Metodika evaluace programů environmentální výchovy

Autoři

  • Jan Činčera

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.149

Klíčová slova:

program, logický model, cíle a výstupy, sumativní evaluace, formativní evaluace, oblasti evaluace, roviny evaluace

Abstrakt

Každý rok vydávají orgány veřejné správy a samosprávy finanční prostředky na podporu formální i neformální environmentální výchovy. Protože zájem o dotaci je vždy vyšší, než dostupné zdroje, musí odpovědní pracovníci vybírat projekty, které podpoří. Jak ale ukázal výzkum mezi krajskými úřady a magistráty v roce 2009 (Činčera, Kulich & Gollová, 2009), používané metody výběru nezaručují, že budou skutečně podpořeny nejefektivnější programy. Odpovědní pracovníci zpravidla nevědí, jakým způsobem lze vyhodnocovat efektivitu programů či jak z projektové žádosti poznat, zda je zde předpoklad, že program naplní své výchovně vzdělávací cíle. Výsledkem je prostředí, které žadatele o grant nemotivuje ke zkvalitňování svých programů a ve kterém část vynakládaných prostředků mizí bez předpokládaného efektu.

V řadě zemí je přitom běžné, že donoři vyžadují po příjemci finanční podpory doložení efektivity podpořeného programu. Základním prostředkem k tomu jsou evaluační výzkumy. Evaluační výzkumy si zadávají realizátoři či sponzoři programů zpravidla u externích organizací či subjektů. Na jejich základě pak lze získat informace o efektivitě použitých strategií. Ty pak může využít realizátor pro zkvalitňování svého programu i donor pro rozhodování o dalším rozdělování finančních prostředků. Dlouhodobě pak na evaluačních výzkumech získá celá komunita: realizátoři budou připravovat kvalitnější programy a donoři získají za své peníze vyšší efekt.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

ALLUM, Liz; LOWE, Barbara; ROBINSON, Louise. How do we know it’s working? A toolkit for measuring attitudinal change in global citizenship from early years to KS5. RISC, 2008. 115 s. ISBN 978-1-874709-10-6

Andrews, Kristen E., Tressler, Kurt D., Mintzes, Joel J. Assessing environmental understanding: an application of the concept mapping strategy. Environmental Education Research. Vol. 14, no. 5, October 2008, p. 519-536

AVERCH, H.A. Using Expert Judgment. In WHOLEY, J.S.; HATRY H.P.; NEWCOMER, K.E. Handbook of Practical Program Evaluation. San Francisco: Jossey-Bass, 2004. S. 292-309

BARCH, Brian; Duvall, Jason; Higgs, Amy; Wolske, Kim; ZINT, Michaela. Planning and Implementing an EE Evaluation. [online] [Poslední aktualizace 2007-11-06] [Cit. 2008-07-20]. Dostupné na http://66.135.39.45:7080/meera-dev/knowledge-base/plan-an-ee-evaluation/

BENNETT, Dean B. Evaluating Environmental Education in Schools. A practical guide for teachers. [online]. UNESCO - UNEP, Division of Science, Technical and Environmental Education, 1989. Dostupné na http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000661/066120eo.pdf

Braus, j.E., wood, d. Environmental education in the schools – Creating a program that works! Washington: Peace Corps, 1993

BRUNI, Coral M.; SCHULTZ ,Wesley P.; SAUNDERS, Carol. CONPSYCHMeasures. Measurement Tools for Environmental Practioners. [online] Dostupné na http://www.conpsychmeasures.com/CONPSYCHMeasures/index.html

CACHELIN, Adrienne; PAISLEY, Karen; BLANCHARD, Angela. Using the Significant Life Experience Framework to Inform Program Evaluation: The Nature Conservancy’s Wings & Water Wetlands Education Program. The Journal of Environmental Education. Winter 2009, Vol. 40, n. 2., p. 2-15

CORBIN, Juliet; STRAUSS, Anselm. Basics of Qualitative Research. 3e. Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Thousand Oaks: Sage, 2008. 400 s. ISBN 141290644X

