Vzniká Strategie vzdělávání 2020, která zcela opomíjí pojem environmentální vzdělávání nebo vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Redakce Envigogika
V současnosti probíhá veřejná konzultace k materiálu Hlavní směry strategie vzdělávací politiky do roku 2020...

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Vzniká Strategie vzdělávání 2020, která zcela opomíjí pojem environmentální vzdělávání nebo vzdělávání pro udržitelný rozvoj

2013-05-30 13:52:40

V současnosti probíhá veřejná konzultace k materiálu Hlavní směry strategie vzdělávací politiky do roku 2020...

V současnosti probíhá veřejná konzultace k materiálu Hlavní směry strategie vzdělávací politiky do roku 2020. Vstupní materiál k této debatě byl zveřejněn v lednu 2013, k připomínkování je k dispozici do června tohoto roku; na základě došlých připomínek bude tvořena vlastní Strategie – více zde. Podklady k přípravě Strategie s detailnějšími materiály k jednotlivým směrům uvedeným ve vstupním materiálu a termíny diskusních stolů k nim jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Všechny tyto debaty nad Strategií 2020 rámci Česko mluví, by měla shrnout a uzavřít konference, kterou organizuje společně MŠMT, SKAV, Edu-in a Pomáháme školám k úspěchu (viz níže).

Text, který zde zveřejňujeme (Připomínky skupiny akademických, odborných a pedagogických pracovníků v oblasti VUR k dokumentu “Hlavní směry Strategie vzdělávací politiky do roku 2020”), i navržené úpravy Strategie 2020, jsou příspěvkem do této veřejné debaty.

Stručné shrnutí:

  • signatáři Stanoviska zdůrazňují, že je třeba otevřít debatu o tom, zda a jak významným tématem vzdělávání je (ekologicky a sociálně) udržitelný rozvoj (tedy nejen zdůrazňovaná „konkurenceschopnost“)
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR by v připravované Strategii vzdělávací politiky 2020 mělo jasně deklarovat, že k hlavním cílům vzdělávací politiky patří i přispívat k udržitelnému rozvoji, protože k cílům vzdělávání neodmyslitelně patří i odpovědný vztah ke společnosti i přírodě (tento akcent v dokumentu zatím není explicitně vyřčen, oproti zmíněné konkurenceschopnosti); a zároveň, že vzdělávací politika (stejně jako udržitelný rozvoj) musí být realizována participativně, s plnohodnotným zapojením všech aktérů vzdělávání (=nejen úřadů a škol)
  • signatáři Stanoviska chtějí dále upozornit, že v návrhu Strategie chybí nejen důraz na odpovědnost vůči ŽP a schopnost odpovědného rozhodování v záležitostech VUR, ale že se v textu neobjevuje ani poukaz k roli vzdělávání ve všestranném rozvoji člověka, a to nejen takovém, pro které je podstatná interakce s přírodou. Paradoxně tak spolu s EV i VUR byly „vylity“ z vaničky vzdělávání též základní cíle přirozeného rozvoje lidské osobnosti, a ve snaze o zajištění konkurenceschopnosti prostřednictvím vzdělání se zcela zapomnělo na jeho lidský rozměr.

Konkrétní opatření, které by se ke změnám Strategie ve smyslu EV i VUR měly vázat:

  • podpora škol při rozvíjení odpovědného jednání vůči společnosti i přírodě (např. cílenou podporou podobné sestavy průřezových témat, jaká jsou zahrnuta v dnešních RVP; podporou postupů, které k takovému jednání u jednotlivce vedou – např. zaměřených na rozvíjení vztahu k místu, citlivosti k přírodě, porozumění problémům a konfliktům, přesvědčení o vlastním vlivu)
  • podpora účasti všech aktérů při vytváření a rozvíjení vzdělávacích strategií, navrhování metodik, práci v expertních týmech, realizaci vzdělávacích programů (žádoucí je např. zapojení NNO, zástupců VŠ a akademické sféry atd.)
  • systematické rozvíjení (odborného) dialogu o vzdělávacích cílech a metodách v daném historickém kontextu (souvisejícím s rozvojem vědy i společnosti), a to s ohledem na zajištění přirozeného rozvoje lidské osobnosti ve smyslu jejího psychického i fyzického zdraví, naplnění individuálních (materiálních i duchovních) potřeb, přiměřeného zařazení do společnosti, i naplňování cílů humanity a podpory odpovědného vztahu k budoucím generacím.

Na konferenci Kvalitní výuka…, kde proběhne veřejná diskuse ke Strategii 2020, je možné se ještě přihlásit zde http://www.ucimekvalitne.cz/. Konference se koná 14. června 2013, v 9:30 – 15:00 v Centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7,