Environmentální gramotnost učitelů a studentů učitelství

Obsah hlavního článku

Tomáš Matějček
Jan Bartoš

Abstrakt

Příspěvek shrnuje výsledky původního výzkumu environmentální gramotnosti učitelů a studentů učitelství. Výzkumu se zúčastnilo 218 respondentů různých aprobací. Odpovědi na otevřené otázky byly získány prostřednictvím dotazníků. Otázky byly zaměřeny na dovednost vysvětlit vybrané environmentální pojmy, dovednost identifikovat vliv konkrétních činností na životní prostředí a znalost organizací, které se věnují environmentální výchově a ochraně přírody. Porovnány byly také rozdíly mezi různými skupinami testovaných (učitelé z praxe versus studenti učitelství, učitelé základních škol versus učitelé gymnázií, učitelé různých aprobací a různého věku). Získané výsledky jsou příspěvkem do diskuze o environmentální gramotnosti učitelů a studentů učitelství. Mohou tak přispět ke zkvalitnění vysokoškolské přípravy studentů učitelství a kurzů dalšího vzdělávání učitelů z praxe a jako podnět pro úpravu projektového a realizačního kurikula žáků různého věku.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Matějček, T., & Bartoš, J. (2012). Environmentální gramotnost učitelů a studentů učitelství. Envigogika, 7(2). https://doi.org/10.14712/18023061.75
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Tomáš Matějček

RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2

Jan Bartoš

Mgr. Jan Bartoš, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2

Reference

BARTOŠ, J. 2011. Možnosti osvětové činnosti v problematice biologických invazí u studentů SŠ. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 67 s + přílohy.

ČINČERA, J. 2007. Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Paido, Brno, 116 s.

ČINČERA, J., ŠTĚPÁNEK, P. 2007. Výzkum ekologické gramotnosti studentů středních odborných škol. Envigogika, II/1.

DLOUHÁ, J. 2012. Environmentální gramotnost – znalosti nezbytné pro výuku učitelů. [online]. Enviwiki. Dostupné z WWW [citováno 29. 6.. 2012 ]. http://enviwiki.cz/wiki/Environment%C3%A1ln%C3%AD_gramotnost_-_znalosti_nezbytn%C3%A9_pro_v%C3%BDuku_u%C4%8Ditel%C5%AF

ERDOGAN, M., OK, A. 2011. An Assessment of Turkish Young Pupils´ Environmental Literacy: A nationwide survey. International Journal of Science Education, Vol. 33, No. 17, s. 2375–2406.

HENDL, J. 2006. Přehled statistických metod zpracování dat. Portál, Praha, 583 s.

HENDL, J. 2008. Kvalitativní výzkum. Portál, Praha, 408 s.

CHRÁSKA, M. 2007. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Grada, Praha, 265 s.

KASKOVÁ, B. 2008. Testování environmentální gramotnosti u žáků ZŠ a nižších ročníků SŠ. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 110 s. + přílohy

Kolektiv 2011. Gramotnosti ve vzdělávání. Soubor studií. Výzkumný ústav pedagogický, Praha, 98 s.

KOPP, J., BERÁNKOVÁ, L. 2012. Testování úrovně znalostí o změnách klimatu. Informace České geografické společnosti, 31, č. 1, s. 18–29.

KOULAIDIS, V., CHRISTIDOU, V. 1999. Models of students' thinking concerning the greenhouse effect and teaching implications. Science Education, 83, č. 5, s. 559–576.

KRAJHANZL, J. 2009.: Člověk + Příroda = Udržitelnost? Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. Zelený kruh, Praha, s. 2–7.

KULICH, J., DOBIÁŠOVÁ, M., a kol. 2003. Průzkum ekogramotnosti. Příloha časopisu Bedrník, číslo 2, ročník I., leden 2003.

LIARAKOU, G., ATHANASIADIS, I., GAVRILAKIS, C. 2011. What Greek secondary school students believe about climate change? International Journal of Environmental and Science Education, 6, No. 1, s. 79–98.

MÁCHAL, A. 2000. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Rezekvítek, Brno, 205 s.

MACHOVIČOVÁ, K. 2012. Geografické a environmentální dopady používání mobilních telefonů. Diplomová práce. Katedra geografie PřF UJEP, Ústí nad Labem, 56 s. + přílohy.

MATĚJČEK, T. 2010. Environmentální postoje budoucích učitelů zeměpisu. Informace České geografické společnosti, 29, č. 2, s. 13–24.

MOGENSEN, F., NIELSEN, K. 2001. Students´ knowledge about environment matters and their belief in their own action possibilities – a Danish study. The Journal of Environmental Education, 33, č. 1, s. 33–36.

MORRONE, M., MANCL, K., CARR, K. 2001. Development of a metric to test group differences in ecological knowledge as one component of environmental literacy. The Journal of Environmental Education, 32, č. 4, s. 33–43.

ORR, D. W. 1991. What Is Education For? Six myths about the foundations of modern education and six new principles to replace them. In: The Learning Revolution. Education innovations for global citizens. Cotext Institute, s. 52–55. On-line získáno z: http//context.org/iclib/ic27/orr/

ORR, D. W. 1992. Ecological Literacy: Education and the Transition to a Postmodern World. S.U.N.Y. Press, 215 s.

PLANKIS, B. J. 2010. Recent Ocean Literacy Research in United States Public Schools: Results and Implications. International Electronic Journal of Environmental Education, 1, No. 1, s. 21–51.

REINFRIED, S., SCHLEICHER, Y., REMPFLER, A. 2007. Education for Sustainable Development. Proceedings of the Lucerne-Symposium, Switzerland, July 29–31. Geographiedidaktische Forschungen, 42, s. 243–250.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. 2003. Geografické dovednosti, jejich specifikace a kategorizace. Geografie, 108, č. 2, s. 146–163.

ŠTROS, M. 2011. Klimatické změny ve výuce zeměpisu. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 84 s.

VACÍNOVÁ, M. 2011. Environmentální gramotnost u studentů gymnázií. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 70 s.

ZECHA, S. 2010. Environmental knowledge, attitudes and actions of Bavarian (southern Germany) and Asturian (northern Spain) adolescents. International Research in Geographical and Environmental Education. Vol. 19, No. 3, 227–240.