[1]
Hogenov√°, A. 2007. (Common) thinking about man, life and time. Envigogika. 2, 2 (Aug. 2007). DOI:https://doi.org/10.14712/18023061.281.