Environmentální výchova v předškolním vzdělávání – hledání optimální podoby

Obsah hlavního článku

Kateřina Jančaříková
Magdalena Kapuciánová

Abstrakt

Příspěvek navazuje na předchozí publikace obou autorek (Jančaříková, 2008, Kapuciánová, 2010) a je zaměřen na environmentální výchovu v MŠ. Jeho cílem je poskytnout učitelkám MŠ oporu při realizaci EVVO. Podnětem pro jeho vznik byly rozhovory s učitelkami z mateřských škol uskutečněné na přednáškách a seminářích. Učitelky na nich opakovaně upozorňovaly na nedostatek komplexně pojatých podkladů pro realizaci EVVO. Rešeršní část je věnována EV v MŠ v zahraničí i u nás; poukazuje na zjištěnou nedostatečnou pozornost výzkumných pracovníků environmentální výchově v předškolním věku (Davis, 2009) a zároveň popisuje jisté zlepšování situace v několika posledních letech. Výstupem zde prezentovaného kvalitativního šetření (využívajícího vybrané nástroje zakotvené teorie) jsou navržená kritéria realizace a autoevaluace environmentální výchovy v předškolním vzdělávání v Česku. Tento materiál mohou učitelky okamžitě použít v praxi (úprava ŠVP PV, vytvoření nástroje evaluace, resp. autoevaluace). Může sloužit také jako východisko pro odbornou diskusi cílů, obsahu, podmínek vyučování, prostředků, metod i kompetencí učitelek (učitelů).

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Jančaříková, K., & Kapuciánová, M. (2012). Environmentální výchova v předškolním vzdělávání – hledání optimální podoby. Envigogika, 7(1). https://doi.org/10.14712/18023061.71
Sekce
Recenzované články

Reference

ARNOLD, HE., COHEN, FG., WARNER, A. Youth and Environmental Action : Perspectives of Young Environmental Leaders on Their Formative Influences. The Journal of Environmental Education. Volume 40. Number 3. Spring 2009. P. 27- 36. ISSN 0095-8964.

BAI, H., ELZA, D., KOVACS, P., & ROMANYCIA, S. Re-searching and re-storying the complex and complicated relationship of biophilia and bibliophilia. Environmental education research. Volume 16, Nu 3-4, Pages 351-365. June August 2010. ISSN 1350-4622.

BALGOPAL MM., WALLACE, A. Decision and Dilemmas : Using Writing to Learn Activities to Increase Ecological Literacy. The Journal of Environmental Education. Volume 40. Number 3. Spring 2009. P. 13 - 26. ISSN 0095-8964.

BENEŠOVÁ, V. Korálky poznání : průvodce (nejen) naučnou stezkou. Celoroční projekt EVVO. 1. Vyd. Slavonice : Mateřská škola Slavonice, 2010. ISBN 978-80-254-7439-6.

BLAIR, D. The Child in the Garden : An Evaluative Review of the Benefits of School Gardening. The Journal of Environmental Education. Volume 40. Number 2. Winter 2009. P. 15 – 39. ISSN 0095-8964.

BUREŠOVÁ, K. (ed.) Učíme se v zahradě. Chaloupky, 2007. 1. vyd. Bez ISBN.

BURBANK, L. Training of the Human Plant. New Yourk : Century, 1907. 1. vyd. Bez ISBN.

CORBETT, J. Chrámový tygr. 2. vyd. Volary : Stehlík, 2006. 144s. ISBN 80-86912-01-5.

ČINČERA, J. Analýza průřezového tématu Environmentální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Praha : Envigogika, 2009. 4,1 [online] [Cit. 10.3.20009] Dostupné na http://envigogika.cuni.cz/index.php/cs/texty/20091.

ČINČERA, J. Environmentální výchova : od cílů k prostředkům. 1. vyd. Brno : Paido, 2007. 116s. ISBN 978-80-7315-147-8.

ČINČERA, J. Doporučené očekávané výstupy pro environmentální výchovu . Praha : Envigogika, 2010. [online] [Cit. 29.12.2011] Dostupné na http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/cz/component/content/article/183-recenzovane-clanky/envigogika-2011vi2/581.

DAVIS, J. Revealing the research "hole" of early childhood education for sustainability : a preliminary surfy of the literature. Environmental Education research. Volume 15 Number 2. April 2009. P. 227-241. ISSN 1350-4622.

FRANĚK, M. Potřeba dětské hry v přirozeném prostředí. Praha : Psychologie dnes, 2001. č.4. str.14-15. ISSN 1212-6907.

FRANĚK, M. Psychosociální faktory ovlivňující úspěšnost environmentální výchovy. [on-line]. Praha : Český ekologický ústav, oddělení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, 2004. [Citace 1. 2. 2005].

GISLASON, N. Mapping School Design : A Qualitative Study of Relations Among Facilities Design, Curriculum Delivery, and School Climate. The Journal of Environmental Education. Volume 40. Number 4. Summer 2009. P. 3 – 15. ISSN 0095-8964.

GRÜNDLER, EC., SCHAFER, N. Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu : význam, plánování, realizace. 1. vyd. Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2010. 85 s. ISBN 978-80-7212-523-4.

HORKÁ, H. Teorie a metodika ekologické výchovy. Brno : Paido, 1996. ISBN 80-85931-33-8.

