Invazivní druhy ryb a jejich vnímání vybranými skupinami studentů a sportovních rybářů

Obsah hlavního článku

Lubomír Hanel
David Goldstein

Abstrakt

Invazivní druhy jsou jedním z klíčových faktorů člověkem způsobovaných změn ekosystémů v globálním měřítku. V tomto příspěvku jsou pomocí dotazníků vyhodnoceny názory dvou skupin respondentů (středoškolských studentů/studentek a sportovních rybářů) na přítomnost, význam a nebezpečí nepůvodních invazivních rybích druhů přítomných na území České republiky. Výsledky ukazují u obou skupin respondentů v podstatě dobrou orientaci a znalosti v problematice nepůvodních druhů ryb a jejich nebezpečí pro nativní ichtyofaunu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Hanel, L., & Goldstein, D. (2013). Invazivní druhy ryb a jejich vnímání vybranými skupinami studentů a sportovních rybářů. Envigogika, 8(5). https://doi.org/10.14712/18023061.417
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Lubomír Hanel

Katedra biologie a ekologických studií, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha, M. D. Rettigové 47/4, Praha 1, 116 39, e-mail: lubomirhanel@seznam.cz

David Goldstein

Katedra biologie a ekologických studií, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha, M. D. Rettigové 47/4, Praha 1, 116 39

Reference

Allendorf, F. W. (1991). Ecological and Genetic Effects of Fish Introductions: Synthesis and Recommendations. Can. J. Fish. Aquat. Sci, 48(S1), 178-181. Retrieved from http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/f91-318 http://dx.doi.org/10.1139/f91-318

Cowx, I. G. (1997). Introduction of fish species into European fresh waters: economic successes or ecological disasters?. Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture, 344-345.

Fergusson, M. M. (1990). The genetic impact of introduced fishes on native species. Canadian Journal of Zoology, 68(5), 1053-1057. Retrieved from http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/z90-153 http://dx.doi.org/10.1139/z90-153

García-Berthou, E., & Supplement, D. (2007). The characteristics of invasive fishes: what has been learned so far. Journal of Fish Biology, 71, 33-35. Retrieved from http://doi.wiley.com/10.1111/j.1095-8649.2007.01668.x http://dx.doi.org/10.1111/j.1095-8649.2007.01668.x

Genovesi, P., & Shine, C. (2003). European strategy and invasive alien species. Final vers.. Strasbourg: Strasbourg Council of Europe Publishing 2004.

Goldstein, D. (2012). Analýza ichtyofauny České republiky se zaměřením na invazní druhy. Praha. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra biologie a environmentálních studií.

Hanel, L. (1989). Die Beziehung zwischen Körperlänge und - gewicht bei besonders grossen Fischen aus tschechoslowakischen Gewässern. Fischökologie, 1(1), 23-27.

Hanel, L., & Lusk, S. (2012) Biodiverzita ichtyofauny. In Ochrana přírody a krajiny v České republice: Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. 2. sv. (pp. 639-653). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Holčík, J. (1990) Pravidlá postupu při introdukcii exotických druhov rýb a vodných bezstavovcov do ČSSR. In Metodiky Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického (pp. 1-9). Vodňany: VÚRH.

Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu: Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada.

Lusk, S., & Lusková, V. (2005) Invazní druhy ryb v podmínkách České republiky. In Sbírka referátů z VIII.České ichtyologické konference (pp. 116-121). Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR.

Lusk, S., Lusková, V., & Halačka, K. (1998). Introdukované druhy ryb v ichthyofauně České republiky. Bulletin Lampetra, 3, 119-133.

Lusk, S., Lusková, V., Halačka, K., & Lojkásek, B. (2000). Změny v druhové skladbě ichtyofauny na území České republiky po roce 1990. Biodiverzita ichtyofauny České republiky, 3, 21-28.

Lusk, S., Lusková, V., & Hanel,L., (2008). Nepůvodní druhy v ichtyofauně České republiky – jejich vliv a význam. Biodiverzita ichtyofauny České republiky, 7, 96-113.

Lusk, S., Lusková, V., & Hanel, L. (2011). Černý seznam nepůvodních invazivních druhů ryb České republiky. Biodiverzita ichtyofauny České republiky, 8, 79-97.

Mlíkovský, J., & Stýblo, P. (2006). Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha: ČSOP.

Pelikán, J. (2011). Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum.

Plesník, J. (2011). Někdo to rád horké. Invazní nepůvodní druhy. Ochrana přírody, 5, 37-29.

Pokorná, L. (2011). Nepůvodní druhy ryb ve světle zákona o ochraně přírody. Ochrana přírody, 1, 12-13.