Velké šelmy pohledem žáků ZŠ a SŠ

Obsah hlavního článku

Jan Andreska
Martin Mejzr

Abstrakt

Vzhledem k občasnému výskytu medvědů a vlků na českém území se stále častěji hovoří o problémech spojených s jejich přítomností. Velká část veřejnosti tyto šelmy stále považuje za nebezpečné, a dokonce si myslí, že člověka považují za potenciální kořist. Na toto téma byla již provedena řada průzkumů, které to potvrzují, avšak žádný z nich nebyl zaměřen na názory žáků základních a středních škol. Žáci jsou součástí školního vzdělávacího systému a informace ze školní výuky by měly z větší části formovat i jejich názor na velké šelmy. Cílem této práce tedy bylo zjistit postoje žáků základních a studentů středních škol z různých oblastí České republiky k vybraným šelmám. Postoje žáků se zjišťovaly na základě dotazníkového šetření. Mezi respondenty byli zahrnuti i žáci ze základní školy ve Vysokých Tatrách, tedy z oblasti, kde se všechny velké šelmy vyskytují a nikdy člověkem nebyly vyhubeny. Jak ale ukazují výsledky tohoto šetření, informace žáků o nebezpečnosti šelem jsou zkreslené. Žáci považují velké šelmy za člověka nebezpečné o hodně častěji než dospělí. Více než třetina dotazovaných žáků si myslí, že vlk je agresivní a při každém střetu s člověkem ho může napadnout. Stejného názoru na medvěda je dokonce více než polovina dotazovaných. Výsledky této práce mají poukázat na informovanost žáků o našich šelmách a mohly by být prospěšné v osvětových programech spojených s reintrodukcí velkých šelem zpět do přírody.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Andreska, J., & Mejzr, M. (2012). Velké šelmy pohledem žáků ZŠ a SŠ. Envigogika, 7(3). https://doi.org/10.14712/18023061.76
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Jan Andreska

Ing. Jan Andreska, Ph.D.

Vyučuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Katedře biologie a environmentálních studií. Specializuje se na vztah člověka a takzvaných problémových živočichů (mimo jiné velkých šelem a ostatních predátorů).

Kontakt: PedF UK, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Martin Mejzr

Mgr. Martin Mejzr

Absolvoval navazující magisterské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie − tělesná výchova

Kontakt: Hrudičkova 2105, 148 00 Praha 4

Reference

ANDRESKA J., 2010: Velké šelmy jako problém environmentální výchovy (1). Medvěd hnědý. Biologie, chemie, zeměpis 2: 54–59.

ANDRESKA J., 2010: Velké šelmy jako problém environmentální výchovy (2). Vlk obecný. Biologie, chemie, zeměpis 3: 106–112.

ANDRESKA J., 2010: Velké šelmy jako problém environmentální výchovy (3). Rys ostrovid. Biologie, chemie, zeměpis 4: 158–164.

ANDRESKA J., 2012: Škody na rybách v důsledku působení rybožravých predátorů. In: Naše rybářství, vydalo Rybářské sdružení České republiky, České Budějovice, 2012

BATH, A. 2000. Human dimensions in wolf management in Savoie and Des Alpes Maritimes, France: Results targeted toward designing a more effective communication campaign and building better public awareness materials. Memorial University of Newfoundland, Department of Geography. [cit 2012-12-10]. Dostupné z: http://www.lcie.org/Docs/HD/LCIE%20Bath%20Wolves%20in%20the%20French%20Alps.pdf

HNUTÍ DUHA. Šelmy.cz: Jak se chovat v oblastech s výskytem medvěda [online]. Olomouc, 2012 [cit. 2012-12-10]. Dostupné z: http://www.selmy.cz/medved/jak-se-chovat-v-oblastech-s-vyskytem-medveda/

LIUKKONEN T, S. MYKRÄ, J. BISI, S. KURKI. 2009. Conflicts and compromises in lynx (Lynx lynx) conservation and management in Finland. Wildl. Biol. 15: 165–174.

LZ VLK (1999) in PAČENOVSKÝ, S. a G. P. GADÓ. Prijatie veľkých mäsožravcov verejnosťou. In: GADÓ, György Pál a Samuel PAČENOVSKÝ. Priechodné hranice pre veľké šelmy. Budapest: PRO Vision Stúdió, 2003, s. 38−40.

MACHALOVÁ, L. Velké šelmy v CHKO Beskydy z pohledu místních obyvatel a návštěvníků. Olomouc, 2011. Diplomová práce. Katedra ekologie a ŽP PřF UP v Olomouci. Vedoucí práce RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D. Dostupné z: http://theses.cz/id/zwgvnj/DP_Machalova_final.pdf.

MEJZR, M., Porovnání postojů žáků ZŠ a SŠ k velkým šelmám, zejména pak k vlku obecnému (Canis lupus) a psu domácímu (Canis lupus familiaris). Praha, 2012. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra biologie a environmentální výchovy. Vedoucí práce Ing. Jan Andreska, Ph. D.

RANDVEER T. 2001. Estonians and the wolf. 8 s. Workshop on human dimensions of large carnivores. Siauliai University, Lithuania. [cit. 2012-12-10]. Dostupné z: http://www.lcie.org/Docs/HD/Randveer%20wolves%20in%20Estonia.pdf.

RØSKAFT E., B. HÄNDEL, T. BJERKE a B. P. KALTENBORN. Human attitudes towards large carnivores in Norway. Wildlife biology. 2007, č. 13, s. 172−185.

UŽÍK P. a M. ADAMCOVÁ-KOCIANOVÁ Zistenie mienky verejnosti a navrhnutie manažmentových opatrení pre veľké šelmy na Slovensku: An investigation of public attitudes toward slovakian large carnivors and their management proposion in Slovakia; 2007, s. 230−244. In: ADAMEC M., URBAN P. & ADAMCOVA M. (eds.): Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VIII. Zborník referátov z konferencie (Zvolen 12. – 13. 10. 2007). Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica, 248 s.

WECHSELBERGEROVÁ M., RIGG R. & BEŤKOVÁ S. 2005: An investigation of public opinion about the three species of large carnivores in Slovakia: brown bear (Ursus arctos), wolf (Canis lupus) and lynx (Lynx lynx). Liptovsky Hradok : SWS, 2005, 89 s.