Dlouhá, J. (2017). Editorial 2017/XII/1. Envigogika, 12(1). https://doi.org/10.14712/18023061.550