Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v ČR

Obsah hlavního článku

Hana Havlůjová
Dušan Foltýn
Kateřina Charvátová

Abstrakt

Příspěvek se zabývá otázkou, jak na českých základních a středních školách podporovat vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Metodologicky vychází z konceptu výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví, jež umožňuje autenticky propojovat život ve škole s různými aspekty společenského dění mimo ni. Příspěvek představuje teoretická východiska konceptu i tři konkrétní příklady jeho uplatnění v české školní praxi. Poukazuje také na zahraniční inspirace a paralely a zabývá se podněty, které vyplynuly z mezinárodního srovnání příkladů dobré praxe. Z nich například vyplynulo, že obnova zodpovědného vztahu k místu a komunitě patří v současné době mezi významnou společenskou potřebu v celé Evropě. Zvláště pak rezonuje v místech, kde byl v minulosti přirozený vztah ke kulturně historickému dědictví uměle narušen či násilně zpřetrhán. Paradoxně právě zde se však otevírá největší prostor pro působení škol a citlivé využívání regionálního kulturně historického dědictví ku prospěchu žáků i místních komunit.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Havlůjová, H., Foltýn, D., & Charvátová, K. (2012). Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v ČR. Envigogika, 7(3). https://doi.org/10.14712/18023061.78
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Hana Havlůjová

PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.

Zabývá se dějinami české moderní společnosti, didaktikou dějepisu a otázkami interpretace kulturně historického dědictví, působí na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK v Praze

Dušan Foltýn

Mgr. Dušan Foltýn

Pracovník Centra medievistických studií AV ČR se dlouhodobě věnuje výzkumu dějin českých řeholních institucí, v rámci působení na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK v Praze je garantem výuky historické regionalistiky

Kateřina Charvátová

Prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.

Zabývá se středověkými dějinami, v posledních letech též otázkou kulturně historického dědictví a jeho využití ve vzdělávací praxi. Pracuje na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK v Praze

Reference

ASHWORTH, Graham J.; Graham, Brian; Tunbridge, John E. 2000. A Geography of heritage: Power, culture and economy, London: Arnold.

ATTINGHAM TRUST. 2004. Opening doors: Learning in the historic environment. London: Attingham Trust.

BROM, Zdeněk; ŠMÍDOVÁ, Dagmar; VELKOVÁ, Jitka. 2008. Ve Štorchovách stopách. In: Parkan, František a kol. 2008. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Metodická příručka, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, s. 118–128.

CARTER, James. 2004. Interpretace místního dědictví, příručka pro plánování a tvorbu prezentací místních zajímavostí. Brno: Nadace Partnerství.

CLARK, Delia et al. 2008. Learning to make choices for the future. Connecting public lands, school, and communities through place-based learning and civic engagement [online] [cit. 2012-3-12] Dostupné z http://promiseofplace.org/curriculum_and_planning/planning_tools

CLARK, Kate. 2001. From regulation to participation: Cultural heritage, sustainable development and citizenship. In Forward planning: The Function of cultural heritage in a changing Europe. Strasbourg: Council of Europe, 103–112.

COPELAND, Tim. 1993. Geography and the historic environment, London: EH

COPELAND, Tim. 2006. European democratic citizenship, heritage education and identity, Strasbourg: Council of Europe.

COPELAND, Tim. 1991. Maths and the historic environment, London: English Heritage (EH).

ČINČERA, Jan. 2007. Environmentální výchova. Od cílů k prostředkům. Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-147-8.

DAŇKOVÁ, Lenka; KULICH, Jiří; TOUŠKOVÁ, Blanka. 2009. Škola pro život II. Jak na ekologickou/environmentální výchovu po zavedení Rámcových vzdělávacích programů.Praha: Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, ISBN 978-80-903345-9-5.

DE TROYER, Veerle a kol. 2005. Heritage in the classroom. A Practical manual for teachers, Antwerp, Apeldoorn: Garant.

DURBIN, Gail; Morris, S.; Wilkinson, S. 1990. A Teacher’s guide to learning from objects, London: EH.

FAIRCLOUGH, Graham. 2008. New heritage, an introductory essay – People, landscape and change. In Fairclough, G.; Harrison, R.; Jameson, J. H.; Schofield, J. (ed.) The Heritage reader. Abington: Routledge, 297–312.