CORDANO, M., WELCOMER, S. A., SCHERER, R. F. An analysis of the predictive validity of the new ecological paradigm scale. The Journal of Environmental Education. 2003, vol. 34, is. 3, s. 22–28. ISSN 0095-8964

ČINČERA, Jan. Evaluace programu Ekoškola [online]. Envigogika. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Roč. 3, 2008, č. 2. Dostupné z < http://www.envigogika.cuni.cz > ISSN 1802-3061

ČINČERA, Jan; MACHÁČKOVÁ, Petra. Evaluace pobytového programu Podblanického ekocentra [online]. Envigogika. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Roč. 4, 2009, č. 3. Dostupné z < http://www.envigogika.cuni.cz > ISSN 1802-3061

ČINČERA, Jan. Evaluační strategie středisek ekologické výchovy [online]. Envigogika. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Roč. 3, 2008, č. 2. Dostupné z < http://www.envigogika.cuni.cz > ISSN 1802-3061

ČINČERA, Jan. Práce s hrou. Pro profesionály. Praha: Grada, 2007

ČINČERA, Jan. Výstupy či procesy. Paradigmatický (kvazi) spor environmentální výchovy [online]. Envigogika. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Roč. 4, 2009, č. 2. Dostupné z < http://www.envigogika.cuni.cz > ISSN 1802-3061

ČINČERA, Jan; GILAR, Petr; SOKOLOVIČOVÁ, Júlia. Specializační studium pro koordinátory environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty: interpretace a efektivita z pohledu absolventů. Envigogika. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Roč. 5, 2010, č. 1. Dostupné z < http://www.envigogika.cuni.cz > ISSN 1802-3061

ČINČERA, Jan; KULICH, Jiří; GOLLOVÁ, Dita. Efektivita, evaluace a podpora programů environmentální výchovy [online]. Envigogika. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Roč. 4, 2009, č. 2. Dostupné z < http://www.envigogika.cuni.cz > ISSN 1802-3061

ČINČERA. Jan; KOMÁRKOVÁ, Magdaléna. Využití kresby pro evaluaci programu na rozvíjení environmentální senzitivity mladších dětí. Envigogika. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Roč. 5, 2010, č. 2. Dostupné z < http://www.envigogika.cuni.cz > ISSN 1802-3061

Does Your Project Make a Difference? [online] Sydney: Department of Environment and Conservation, 2004. [Cit. 2008-07-20]. Dostupné na http://www.environment.nsw.gov.au/resources/community/projecteval04110.pdf

DUNCAN, William R. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. [online] Project Management Institute, 1996. Dostupné z < http://www.unipi.gr/akad_tmhm/biom_dioik_tech/files/pmbok.pdf >

Dunlap, R.E, Van Liere, K.D. The new environmental paradigm: a proposed measuring instrument and preliminary results. The Journal of Environmental Education, 1978, iss. 9, p. 10-19

DUNLAP, Riley E.; van LIERE, Kent D.; MERTIG, Angela G.; JONES, Robert E. Measuring Endorsement of the New Ecological Paradigm: A Revised NEP Scale – Statistical Data Included. Journal of Social Issues. 2000, Vol. 56, n. 3. ISSN 0022-4537

Excellence in Environmental Education - Guidelines for Learning (Pre K-12). North American Association for Environmental Education, 2004. [Cit. 2008-07-21]. Dostupné na http://www.naaee.org/npeee/learner_guidelines.php

FITZPATRICK, Jody L.; SANDERS, James R.; WORTHEN, Blaine R. Program Evaluation. Alternative Approaches and Practical Guidelines. Boston: Pearson Education, 2004. 555 p. ISBN 0-321-07706-7

FRANC, Daniel; ZOUNKOVÁ, Daniela; MARTIN, Andy. Učení zážitkem a hrou. Praktická příručka instruktora. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1701-9

FRECHTLING, Joy et. al. The 2002 User-Friendly Handbook for Project Evaluation. The National Science Foundation, 2002. [online] [Cit. 2009-01-05] Dostupné na http://www.nsf.gov/pubs/2002/nsf02057/nsf02057.pdf

GLASER, Barney B. Doing Grounded Theory: Issues and Discussions. Mill Valley: Sociology Press, 1998. ISBN 1884156118.

