Ceny ministra životního prostředí za rok 2006

Redakce Envigogika
Pět již tradičních prestižních ocenění – Cen ministra životního prostředí za rok 2006 – předal v Národním domě na Vinohradech vybraným osobnostem a organizacím českého veřejného života ministr životního prostředí a místopředseda vlády Martin Bursík. Stalo se tak ve Světový den životního prostředí, který je již tradičně příležitostí pro ocenění jednotlivců, firem a nekomerčních neziskových organizací, které každodenní praxí, vědeckým výzkumem, vzděláváním a osvětou nebo uměleckou tvorbou přispívají k udržitelnému rozvoji.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Redakce: Ceny ministra životního prostředí za rok 2006

2007-08-31 08:35:09

redakce

Pět již tradičních prestižních ocenění – Cen ministra životního prostředí za rok 2006 – předal v Národním domě na Vinohradech vybraným osobnostem a organizacím českého veřejného života ministr životního prostředí a místopředseda vlády Martin Bursík. Stalo se tak ve Světový den životního prostředí, který je již tradičně příležitostí pro ocenění jednotlivců, firem a nekomerčních neziskových organizací, které každodenní praxí, vědeckým výzkumem, vzděláváním a osvětou nebo uměleckou tvorbou přispívají k udržitelnému rozvoji.


Ministři životního prostředí toto ocenění předávají osobnostem či organizacím z řad vědců, umělců, nevládních organizací či podnikatelské sféry, které se vyznamenaly mimořádným přínosem pro životní prostředí. Za rok 2006 tuto cenu převzali:

Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., za významný přínos české ornitologii a především za unikátní Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice v letech 2001–2003.

Mgr. Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA za významný přínos prosazování věcnosti a odbornosti do veřejné debaty o ochraně životního prostředí. Mgr. Kotecký vystudoval systematickou biologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a v hnutí DUHA pracuje od roku 1992. Je také členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj a Rady surovinové politiky MPO.

RNDr. Václav Cílek, CSc., který se zabývá různými aspekty environmentální geologie, ve spolupráci s přírodovědci různých oborů a archeology. Publikoval asi 300 odborných článků, kolem 400 esejů, spolupracoval na zhruba třiceti knižních titulech, z nichž nejznámější jsou asi jeho Krajiny vnitřní a vnější. Cenu ministra získal za výrazný přínos k popularizaci české vědy, zejména geologie a klimatologie.

Prof. Ing. Josef Fanta, CSc. V letech 1963–1974 pracoval ve Správě Krkonošského národního parku. Od roku 1978 působil na nizozemských univerzitách v Amsterdamu a ve Wageningen. Dnes se věnuje například problematice Národního parku Šumava. Cenu ministra získal za celoživotní přínos ochraně přírody a vědecké ekologii.

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, které oslavilo v loňském roce 10 let trvání a dnes má celkem 37 členských organizací. Ocenění získalo sdružení za každodenní soustavnou práci v ekologické výchově a osvětě, kterou vykonávají v souladu s myšlenkami trvale udržitelného rozvoje.

Více o Pavučině

Cenu ministra životního prostředí za rok 2006 převzala i Pavučina – Sdružení středisek ekologické výchovy.

Pavučinu založilo v roce 1996 osm organizací z různých koutů republiky, které pociťovaly nutnost vzájemně se podporovat při získávání aktuálních informací, posílit svůj hlas při jednání s veřejností a s veřejnou správou. Dnes je Pavučina silnou celostátní sítí specializovanou na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. Počet jejích středisek stále vzrůstá i při vysokých nárocích na odbornost, profesionalitu a prokazatelnou dlouhodobou systematickou činnost uchazečů o členství. V současné době má Pavučina 37 členů. Jak řekla ředitelka sdružení Mgr. Lenka Daňková, „setkávají se zde organizace, pro něž je ekologická výchova jednou z řady různých aktivit – základní organizace Brontosaura, Českého svazu ochránců přírody, domy dětí a mládeže, a také organizace od počátku specializované pouze na ekologickou výchovu. Pavučina je pro všechny servisním centrem. Dbá na kvalitu činnosti svých členů a podporuje jejich rozvoj.“   

Pavučina se však zdaleka neomezuje jen na servis pro své členy. S veřejnou správou,  veřejnými institucemi, s firmami a dalšími neziskovými organizacemi spolupracuje na projektech celostátního významu. Prostřednictvím programu Národní síť středisek ekologické výchovy, který administruje spolu s Českým svazem ochránců přírody, podporuje své členské i další neziskové organizace zaměřené na ekologickou výchovu. Zástupce ředitelky Václav Broukal považuje za zásadní zejména finanční a  metodickou pomoc a podporu při vzdělávání pracovníků těchto organizací. Hustá síť kvalifikovaných, veřejností akceptovaných a profesionálně fungujících organizací je tím, co pomůže rozvoji ekologické vzdělanosti.

Podle Lenky Daňkové jsou stejně významné i projekty, které pomáhají zavést ekologickou a environmentální výchovu do základních a středních škol. „Environmentální výchova se od školního roku 2007/8 stává povinným průřezovým tématem, které prochází výukou v základních školách. Připravit učitele na roli „ekopedagogů“ je jedním z úkolů Pavučiny.“ Stranou však nezůstávají ani specifické výukové programy, např. o významu lesa pro život na Zemi, na kterém Pavučina dlouhodobě spolupracuje se státním podnikem Lesy ČR.

Více o Sdružení ekologických středisek Pavučina, nositeli Ceny ministra životního prostředí, najdete na webových stránkách www.pavucina-sev.cz. Zde jsou zveřejněny i informace o Měsíci ekologické výchovy, který Pavučina zahájí 3. září 2007.

Zdroje:

  • Martin Bursík udělil Ceny ministra životního prostředí za rok 2006. Tiskové zprávy MŽP [online]. 5.6. 2007 [cit. 2007-08-26]. Dostupný na stránkách MŽP ČR.

Pavučina sdružení středisek ekologické výchovy. Tisková zpráva : Cenu ministra životního prostředí získala nezisková organizace Pavučina. 6.6.2007.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>