Hogenov√°, A. (2007). (Common) thinking about man, life and time. Envigogika, 2(2). https://doi.org/10.14712/18023061.281