Guidelines for the Preparation and Professional Development of Environmental Educators. Washington: NAAEE, 2004

HART, Paul; NOLAN, Kathleen. A critical analysis of research in environmental education. Studies in Science Education, 1999, iss. 34, p. 1-69

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4

HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2004

HENTON, Mary. Adventure in the Classroom. Using Adventure to Strengthen Learning and Build a Community of Life-Long Learners. Dubuque: Kendall/Hunt, 1996. ISBN 0-7872-2459-6

HOGAN, Christine. Practical facilitation. A toolkit of techniques. London: Kogan Page, 2003. ISBN 0-7494-3827-4

HORNOVÁ, Karolína. Evaluace výukového programu environmentální výchovy. Envigogika, 2007, č. 3. Dostupné na http://envigogika.cuni.cz . ISSN 1802-3061

HUNGERFORD, Harold R. The General Teaching Model (GTM). In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. P. 423-443

CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Žákovské portfolio – vhodná forma hodnocení environmentální výchovy. [online] Envigogika, 2007, č. 3. Dostupné na http://envigogika.cuni.cz. ISSN 1802-3061

KOLB, David. Experiential Learning. Experience as The Source of Learning and Development. Prentice Hall, 1984.256 s

KOVALIK, Susan J.; OLSEN, Karen D. Kid’s eye view of science. A Teacher’s Handbook for Implementing an Integrated Thematic Approach to Teaching Science, K-6. Kent: Center for the Future of Public Education, 1994

KRAJHANZL, Jan. Děti a příroda: Prožívání a zkušenost [online]. . Dostupné na < http://www.vztahkprirode.cz/view.php?cisloclanku=2007050045 >

MÁCHAL, Aleš; ČINČERA, Jan; DAŇKOVÁ, Lenka; BROUKAL, Václav. Ekopedagogova osmero 2007. [Interní materiál]. Praha: Pavučina, 2008

MARCINKOWSKI, Thomas. Assessment in Environmental Education. In WILKE, Richard J. Environmental Education. Teacher Ressource Handbook. A Practical Guide for K-12 Environmental Education. Thousand Oaks: Corwin, 1997. P. 143-198

MARCINKOWSKI, T. Using a Logic Model to Review and Analyze an Environmental Education Program. Washington: North American Association for Environmental Education, 2004. ISBN 1-884008-86-0

MAREŠ, Jiří; GAVORA, Peter. Anglicko-český slovník pedagogický. Praha: Portál, 1999

McLAUGHLIN, J.A.; JORDAN, G.B. Using Logic Models. In WHOLEY, J.S.; HATRY H.P.; NEWCOMER, K.E. Handbook of Practical Program Evaluation. San Francisco: Jossey-Bass, 2004. S. 7-32

MEERA – My Environmental Education Evaluation Ressource Assisstent. University of Michigan, 2008. Dostupné na http://meera.snre.umich.edu

MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1362-4

Musser, Lynn M., Malkus, Amy J. The Children's Attitudes Toward the Environment Scale. The Journal of Environmental Education, 1994, vol. 25, no 3, p. 22-26

MUSSER, Lynn M.; DIAMOND, Karen E. The Children’s Attitudes Toward the Environment Scale for Preschool Children. The Journal of Environmental Education. 1999. Vol. 30, No. 2; p. 23-30. ISSN 0095-8964

PATTON, M. Q. Qualitative Research and Evaluation Methods. Thousand Oaks: Sage, 2002. 700 s.

PRůCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník.6. aktualizované a rozšířené vyd. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-647-6

REICHARDT, C.S.; MARK, M.M. Quasi-Experimentation. In WHOLEY, J.S.; HATRY H.P.; NEWCOMER, K.E. Handbook of Practical Program Evaluation. San Francisco: Jossey-Bass, 2004. S. 126-149

REITMAYEROVÁ, Eva; BROUMOVÁ, Věra. Cílená zpětná vazba. Praha: Portál, 2007

Robottom, Ian. Evaluation in Environmental Education: Time for Change in Perspective? The Journal of Environmental Education, Fall 1985, vol. 17 n. 1, p. 31-36

ROSSI, P. H., lipsey, m.w., freeman, h.e. Evaluation. A Systemic Approach. Thousand Oaks: Sage, 2004

SELLERS, Jennifer. Goals. In MEERA Evaluation Glossary. [online] . Dostupné na http://meera.snre.umich.edu

Schueller, S.K.; Yaffee, S.L.; Higgs, S. J. ; Mogelgaard, K.; DeMattia, E.A. Evaluation Sourcebook: Measures of Progress for Ecosystem- and Community-Based Projects. Ann Argot: Ecosystem Management Initiative, University of Michigan, 2006

SIMMONS, Bora. Designing Evaluation for Education Projects. [online] Office of Education and Sustainable Development. [Cit. 2008-06-25] Dostupné na http://wateroutreach.uwex.edu/use/documents/NOAAEvalmanualFINAL.pdf

SMITH-SEBASTO, N.J.; SEMRAU, H.J. Evaluation of the Environmental Education Program at the New Jersey School of Conservation. The Journal of Environmental Education, Fall 2004, 36, 1, p. 3-6

Stokking, H.; van Aert, L.; Meijberg, W; Kaskens, A. Evaluating Evironmental Education [online]. IUCN Commission on Education and Communication CEC, 1999. Dostupné na http://www.iucn.org/wp2003/books/pdf/cec4.pdf

ŠVAŘÍČEK, Roman; ŠEĎOVÁ, Klára. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007

TAYLOR-POWELL, Ellen; RENNER, Marcus. Analysing qualitative data. [online] Madison: University of Wisconsin, 2003. [Cit. 2008-04-02] Dostupné na http://learningstore.uwex.edu/pdf/G3658-12.PDF

THOMSON, Gareth; HOFMAN, Jenn. Measuring the Success of Environmental Education Programs. [online] Canadian Parks and Wilderness Society; Sierra Club of Canada. [Cit. 2008-04-02] Dostupné na http://www.peecworks.org/PEEC/PEEC_Inst/I00052276.0/ee-success.pdf

USAID. Performance Monitoring and Evaluation Tips. Selecting Performance Indicators. [online] USAID Center for Development Information and Evaluation, c1996 [Cit. 2008-07-20] Dostupné na http://pdf.dec.org/pdf_docs/pnaby214.pdf

W.K. Kellog Foundation. Logic Model Development Guide. Using Logic Models to Bring Together Planning, Evaluation, and Action. [online] Battle Creek: W.K. Kellog Foundation, 2004. [Cit. 2008-07-20] Dostupné na http://www.wkkf.org

WHOLEY, J.S.; HATRY H.P.; NEWCOMER, K.E. Handbook of Practical Program Evaluation. San Francisco: Jossey-Bass, 2004

WILTZ, K. L. I need a bigger suitcase: The evalator role in nonformal evaluation. In New Directions for Evaluation. 2005, iss. 108, p. 13-28

ZAHRADNÍK, Martin; PACHMANOVÁ, Lenka. Příklad využití wiki-prostředí v environmentálním vzdělávání na vysoké škole: hodnocení kurzu Organizace a řízení ochrany životního prostředí. [online] Envigogika, 2009, roč. 4, č. 3. Dostupné na http://www.envigogika.cuni.cz . ISSN 1802-3061

Stahování

Publikováno

28. 12. 2010

Jak citovat

Činčera, J. (2010). Metodika evaluace programů environmentální výchovy. Envigogika, 5(3). https://doi.org/10.14712/18023061.149

Číslo

Sekce

Metodiky

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 > >>