Didaktika biologie a ekologie v přípravě budoucích učitelů přírodopisu, biologie a lektorů EVVO

Ivo Machar
Libuše Hrabí
Monika Millerová
Olga Vránová

Případová studie z Pedagogické fakulty UP v Olomouci

Článek popisuje stav oborových didaktik v rámci přípravy budoucích učitelů přírodopisu, biologie a lektorů environmentální výchovy na Katedře biologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (KBI). Kromě oborového didaktického výzkumu a přípravy skript didaktického zaměření připravuje KBI v rámci projektů podpořených z ESF rozšíření oborových didaktik o netradiční a na pedagogických fakultách inovativní oborové didaktiky.

Text prošel recenzním řízením.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Didaktika biologie a ekologie v přípravě budoucích učitelů přírodopisu, biologie a lektorů EVVO

2011-03-21 08:16:01

Ivo Machar, Libuše Hrabí, Monika Müllerová, Olga Vránová

Případová studie z Pedagogické fakulty UP v Olomouci

Článek popisuje stav oborových didaktik v rámci přípravy budoucích učitelů přírodopisu, biologie a lektorů environmentální výchovy na Katedře biologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (KBI). Kromě oborového didaktického výzkumu a přípravy skript didaktického zaměření připravuje KBI v rámci projektů podpořených z ESF rozšíření oborových didaktik o netradiční a na pedagogických fakultách inovativní oborové didaktiky.

Text prošel recenzním řízením.

Úvod

Didaktika je zpravidla chápána jako teorie vyučování, přičemž vedle obecné didaktiky se rozvíjejí jako samostatné vědní disciplíny didaktiky oborové (Skalková, 2007). Katedra biologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (KBI) realizuje v rámci didaktické přípravy studentů učitelství přírodopisu, biologie a environmentální výchovy (EVVO) tradiční model didaktické přípravy. Tento model je postaven na obecné didaktice a na ni navazujících předmětech pedagogicko-psychologického modulu jako základu, na který navazují specializované oborové didaktiky. V praxi se však při evaluaci edukačního přínosu tohoto systému vzdělávání ukazuje, že současný systém je nutno trvale inovovat v souladu s rozvojem teorie didaktiky a také s  novými trendy v biologii, environmentalistice, didaktice ekologie a ochrany přírody. Součástí didaktických aktivit vědecko-pedagogických pracovníků KBI je samozřejmě i aktivní tvorba nových studijních opor s didaktickým zaměřením, a dále oborový výzkum.

Didakticky zaměřený výzkum

Značná pozornost je na KBI v rámci didaktiky biologie a didaktiky ekologie věnována aplikovanému pedagogickému výzkumu. Na KBI je např. dlouhodobě rozvíjeno hodnocení obtížnosti výkladových textů učebnic přírodopisu za použití moderních statistických metod. Byla zde vypracována originální hodnotící stupnice obtížnosti učebnic pro různé věkové kategorie žáků a studentů (Hrabí, 2003). Analýza a evaluace neverbální informace v učebnicích přírodopisu umožňuje formulovat následná doporučení nejvhodnějších učebnic pro pedagogickou praxi (Hrabí, 2005). Výzkumná pozornost je soustředěna také na problematiku využití netradičních biologických materiálů ve výuce přírodopisu na základní škole (Hrabí & Vránová, 2007; Vránová, 2007) a hodnocení rozmanitosti úloh v pracovních sešitech pro přírodopis (Vránová, 2006). Samostatným výzkumným tématem na KBI jsou otázky o postavení a úloze antropologie ve výchovně-vzdělávacím procesu (Müllerová, 2005). V souvislosti s nově vznikajícím oborem lesní pedagogiky je výzkumná pozornost soustředěna i na evaluaci významu tohoto oboru pro zkvalitnění profesní přípravy budoucích učitelů přírodopisu (Machar, 2010).  

Studijní materiály didaktického zaměření

V rámci dlouhodobé snahy pracovníků KBI o zpřístupnění oborové didaktiky studentům jsou vydána skripta k didaktice přírodopisu (Hrabí & Vránová, 2009) a postupně vycházejí skripta k podpoře oborových didaktik (např. Machar, 2009). Díky dobré spolupráci KBI s Centrem ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov o.p.s. (Machar, 2007) bylo vydáno metodické skriptum o výchovně-vzdělávacím potenciálu CHKO Litovelské Pomoraví (Müllerová et al., 2007)

Současný stav didaktiky přírodopisu, biologie a EVVO na KBI

V současné době KBI nabízí v tříletém denním bakalářském programu Specializace v pedagogice (akreditace od roku 2007) dva studijní obory: tj. Přírodopis se zaměřením na vzdělávání a Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání. Bakalářský studijní obor „Přírodopis se zaměřením na vzdělávání“ připravuje absolventy pro výkon funkce asistentů na základních školách a v jiných vzdělávacích zařízeních. První absolventi tohoto oboru budou odcházet do praxe v r. 2011. Další uplatnění absolventů bude možné ve státní správě (správy chráněných území přírody, specializované instituce v oblasti ochrany přírody). S ohledem na uvedené uplatnění je předmět Didaktika přírodopisu zařazen až ve 3. ročníku.

