3, No. 3, s. 327-344. Online [cit. 2012-03-07] Dostupné na: https://www.d.umn.edu/~kgilbert/educ5165-731/pwreadings/Emmons%20-%20Perceptions%20of%20the%20Env%20While%20Exploring%20Outdoors.pdf

GNOTH, M., PUPALA, B. Vybrané kapitoly z pedagogiky I (Učiteľ a vyučovací proces). Vysokoškolské skriptá. Bratislava: Prírodovedecká fakulta UK, 2003, s. 47-53.

KELE, F. Prínos expedícií prírodovedeckého charakteru pre rozvoj školskej geografie. Přírodný vědy ve škole, 1983, Vol. 9, No. 35, s. 356-357.

KEMT, M., GILBERTSON, D. D., HUNT, C. O. Fieldwork in geography teaching:A critical review of the literature and approaches. Journal of Geography in Higher Education, 1997, Vol. 21, No. 3, s. 313-332.

LAI, K. C. Freedom to learn: A study of the experiences of secondary school teachers and students in a geography field trip. International Research in Geographical and Environmental Education, 1999, Vol. 8, No. 3, s. 239-255.

PETLÁK, E. Všeobecná didaktika. Bratislava : Iris, 2004, s. 139-149.

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika 2., rozšírené a aktualizované vydanie. Praha : Grada Publishing, a. s. , 2007, s. 233. ISBN 978-80-247-1821-7.

ŠVP – EV_Pt (Štátny vzdelávací program – Environmentálna výchova Prierezová téma), 2009, Online [cit. 2011-05-22] Dostupné na: http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/prierezove_temy/environmentalna_vychova.pdf

VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. (eds.). Pedagogika pro učitele 2., rozšířené a aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, a. s. , 2011, s. 173-181.