JANČAŘÍKOVÁ, K. Environmentální výchova na prvním stupni ZŠ. Vedoucí disertační práce PhDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. Praha : UK-PedF, 2008. 107 s.

JANČAŘÍKOVÁ, K Environmental education in the elementary schools. In Czudar, A., István, I., Tóth, A. 5th International JTET conference on theories and practices for education od sustainable development. 1. vyd. Debrecín : Acta pericemonologice Debrecina , 2007. s. 161-172. ISSN 1588-2284.

JANČAŘÍKOVÁ, K. Pedagogika pod širým nebem. Beno : Sedmá generace. 2010/1. XIX. ročník. str. 10 – 13. ISSN 1212-0499.

JANČAŘÍKOVÁ, K. Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha : Josef Raabe, 2010. 148s. ISBN 978-80-86307-95-4.

JANČAŘÍKOVÁ, K. Hledání optimální podoby realizace environmentální výchovy na prvním stupni ZŠ. Praha : Envigogika, 2009, č. 1, s. 1-9. Dostupné na http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/cs/texty/20091/298-hledani-optimalni-podoby-realizace-environmentalni-vychovy-na-prvnim. ISSN 1802-3061.

KAPUCIÁNOVÁ, M. Lesní mateřské školy. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. Praha : Univerzita Karlova, 2010.

KOPŘIVA, P. aj. Respektovat a být respektován. 3. vyd. Kroměříž : Spirála, 2008. 287s. Pozn.: ISBN 978-80-904030-0-0.

LEBLOVÁ, E. Environmentální výchova v mateřské škole. Praha : Portál, 2012. 176s. ISBN 978-80-262-0094-9.

LIBROVÁ, H. Pestří a zelení : Kapitoly o dobrovolné skromnosti. Brno :Veronica, Hnutí Duha, 1994. ISBN 80-85368-18-8.

LIEDLOFFOVÁ, J. Koncept kontinua : Hledání ztraceného štěstí pro nás a naše děti. 1. vyd. Praha : Dharma Gaia, 2007. 176 s. ISBN 978-80-86685-79-3.

MÁCHAL, A. Ekopedagogovo osmero. In Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno : Rezekvítek, Lipka, 2000. ISBN 80-902954-0-1.

MALAGUZZI, L. The hundred languages of children. The Reggio Emilia Approach to Early Childhood Education (pp. 41-89). Norwood, NJ : Ablex Publishing. Municipality of Reggio Emilia Infant-To, 1994. [Cit. 19.1.2012] Dostupné na http://home.hanmir.com/~leekid2/sa5.html.

NORTH AMERICAN ASSOCIATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION (NAAEE). Early Childhood Environmental Education Programs : Guidelines for Excellence. 1ed. Washington, D.C. 20036 USA : NAAEE Publications and Membership Office, 2010. ISBN ISBN 978-1-884008-23-8.

NOVÁČKOVÁ, J. Mýty ve vzdělávání : O škodlivosti některých zaběhaných představ o učení, škole a výchově. 2. vyd. Kroměříž, 2003. 44 s. ISBN 80-901873-5-8.

PASTOROVÁ, M. a kol. Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat na základních školách. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2011. Dostupné na http://www.vuppraha.cz/nova-publikace-divize-vup-%E2%80%93-doporucene-ocekavane-vystupy-pro-zakladni-skoly . ISBN 978-80-87000-76-2.

PAVUČINA. Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina [online]. [cit. 2012-01-18]. Dostupné na http://www.pavucina-sev.cz.

REID, A., SCOTT, W. Researching education and the environment : Retrospect and prospect.

Environmental Education Research, 2006 12(3-4), 1-17. ISSN 1350-4622.

SCHULTZ, PW., SHRIVER, CH., TABANICO, JJ., KHAZIAN, AM. Implicit connections with nature. Journal of Environmental Psychology. Volume 24, Issue 1, March 2004, Pages 31-42.

STRAUSS, A., CORBIN, J. Basics of Qualitative Research : Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. London, 1998. ISBN 0-8039-5940-0.

STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. Brno: Podané ruce, 1999. ISBN 80-85834-60-X.

STREJČKOVÁ, E.[ed.] Děti, aby byly a žily. 1. vyd. Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 2005. 96s. ISBN 80-7212-382-3.

TAKANO,T., HIGGINS, P., McLAUGHLIN, P. Connecting with place : implications on integrating cultural valuews into the school curriculum in Alaska. Environmental Education Research, volů. 15. No3, June 2009, 343-370. ISSN 1350-4622.

UHŘÍČKOVÁ, A. a kol. Korálky II. Brno : EkoCentrum, 1996. ISBN 80-902203-1-2.

UHŘÍČKOVÁ, A. a kol. Korálky III. Brno : EkoCentrum, 1997. ISBN 80-902203-5-5.

VOŠAHLÍKOVÁ, T. Role předškolního vzdělávání ve výchově k udržitelnému rozvoji. In. Činčera, et. al. Člověk + příroda = udržitelnost? : Texty o proměně vztahu lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. 1. vyd. Praha : Zelený kruh, 2009. ISBN 978-80-903968-5-2.

WILKE, R. J. (ed.) Environmental education : Teacher Resource Handbook: A practical Guide for K - 12 Environmental Education. Thousand Oaks, California : Corwin press, First Printing, 1993. ISBN 0-8039-6370-X.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2004.[on-line] [Cit. 3. 1. 2005]. Dostupné s komentáři na http://www.vuppraha.cz/.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>