Tisková zpráva k postupu MŠMT ze dne 26. 11. 2010

Redakce Envigogika

Autoři Akčního plánu Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj se bouří proti zásahům MŠMT

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Tisková zpráva k postupu MŠMT ze dne 26.11.2010

2010-11-25 09:40:06

Autoři Akčního plánu Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj se bouří proti zásahům MŠMT

Zástupci akademické sféry, neziskových a příspěvkových organizací, kteří od loňského roku spolupracovali s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, píší otevřený dopis ministru Josefu Dobešovi (plné znění zde).

Upozorňují v něm na nekoncepčnost, neodbornost a nefunkčnost aktuální verze Akčního plánu Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj, která je torzem původního dokumentu, na kterém spolupracovali. Signatáři dopisu, mezi kterými je řada osobností a profesionálů zabývajících se dlouhodobě vzděláváním pro udržitelný rozvoj, připomínají, že aktuální verze nesplňuje ani základní standardy pro tento typ dokumentů běžný v zahraničí a nepřináší žádný pokrok v této oblasti vzdělávacího systému. V těchto dnech přitom končí vnější připomínkovací řízení, během kterého se mohou k tomuto dokumentu vyjádřit resorty, kraje a řada státních a veřejných institucí.

Jak podotýká jedna z autorek původní verze Akčního plánu a signatářka otevřeného dopisu ministrovi Jana Dlouhá z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze: Dokument je nyní nesystematickým souborem náhodných bodů, které zbyly po redukci původního textu – dohromady nepředstavují žádnou alespoň trochu ucelenou vizi rozvoje dané oblasti vzdělávání, která by vycházela ze stávající Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj přijaté vládou, ani základ pro tvorbu navazujícího Akčního plánu pro příští období.“

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) navazuje v České republice na dlouholetou tradici, která propojuje zájem o životní prostředí s ekonomickými a sociálními otázkami. Náš stát se na nejvyšší úrovni zavázal k celosvětové Dekádě vzdělávání pro udržitelný rozvoj i k dílčím mezinárodním dohodám, jejichž cílem je aktualizovat vzdělávání s ohledem na potřeby budoucích generací. Součástí tohoto procesu je Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky 2008 – 2015, která má být doplněna o akční plán vyjadřující konkrétní aktivity pro léta 2010-2012. Bez akčního plánu jsou mezinárodní závazky jen papíry bez šance na uskutečnění cílů, které proklamují. Právě tento akční plán je nyní ohrožen zásahy MŠMT.

Obsahem původního akčního plánu bylo pět klíčových témat vzdělávání pro udržitelný rozvoj: rozvoj občanské angažovanosti, vztah k místu, udržitelná výroba a spotřeba a komplexní průřezové začlenění VUR do celkového systému vzdělávání. Jednotlivé aktivity na sebe logicky navazovaly. Původní návrh připravený týmem odborníků a připomínkovaný napříč všemi resorty, kraji a zástupci vysokých škol byl nyní během posledních měsíců bez udání důvodu upravován. Téma snižování sociálního napětí bylo zcela vyjmuto, z ostatních byly vyškrtnuty aktivity, které mělo v gesci MŠMT. Toto ministerstvo je přitom za vzdělávání pro udržitelný rozvoj zodpovědné.

Jana Dlouhá z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy shrnuje: „Celkově působí dojmem nekoncepčního a velmi nedbale sestaveného dokumentu, který problematiku řeší čistě formálně a někde po zkrácení vůbec nedává smysl. Nedůvěryhodnost tohoto dokumentu zvyšuje falešné zaštiťování se autoritami – jak jmény původních autorů, kteří ovšem se současným zněním nesouhlasí, tak dokumenty, se kterými současné cíle nesouvisí.“

Autoři a recenzenti původního dokumentu proto nyní oslovují ministra školství v otevřeném dopisu, kde apelují na respektování etiky autorské práce, zlepšení komunikace s expertní skupinou a navrácení kvality tomuto významnému dokumentu. Připomínají, že základním principem vzdělávání pro udržitelný rozvoj je dialog, tím je tato oblast významným příspěvkem k pochopení a uplatnění demokratických principů ve společnosti. Právě demokratické zásady dialogu ovšem MŠMT v poslední době porušuje.

 

Praha, 25.11.2010

Kontaktní osoba:

PhDr. Jan Činčera, PhD., Technická univerzita v Liberci

e-mail: jan.cincera@tul.cz, tel. 777 591 707

 

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>