FIEDLEROVÁ, Ludmila; NAJBERTOVÁ, Alena; SVÁTKOVÁ, Barbora. 2011. Brno: Cesta za poznáním města, Brno.

FOLTÝN, Dušan a kol. 2008. Prameny paměti. Sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu.

FOLTÝN, Dušan; Havlůjová, Hana (ed.) 2012a. Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit. Cultural heritage and sustainable development of local communities. Praha: Brontosauří ekocentrum Zelený klub.

FOLTÝN, Dušan; Havlůjová, Hana (ed.) 2012b. Cultural heritage and sustainable development: Eight case studies from Czech schools, Praha: Brontosauří ekocentrum Zelený klub.

HAVLŮJOVÁ, Hana. 2008. Kulturně historické dědictví ve vzdělávací praxi. In: Parkan, František a kol. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Metodická příručka, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, s. 14–38.

HAVLŮJOVÁ, Hana. 2012a. Kulturně historické dědictví, výchova a koncept udržitelnosti. In: Foltýn, D.; Havlůjová, H. (ed.) Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit. Cultural Heritage and Sustainable Development of Local Communities. Praha: Brontosauří ekocentrum Zelený klub, s. 10–27.

HAVLŮJOVÁ, Hana. 2012b. Silný hlas ticha aneb genius loci (v) paměti. In: Märc, J.; Lencová, H. a kol., Brána školního dějepisu otevřená. Možnosti výuky mimo školu, Acta Universitatis Purkynianae Facultatis Philosophicae – Studia Historica Didactica 4, s. 134–153. ISBN 978-80-7414-451-6.

HAVLŮJOVÁ, Hana; Lešnerová, Jana (ed.) 2012. Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit ve školní praxi. Metodická doporučení a příklady dobré praxe pro učitele základních a středních škol, Praha: Brontosauří ekocentrum Zelený klub.

HEDERER, Josef. 1994. Životní prostředí a výchova. Praha: Portál. ISBN 80-85282-88-7.

HLAVÁČEK, Tomáš; Funke, Marie. 2012. Záchrana drobných sakrálních památek na Úštěcku. In: Foltýn, Dušan; Havlůjová, Hana (ed.) Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit. Cultural heritage and sustainable development of local communities. Praha: Brontosauří ekocentrum Zelený klub, s. 142–149.

HOLDEN, John. 2006. Cultural value and the crisis of legitimacy: Why culture needs a democratic mandate, London: Demos.

HORKÁ, Hana. 2005. Ekologická dimenze výchovy a vzdělávání ve škole 21. století. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 80-210-3750-4.

HUŠKOVÁ, Blažena a kol. (2010): Učíme se dobře rozhodovat pro budoucnost. Budování vztahů mezi školami, obcemi a správci veřejných pozemků a prostor cestou místně zakotveného učení a zapojování občanů. Brno, Horní Maršov: Středisko ekologické výchovy SEVER a Partnerství, o. p. s.

CHARVÁTOVÁ, Kateřina. 2009. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. In: Gašparová, M.; Ligas, Š. (ed.) Odkaz kultúrneho dedičstva v primárné edukácii. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, s. 87−90.

KINDLMANNOVÁ, Jana; Vošahlíková, Tereza. 2010. Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji [online] [cit. 2012-4-7] Dostupné z: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2010/02/Studie_podpora_VUR_final.pdf

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. 2009. Teorie a praxe projektové výuky, Brno: Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta.

KREBS, Vojtěch a kol. 2005. Formulace doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti udržitelného rozvoje vycházejících z mezinárodní komparace [online] [cit. 2012-20-12] Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/2902/Zaverecna_zprava_2005.pdf.

LANGER, Jiří; Šmíra, Pavel; Bryol, Radek. 2011. Beskydy. Stavby a život v nich, Třinec: Wart.

LAUERMANN, Marek. 2010. Standardy kvality komunitní školy, in: Komunitní škola [online] [cit. 2012-12-5] Dostupné z: http://komunitniskola.blogspot.com/2010/02/standardy-kvality-komunitni-skoly.html

MÁCHAL, Aleš. 2000. Praktická ekologická výchova. Brno: Rezekvítek. ISBN 80-902954-0-1.