Studenti bakalářského studijního oboru Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání získávají základní znalosti v hlavních biologických disciplínách, spolu s teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Absolventi nacházejí uplatnění v organizacích pro rozvoj environmentální výchovy, jako pracovníci státní správy nebo výzkumní pracovníci, případně jako asistenti na základních školách a v jiných vzdělávacích zařízeních. Didakticky orientované disciplíny reflektují zaměření studijního programu, tj. v 1. ročníku jsou zařazeny předměty Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta a Formy a metody realizace EVVO. Značný prostor je samozřejmě věnován environmentální výchově (EV) jako průřezovému tématu v rámcových vzdělávacích programech a úloze nevládních neziskových organizací a středisek ekologické výchovy. Předmět Globální výchova, spadající do 2. ročníku studia, je orientován na základní aspekty globalizace, globálních problémů a rozvojové spolupráce a z toho vyplývající environmentální výchovu a interkulturní vzdělávání.

V rámci obou bakalářských programů absolvují studenti na základních školách předmět Náslechová praxe, jehož smyslem je první kontakt s výukou, tj. získání poznatků z reálného vzdělávacího procesu.

Dvouletý denní navazující magisterský studijní program Specializace v pedagogice (akreditace od roku 2007) nabízí obory Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň ZŠ (u tohoto oboru první studenti nastoupili v akademickém roce 2010/2011). Kombinovat je možné s dalšími učitelskými aprobacemi. Hlavním cílem je připravit kvalifikované absolventy pro výkon učitelské profese v daném oboru a této skutečnosti odpovídá rovněž větší zastoupení úzce zaměřené oborové didaktiky.

V případě Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ se jedná o následující předměty: Didaktika biologie a pěstitelství je do studijních plánů zařazena v 1. ročníku. Praktická příprava studentů na výukový proces je hlavní náplní cvičení a probíhá z části na zahradním pozemku PdF (nácvik základních pracovních dovedností, včetně odborných postupů spojených se zahradnickými činnostmi).

V témže ročníku probíhá Didaktika geologie orientovaná na vhodný výběr a realizaci forem a metod výuky pro učivo s geologickou tématikou (laboratorní práce, exkurze, vycházky).

Do posledního ročníku studia spadá Didaktika ekologického přírodopisu, kde jsou v rámci přednášek prezentovány hlavní rozdíly v pojetí klasické výuky přírodopisu (evoluční hledisko) a výuky dle základních typů ekosystémů.

V rámci studijního oboru Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň ZŠ je postavení oborové didaktiky specifické. Ve studijním plánu je v 1. ročníku zařazen jediný samostatný předmět Didaktika biologie, geologie a pěstitelství, nicméně výrazný didaktický aspekt mají téměř všechny ostatní předměty, což je patrno již z jejich názvu (Environmentální klimatologie pro učitele, Botanika pro edukaci a fytogeografie, Geologický vývoj přírody pro učitele, Edukační somatologie, atd.).

Do obou magisterských oborů je zařazen povinný předmět Souvislá pedagogická praxe, v rámci kterého se již studenti pod vedením cvičných učitelů přímo prakticky podílejí na realizaci různých organizačních forem výuky. Metodik katedry (v současné době jeden docent, tři odborní asistenti) udržuje po dobu praxe kontakt s příslušnými základními školami a v maximálně možném rozsahu je přítomen u co největšího počtu studentských výstupů a didaktických rozborů. Podrobněji viz Müllerová et al. (2010).

V rámci celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků jsou na KBI realizovány kursy rozšiřujícího studia přírodopisu pro základní školy a biologie pro střední školy. V obou kursech je přednášena didaktika přírodopisu a biologie formou samostatných předmětů a v rámci speciálního předmětu Biologie ochrany přírody jsou účastníci kursu seznámeni se základy didaktiky ochrany přírody a EVVO, přičemž důraz je zde kladen na distanční formu vzdělávání a samostudium.

