Domov – proměny místa

Obsah hlavního článku

Miriam Prokešová

Abstrakt

Domov a zamyšlení o něm je pohledem na působení konkrétního místa dětství každého z nás a utváření identity v celkovém kontextu života. Autorka se inspiruje myšlenkami Norberga-Schulze a jeho fenomenologií místa a krajiny. Přírodní místo a umělé místo chápe v souvislosti se zážitky a vzpomínkami na vlastní dětství, stejně jako krajinu kosmickou, romantickou, klasickou a komplexní. Teoretické úvahy ústí v otázky o ztracenosti člověka v dnešním světě v důsledku ztráty „místa" z hlediska nejen přírodního, ale také umělého. Autorka se domnívá, že každý člověk nese v sobě svou krajinu dětství a že určitý typ krajiny působí na dětskou duši, odráží se v mysli dítěte a svým způsobem dítě utváří. Konkrétní krajina dětství je nezbytnou součástí místa, které nazýváme „domovem", a to jak z jeho filosofického, sociologického či pedagogického hlediska.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Prokešová, M. (2008). Domov – proměny místa. Envigogika, 3(2). https://doi.org/10.14712/18023061.32
Sekce
Recenzované články

Reference

ČÁLEK, Oto. Domov a výchova. In: Filosofický časopis. č. 5/1994, roč. 42, 1994. S. 844 - 846. Kap. Domov jako horizont. ISSN 0015-1831

HEIDEGGER, Martin. Co je metafyzika? 1. vyd. Praha : Oikumené, 1993. 88 s. ISBN 80-85241-39-0

HÖLDERLIN, Friedrich. Světlo lásky. 1. vyd. Praha : KPP, 1977. 120 s.

KERÉNYI, Karl a JUNG, Carl Gustav. Věda o mytologii. 1. vyd. Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 1995. 230 s. ISBN 80-85880-06-7

MICHÁLEK, Jiří. Topologie výchovy. Praha : Oikumené, 1996. 92 s. ISBN 80-86005- 01-1

NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci: k fenomenologii architektury. 1. vyd. Praha : Odeon, 1994. 218 s. ISBN 80-207-0241-5

PROKEŠOVÁ, M. Ztracený člověk ve ztraceném světě (v zrcadle vzpomínek). Ostrava : PdF OU, 2005. 235 s. ISBN 80-7368-124-2

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)