MÄRC, Josef; Lencová, Hana a kol. 2012. Brána školního dějepisu otevřená. Možnosti výuky mimo školu, Acta Universitatis Purkynianae Facultatis Philosophicae – Studia Historica Didactica 4. ISBN 978-80-7414-451-6.

MATĚJKA, Ondřej (ed) 2010. Tragická místa paměti. Průvodce po historii jednoho regionu / Tragische Erinnerungsorte: Ein Führer durch die Geschichte einer Region 1938–1945,Praha.

Nadace Partnerství. 2012. Komunitní rozvoj [online] [cit. 2012-14-5] Dostupné z: http://www.nadacepartnerstvi.cz/vzdelavani/o-metodach

NOVÁK, Vlastimil. 2012. Mezi pražci mladějovské úzkokolejky (2007–2010). In: Foltýn, Dušan; Havlůjová, Hana (ed.) Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit. Cultural heritage and sustainable development of local communities. Praha: Brontosauří ekocentrum Zelený klub, s. 120–133.

NOVÁK, Vlastimil; SÝKORA, Petr;Mezi pražci mladějovské úzkokolejky. In: Parkan, František a kol. 2008. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Metodická příručka, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, s. 95–107.

PALMER, Joy A. 2003. Environmental education in the 21st Century. London; New York.

PARKAN, František a kol. 2008. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Metodická příručka, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

PASTOROVÁ, Markéta (ed.) 2011a. Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách, Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

PASTOROVÁ, Markéta (ed.) 2011b. Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat v gymnáziích, Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

PETRÁŇ, Josef. 2009. Dvacáté století v Ouběnicích. Soumrak tradičního venkova. Praha: NLN.

POWNALL, J.; Hutson, N. 1992. Science and the historic environment, London: EH.

PRCHALOVÁ, Kamila; Šindelář, Jiří. 2012. Cesta z města – Cesty za pověstí. In: Foltýn, Dušan; Havlůjová, Hana (ed.) Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit. Cultural heritage and sustainable development of local communities. Praha: Brontosauří ekocentrum Zelený klub, s. 134–141.

SOBEL, David. 2005. Place-Based Education: Connecting Classrooms & Communities. Barrington: The Orion Society. ISBN 0-913098-55-8.

SOKANOVÁ, Alena; Lišková Eva (ed.) 2002. Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta − teorie a praxe: výběrová bibliografie za rok 2000. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory (SEVER 2010) Škola pro udržitelný život – přehled realizovaných projektů [online] [cit. 2012-3-2] Dostupné z: www.skolaprozivot.cz/publikace

ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra a kol. 2010. Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Hradec Králové: Civitas per populi.

ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra a kol. 2011. Indikátory udržitelného rozvoje pro města a obce. Hradec Králové: Civitas per populi.

TICHÝ, František. 2008. Nebojte se projektů aneb Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví a možnosti výchovně vzdělávacích projektů. In: Parkan, F. a kol., Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Metodická příručka. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, s. 67–79.

TOMKOVÁ, Anna; Kašová, Jitka; Dvořáková, Markéta. 2009. Učíme v projektech. Praha: Portál.

VANĚK, Přemysl. 2012. Muchovice. Za krajinou a lidmi minulosti. In: Havlůjová, Hana; Lešnerová, Jana (ed.) Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit ve školní praxi. Metodická doporučení a příklady dobré praxe pro učitele základních a středních škol, Praha: Brontosauří ekocentrum Zelený klub, s. 137–143.

VEBEROVÁ, Jaroslava. 2012. Lesní rybníky. In: Havlůjová, Hana; Lešnerová, Jana (ed.) Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit ve školní praxi. Metodická doporučení a příklady dobré praxe pro učitele základních a středních škol, Praha: Brontosauří ekocentrum Zelený klub, s. 171–186.

VOŠAHLÍKOVÁ, Tereza. 2011. Základy vzdělávání pro udržitelný rozvoj, Metodický portál: Články [online] [cit. 2012-4-7] Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/12983/ZAKLADY-VZDELAVANI-PRO-UDRZITELNY-ROZVOJ.html/

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR 2011) Vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008‑2015). Opatření vlády ČR, č. j. 1266/10.

ZAHRADNÍKOVÁ, Jana. 2008. Průřezové téma Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. In: Parkan, F. a kol., Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Metodická příručka. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, s. 8–11.