Protecting the 'Na Plachtě' natural monument from development. A case study on the importance of public participation in environmental protection

Authors

  • Vendula Záhumenská

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.451

Keywords:

Nature protection, public participation, local actors, landscape planning,

Abstract

Na Plachtě is located at the south-eastern edge of Hradec Králové where over the past 20 years conflicts of interests between environmentalists and local developers have arisen concerning the development and commercial use of the site. This case study is concerned with the importance of public participation in  environmental issues and describes the specific opportunities for influencing environmental decision-making. The author refers to specific events which eventually resulted in the declaration of the Na Plachtě site as a “natural monument”; she also investigates opportunities for changing the landscape plan which would strengthen  protection against any construction on the site. Other possibilities for influencing decision-making about issues of concern to the general public and which have an impact on the work of regional representatives are also discussed.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Vendula Záhumenská

Arnika Assotiation
Praha

References

DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, xlvii, 629 s. Právnické učebnice (C.H. Beck). ISBN 978-807-4003-387.

JANČÁŘOVÁ, Ilona. Účast veřejnosti při ochraně životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 295. ISBN 8021029471.

PEKÁREK, Milan a Ilona JANČÁŘOVÁ. Právo životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 108 s. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 287. ISBN 80-210-2784-3.

PLOS, Jiří. Nový stavební zákon s komentářem pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 672 s. ISBN 978-80-247-1586-5.

Průchová, I., Bahýľ, J., Bahýľová, L., Bělohradová, J., Filipová, J., Göttinger, V., ... & Vičar, R. (2010). Správní procesy v právu životního prostředí. Masarykova univerzit

VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2012, 1446 s. ISBN 978-807-2731-664.

ČERNÍN, Karel. Principy dobré správy definované veřejným ochráncem práv. In: Principy dobré správy 2006, op. cit., s. 11.

DIETZ, Thomas a Paul C STERN. Public participation in environmental assessment and decision making. Washington, DC: National Academies Press, 2008, xv, 305 p.

ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE. Spatial Planning: Key Instrument for Development and Effective Governance with Special Reference to Countries in Transition [online]. Ženeva, 2008 [cit. 2014-01-11]. Executive summary VIII a IX.

WAGNEROVA, Eliška, Vojtěch ŠIMÍČEK, Tomáš LANGÁŠEK, Ivo POSPÍŠIL a kol. Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, xxv, 906 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-807-3577-506.

BĚLOHRADOVÁ, Jitka. Zásady účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí. Správní právo. Ministerstvo vnitra, 2011, roč. 2011, č. 8, s. 16.

ZAHUMENSKÁ, Vendula. Zástupce veřejnosti v judikatuře NSS. Právní rádce [online]. 2011, č. 8, 25. 8. 2011 [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: http://pravniradce.ihned.cz/c1-52649940-zastupce-verejnosti-v-judikature-nejvyssiho-spravniho-soudu.

DURDÍK, Petr. Vlastnická práva a územní plánování. Moderní obec [online]. 2013, č. 6 [cit. 2014-02-10]. Dostupné z: http://moderniobec.ihned.cz/c1-60010140-vlastnicka-prava-a-uzemni-planovani

KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí. Vyd. 1. Praha: Leges, 2012, 278 s. Praktik. ISBN 978-808-7576-106

KOPECKÝ, Tomáš a Jiří PILNÁČEK. Přírodní památka Na Plachtě a její boj s větrnými mlýny: Obyvatelé města Hradce Králové se zatím marně snaží zachránit významnou lokalitu, přírodní památku Na Plachtě. Příroda.cz: příroda, ekologie, život... [online]. [cit. 2014-02-10]. Dostupné z: http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=1138

MATĚJÍČEK, Jan a Jaroslav BOHÁČ. Drabčíkovití brouci (Coleoptera: Staphylinidae) PP “Na Plachtě“ v Hradci Králové. ELATERIDARIUM [online]. 2010, č. 4 [cit. 2014-02-10]. Dostupné z: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=168

MIKÁT, Miroslav a Ladislav MARŠÍK. Druhý příspěvek k poznání fauny motýlů (Lepidoptera) přírodní památky „Na Plachtě“ v Hradci Králové. Acta musei Reginaehradecensis [online]. 1999, č. 27 [cit. 2014-02-10]. Dostupné z: http://www.mzp.cz/ris/ais-ris-info-copy.nsf/aa943fb38bfdd406c12568e70070205e/ca4016591d3a88cbc125697f006283b9?OpenDocument

PRŮCHOVÁ, Ivana. Stavební zákon a ochrana životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 487 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 396. ISBN 978-802-1056-671.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne13. 5. 2013, sp. zn. 6 As 65/2012.

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. července 2009, sp. zn. 1 Ao 1/2009.

Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. května 2011, sp. zn. II. ÚS 2961/10.

Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 59/14 ze dne 30. května 2014.

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. října 2014.

ZÁMEČNÍK, Jaroslav a Oldřich ČÍŽEK. Modrásek bahenní a očkovaný jako jeden z důvodů k rozšíření navrhované EVL Na Plachtě v Hradci Králové?. In: Zoologické dny Praha 2010: Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010 [online]. 2010 [cit. 2014-02-10]. ISBN 978-80-87189-07-8. Dostupné z: http://www.zoo.ivb.cz/doc/sborniky/sbornik_2010.pdf

Published

08. 11. 2014

How to Cite

Záhumenská, V. (2014). Protecting the ’Na Plachtě’ natural monument from development. A case study on the importance of public participation in environmental protection. Envigogika, 9(2). https://doi.org/10.14712/18023061.451

Issue

Section

Reviewed Papers