Dlouhá, J. (2017). Editorial 2017/XII/2. Envigogika, 12(2). https://doi.org/10.14712/18023061.562