Hodnotenie uplatňovania myšlienky udržateľného rozvoja vo výchovno-vzdelávacom procese na základných školách v meste Banská Štiavnica

Obsah hlavního článku

Viera Chrenščová
Jana Škvarková

Abstrakt

Rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania patrí v súčasnosti k stálym požiadavkám na všetkých stupňoch škôl v Slovenskej republike. Významnou úlohou školy je dlhodobo a systematicky ovplyvňovať a usmerňovať spôsob myslenia žiakov, zvyšovať environmentálne vedomie a na princípe hromadenia životných skúseností smerovať k udržateľnému rozvoju spoločnosti.

Článok prináša výsledky analýzy stavu uplatňovania filozofie udržateľného rozvoja vo výchovno-vzdelávacom procese na základných školách v meste Banská Štiavnica na základe vyhodnotenia súboru indikátorov udržateľného rozvoja škôl za školský rok 2011/2012.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Chrenščová, V., & Škvarková, J. (2013). Hodnotenie uplatňovania myšlienky udržateľného rozvoja vo výchovno-vzdelávacom procese na základných školách v meste Banská Štiavnica. Envigogika, 8(1). https://doi.org/10.14712/18023061.291
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Viera Chrenščová

Department of Landscape Ecology

Faculty of Natural Sciences

Comenius University

Mlynská dolina

842 15 Bratislava,

Jana Škvarková

Department of Landscape Ecology

Faculty of Natural Sciences

Comenius University

Mlynská dolina

842 15 Bratislava,

Reference

BACÍK, F. Aktuální otázky řízení práce škol. Bratislava, SPN 1983.

BLAŠKO, M. Úvod do modernej didaktiky II. (Manažérstvo kvality v škole). Košice : KIP TU, 2012, Dostupné na: http://web.tuke.sk/kip/main.php?om=1300&res=low&menu=1310.

CVIKOVÁ, J., DÚBRAVOVÁ, V., KAHÁTHOVÁ, B., LUKŠÍK, I, MEDAL, R., NÁVOJSKÝ, A., PIETRUCHOVÁ, O. Mimovládne iniciatívy vo vzdelávaní. Ako mimovládne organizácie vstupujú do systému vzdelávania. Bratislava : Nadácia otvorenej spoločnosti, 2010, 147 s.

Eco-Schools. What are the Seven Steps? Online [cit. 2013-05-13] http://www.eco-schools.org/Menu/Process/Seven+Steps.

Ekologická stopa školy. Online [cit. 2013-05-13] http://ekostopa.sk/ekologicka-stopa-skoly

HALAŠOVÁ, M., VINCÍKOVÁ, S. Škola a miestna komunita v invenciách trvalo udržateľného rozvoja. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela, 2008, 90 s. ISBN 978-80-8083-685-6.

HALAŠOVÁ, M. Poznanie a vedy v kontexte kultivácie vzťahu človeka k životnému prostrediu a koncepcie udržateľnosti. Acta Universitatis Matthiae Belii, 2011, Vol. 13, No. 2, Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela, s. 19-33. ISSN 1338-449X.

CHRENŠČOVÁ, V. Potreba ekologizácie základných škôl. Acta Universitatis Matthiae Belii, Séria Environmentálna ekológia, 2004, Vol. 6, No. 1, Banská Bystrica : UMB, s. 5 – 12. ISBN 80-8083-143-2.

KELCOVÁ, M., UGROCKÁ, M. Environmentálne minimum – učebné osnovy environmentálnej výchovy pre základné a stredné školy. Bratislava : ŠPU, 1996, 14 s.

Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania, 1997. Bratislava: MŽP SR, Online [cit. 2013-01-22] Dostupné na: www.spirala.sk/dokumenty/koncepcia.doc

Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012-2016, Vláda SR, 2012. Online [cit. 2013-01-22] Dostupné na: http://www.statpedu.sk/files/documents/odborne_info/narodna_strategia_globalne%20vzdelavanie_2012_2016.pdf

Stratégia EHK OSN pre výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju. Zasadanie na vysokej úrovni predstaviteľov ministerstiev životného prostredia a školstva vo Vilniuse 17.-18.3.2005. Online [cit. 2013-01-22] Dostupné na: http://www.unece.org/env/esd/strate/gytext/Slovak.pdf

ŠIMONOVIČOVÁ, J., ŠUDÝ, M., KASANICKÁ, L., KNAPEC, J. Indikátory trvalo udržateľného rozvoja škôl. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2008, 129 s. ISBN 978-80-8083-614-6.

ŠVP – EV_Pt (Štátny vzdelávací program – Environmentálna výchova Prierezová téma), 2009, Online [cit. 2013-01-22] Dostupné na: http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/prierezove_temy/environmentalna_vychova.pdf

TOMAŠKONOVÁ, J., RÁKAYOVÁ, M. Evaluácia stavu uplatňovania udržateľného rozvoja na báze indikátorov manažmentu. Acta Universitatis Matthiae Belii, 2012, Vol. 14, No. 2, Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela, s. 37 – 45. ISSN 1338-449X.

Živica, 2013. Zelená škola. Online [cit. 2013-02-22] Dostupné na: http://www.zelenaskola.sk/co-je-zelena-skola/program-zelena-skola

http://www.enviroschools.org.nz/ , Online [cit. 2013-05-13]

http://www.greenschools.ca/ , Online [cit. 2013-05-13]

http://www.seer.org/ , Online [cit. 2013-05-13]

http://www.environment.gov.au/ , Online [cit. 2013-05-13]

http://www.hsr.se/ , Online [cit. 2013-05-13]

http://www.footprintnetwork.org , Online [cit. 2013-05-13]