Inovace didaktiky biologických a ekologických disciplín na KBI

Jedním z hlavních cílů didakticky zaměřených disciplín v profesní přípravě budoucích učitelů je nepochybně příprava studentů na budoucí pedagogickou praxi. Didaktika přírodopisu a biologie v současné době prochází poměrně dynamickým vývojem, zejména vlivem nových trendů a vzdělávacích metod v oblasti EVVO. Ve snaze reagovat na tyto trendy připravila KBI dílčí inovaci profesní přípravy budoucích učitelů v garantovaných studijních oborech. V akademickém roce 2009/2010 byly studentům nově nabídnuty dva volitelné studijní předměty: EVVO v praxi a Praktikum z ekologie lesa a lesní pedagogiky.

Příprava přednáškových prezentací, odměny pro externí lektory, příprava a tisk skript a další nezbytné náklady na zavedení těchto studijních předmětů jsou financovány z grantu KBI ENVIRUPO, který je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (http://www.envirup.upol.cz/).

Snahy KBI o postupnou inovaci didaktických disciplín při profesní přípravě budoucích učitelů pokračují přípravou nového předmětu Didaktika ochrany přírody, který bude v případě úspěšného získání dotace z FRVŠ zaveden do výuky příští akademický rok.

Tento projekt je zaměřen na implementaci vědního oboru Biologie ochrany přírody do vzdělávání studentů učitelských oborů přírodopisu, biologie a environmentální výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, a to prostřednictvím zavedení nového předmětu, včetně přípravy a vydání nových studijních skript a nákupu zahraniční studijní literatury. Výstupy projektu (přednáškové prezentace na webu, studijní opory) budou využitelné i pro studenty učitelských oborů ostatních vysokých škol v ČR, případně pro další zájemce (např. v kursech celoživotního vzdělávání apod.).

Zkušenosti s oborovými didaktikami vyvolávají zájem i ze strany jiných fakult Univerzity Palackého o účast didaktiků z KBI na vzdělávání studentů v biologických oborech, takže v současnosti např. didaktik z KBI zajišťuje oborovou biologickou didaktiku i pro učitelské obory středoškolské biologie na přírodovědecké fakultě nebo studenti z přírodovědecké fakulty se zájmem navštěvují volitelné didakticky zaměřené předměty s ekologickou tematikou, které KBI garantuje.

Literatura

HRABÍ, L. Zhodnocení obtížnosti výkladového textu současných českých učebnic přírodopisu pro 6. až 9. ročník ZŠ. e-Pedagogium 2003, roč. 3, č. 1 (on-line: http://epedagog.upol.cz/eped1.2003/index.htm).

HRABÍ, L. K inovaci hodnocení obtížnosti textu učebnic přírodopisu. e-Pedagogium 2005, roč. 5, č. 2 (on-line: http://www.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_2-2005.pdf).

HRABÍ, L., VRÁNOVÁ, O. Netradiční materiály ve výuce přírodopisu. Učitelské listy, 2007/2008, roč. 15, č. 3, s. 12.

HRABÍ, L., VRÁNOVÁ, O. Témata z didaktiky biologie. Skriptum. 2009, UP v Olomouci.

MACHAR, I. Nové středisko ekologické výchovy v CHKO Litovelské Pomoraví. Biologie, chemie a zeměpis na základních a středních školách, 2007, 16, č.4: 161- 164.

MACHAR, I. et al. Úvod do ekologie lesa a lesní pedagogiky. 2009, Univerzita Palackého v Olomouci.

MACHAR, I. Lesní pedagogika v rámci EVVO. In: Sborník z mezinárodní konference Educo 2009, Štrba, in press.

Müllerová, M. Postavení a úloha antropologie ve výchovně vzdělávacím procesu. In. KRÁTOŠKA, J. a ŠTEIGL, J. Sborník referátů z VI. doktorandské konference Aplikovaná antropologie 2005. Olomouc, UP, 2005, s. 7–12.

MÜLLEROVÁ, M. et al. Litovelské Pomoraví – CHKO pro environmentální výchovu. Skriptum. PdF UP v Olomouci, 2007.

Müllerová, M., Hrabí, L., Vránová, O. Postavení a výuka didakticky zaměřených disciplín na Katedře biologie PdF UP v Olomouci. In: PAPÁČEK, J. (ed.)., Didaktika biologie 2010. Sborník příspěvků ze semináře na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, in press.

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Grada Publishing, 2007, Praha.  

VRÁNOVÁ, O. Jak využít mechy v hodinách laboratorních prací. Učitelské listy, 2006/2007, roč. 14, č. 7, s. 8-9.

VRÁNOVÁ, O. Úlohy v pracovních sešitech přírodopisu. Biologie-chemie-zeměpis, 2006, roč. 15, č. 4, s.173-174.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)