Vyjádření Michala Petruse, vedoucího oddělení programů EU v odboru fondů EU MŽP

Michal Petrus

Dobrý den,


zasílám vyjádření k obdržené Diplomové práci na téma Efektivita veřejných prostředků vynaložených na podporu místních Agend 21 v České republice...

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Vyjádření Michala Petruse, vedoucího oddělení programů EU v odboru fondů EU MŽP

2013-02-05 20:31:55

Michal Petrus

Dobrý den,

zasílám vyjádření k obdržené Diplomové práci na téma Efektivita veřejných prostředků vynaložených na podporu místních Agend 21 v České republice. Diplomová práce se zabývá problematikou efektivnosti veřejných prostředků vynaložených na podporu nejúspěšnějších místních Agend 21 v České republice, tedy municipalit spadajících do kategorie „B“. Práce zkoumá pět z těchto municipalit, konkrétně obce Kopřivnici, Chrudim, Litoměřice, Vsetín a městskou část Praha-Libuš. Pozornost je věnována problematice financování a měření efektivnosti na základě zejména environmentálních, ale i dalších indikátorů. Cílem práce je pak zjistit, zda jsou vynakládané veřejné prostředky na podporu místních Agend 21 efektivní z pohledu zlepšování stavu životního prostředí, zvyšování bezpečnosti v daných městech a růstu spokojenosti občanů (str. 6 Souhrn).

1. V rámci RF MŽP byly v letech 2008 - 2010 vyhlášeny 4 výzvy na podporu Místní Agendy 21. Nárok na získání finančních prostředků souvisejících s MA21 závisel na jejich snaze o zavádění tohoto principu a podmínky byly pro všechny municipality v České republice rovnocenné.

2. Všechny projekty prošly standardním procesem hodnocení. Podpora výše uvedených municipalit nebyla v žádném případě automatická. O tomto svědčí i fakt, že v rámci první výzvy neuspěl projekt města Litoměřice a projekt města Prahy-Libuš obdržel nižší míru dotace, nežli jím požadovanou. Následně neuspěl ve čtvrté výzvě projekt města Vsetín.

3. Výběr projektů závisel na kvalitě zpracovaných žádostí, které byly hodnoceny dvěma nezávislými hodnotiteli a Správcem RF MŽP (tedy zaměstnancem odboru fondů EU MŽP). Jejich aktuální postavení v v kategorii MA 21 nemělo vliv na kvalitativní hodnocení žádosti, ale pouze na míru dotace, o kterou mohly zažádat.

4. Nastavení této odstupňované výše podpory bylo dáno z rozhodnutí vedení sekce ekonomiky a politiky MŽP. Je potřebné podotknout, že vzhledem k charakteru kritérií MA 21 může být jejich naplňování finančně náročnější pro zástupce B třídy, nežli D či pouhé Z (zájemce). Zároveň vycházelo ze snahy motivovat zástupce z nižších kategorií Místní Agendy 21 o postup na vyšší příčky.

5. Vedle uvedených municipalit bylo podpořeno dalších 40 subjektů, které obdržely 75% všech finančních prostředků.

6. Hodnotící kritéria a jejich bodové hodnocení bylo zveřejněno před každou výzvou a všem žadatelům tak byla tato informace známa (publikace na webu MŽP a informačních seminářích pořádaných během jednotlivých výzev).

7. Hodnocení obsahovala standardní sadu kritérií, které jsou využívány v řadě dotačních titulů. Jednalo se především o popis projektu (zdůvodnění potřebnosti projektu, popis cílových skupin, aktivit, výstupů/indikátorů, rozpočtu, publicity, atd.)

8. Vzhledem k cíli práce a opakujícím se odkazům na vynaložené prostředky z Revolvingového fondu považujeme za nešťastné, že autorka práce nepožádala o konzultaci k podkladům staženým z internetu zástupce Správce tohoto fondu.

Mgr. Michal Petrus, vedoucího oddělení programů EU v odboru fondů EU MŽP
(osoba, zodpovědná za administraci revolvingového fondu MŽP, jehož ne/efektivita je předmětem hodnocení diplomové práce studentky)