Prostor mezi environmentálním uměním a výchovou

Obsah hlavního článku

Ondřej Navrátil

Abstrakt

Již od 60. a 70. let 20 století se dotýká environmentální problematika i prostoru umění, přičemž v posledních dvaceti letech můžeme hovořit o důsledné tematizaci v rámci tzv. environmentálního umění nebo eco artu. Článek zmiňuje a na příkladech prezentuje některé cíle a prostředky tohoto umění a srovnává je s oblastmi klíčových kompetencí EVVO. Nalézá mezi nimi shody a prostor, který je širší a rozmanitější, než se může jevit z úhlu tradičních pohledů. Tyto charakteristiky mohou být inspirativní především pro výtvarnou výchovu, jejíž aparát vyjadřovacích prostředků je do značné míry odvozován od uměleckých strategií.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Navrátil, O. (2012). Prostor mezi environmentálním uměním a výchovou. Envigogika, 7(2). https://doi.org/10.14712/18023061.72
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Ondřej Navrátil

Mgr. MgA. Ondřej Navrátil

výtvarný učitel, historik umění

Reference

BOAFO, Susan. 2006. Catchment – stage one: speaking with the sun. [online] [cit. 2012-9-12] Dostupné z http://rane.falmouth.ac.uk/boafo_details.html

BOWER, Sam. 2010. A profusion of terms. Greenmuseum. [online] [cit. 2012-6-12] Dostupné z http:// www.greenmuseum.org/generic_content.php?ct_id=306

BROUKALOVÁ, Lenka. 2012. Cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice. Envigogika 2012, vol. VII, č.1. [online] [cit. 2012-9-12] Dostupné z http://envigogika.cuni.cz/index.php/cz/recenzovane-clanky/2012/envigogika-2012-vii-1/673

BISHOP, Claire. 2006. The social turn. Collaboration and its discontents. Artforum, October 2006, Vol. XXXXIV, č. 2, s. 178–183, ISSN 0004-3532

DOPORUČENÉ očekávané výstupy (DOV): Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách. 2011. Výzkumný ústav pedagogický v Praze [online] [cit. 2012-9-12] Dostupné z http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/07/DOV-ZV1.pdf

FOSTER, Hal; KRAUSOVÁ, Rosalind; BOIS, Ive-Alain; BUCHLOH, Benjamin. 2007. Umění po roce 1900. Praha: Slovart. ISBN 978-80-7209-952-8

HAVLÍK, Vladimír. Akcí. In: Fišer, Zbyněk, Havlík, Vladimír a Horáček, Radek. Slovem, akcí, obrazem: příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 208 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity; sv. č. 146. ISBN 978-80-210-5389-2.

Kwon, M. (2004). One place after another: Site-specific art and locational identity. MIT press. 978-0-262-11265-9

MAGID, Václav. 2011. Od estetizace politiky k politizaci umění a zpět. In: ŠEVČÍK, Jiří; MORGANOVÁ, Pavlína; NEKVINDOVÁ, Tereza; SVATOŠOVÁ, Dagmar. České umění 1980‑2010, Praha: Vědeckovýzkumné pracoviště AVU. ISBN 978-80-87108-27-7

MASHEK, Joseph. 1971. The Panama canal and some other works of art. Artforum 1971, vol. IX, č. 9, s. 136–50. ISSN 0004-3532

STEYERL, Hito. 2011. Politika pravdy. In: ŠEVČÍK, Jiří; MORGANOVÁ, Pavlína; NEKVINDOVÁ, Tereza; SVATOŠOVÁ, Dagmar, České umění 1980–2010. Praha: Vědeckovýzkumné pracoviště AVU. ISBN 978-80-87108-27-7

TUFFNEL, Ben. 2006. Land art. London: Tate Publishing. ISBN 13978-185437-604-6

VRŠKOVÁ, Olga. 2007. Ekologické umění ve VV a přírodopisu. In: HORÁĆEK, Radek; ZÁLEŠÁK, Jan (eds.). Aktuální otázky zprostředkování umění: Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-437-8

WEINTRAUB, Linda; SCHUCKMANN, Skip. 2004. An eco-art manifesto. Landviews. [online] [cit. 2012-9-16] Dostupné z www.landviews.org/articles/micro-lw.html

WEINTRAUB, Linda; SCHUCKMANN, Skip. 2010 The message of the medium. Greenmuseum. [online] [cit. 2012-9-20] Dostupné z http://greenmuseum.org/generic_content.php?ct_id=215