Přemysl Pitter – počátky české environmentální výchovy a ekoteologie

Obsah hlavního článku

Sandra Silná

Abstrakt

Přemysl Pitter je významnou postavou československých dějin, muž, který dokázal svým nadšením a neúnavnou dlouholetou prací překračovat hranice mezi lidmi, národnostmi a církvemi. Ekumenický kazatel, humanista, pacifista, muž, který se, podobně jako Sir Nicholas Winton, během válečných a poválečných let angažoval při záchraně dětí – sirotků, bez ohledu na to, jaké byly ná-rodnosti. Jak sám o sobě Pitter říkal, dal svůj život do služeb Bohu, a to hlavně v těch nejmenších – dětech. Nebyly to ale jen děti, Přemysl Pitter byl taktéž významným propagátorem otázky přístupu člověka ke zvířatům, dnes bychom řekli „práv zvířat“, svou činností se za „práva menších“ zasazo-val. Článek poukazuje na ekologicky laděné části Pitterova díla. Právě tato část Pitterova díla ovšem zůstává dodnes nepříliš zmapována. V postavě Přemysla Pittera nacházíme inspirujícího učitele, který usiloval o proměnu člověka, lidstva, ve smyslu zodpovědné svobody, porozumění mezi lidmi, environmentálně příznivého životního stylu a toto vše se snažil předat ve svých před-náškách pro veřejnost, ale i při výchově dětí – válečných sirotků. I proto bychom z dnešního pohle-du Pittera mohli nazvat environmentalistou a enviropedagogem. Dnes, století vzdáleni od počátku Pitterova působení, v kontextu měnících se nálad ve společnosti, v blízkosti válečných konfliktů a s patrnými projevy klimatických změn vidíme, že jeho požadavky na proměnu společnosti a na vý-chovu nové generace, jsou stále aktuální, ba možná aktuálnější, než kdy dříve a že se k mnohým jeho myšlenkám můžeme vrátit.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Silná, S. (2023). Přemysl Pitter – počátky české environmentální výchovy a ekoteologie. Envigogika, 18(1). https://doi.org/10.14712/18023061.650
Sekce
Recenzované články

Reference

Bible, Starý a Nový zákon (1985). Ekumenický překlad, ČBS Praha.

Evropský humanista Přemysl Pitter (1895–1976). Edice Hovory 17 (2011). Nadační fond Přemysla Pittera a Olgy Fierzové, Praha.

Binka, B., Jemelka, P. (2015). Počátky českého a slovenského environmentalismu – vybrané kapi-toly, KES FSS MUNI, Munipress, Brno.

Jemelka, P. (2002). Environmentalismus v českém ficlosofickém myšlení 1.poloviny 20.století, PedF MUNI, Brno.

Kosatík, P. (2009). Sám proti zlu, Paseka, Praha-Litomyšl.

Marlow, H. – Harris, M. (2022), The Oxford Handbook of the Bible and Ecology, Oxford: Oxford University Press.

Moudrá, P. (1918). Výbor přednášek I., II., Vydavatelské družstvo Chelčický, Vídeň.

Pammrová, A. (1909-1910). Příspěvek k bolestné otázce. Nová kultura 3.

Piňosová, J. (2017). Inspiration Natur. Naturschutz in den böhmischen Ländern bis 1933, Verlag Herder Institut, Marburg.

Pitter, P. (1962-1974). Hovory s pisateli, archiv Pedagogického muzea J. A. Komenského, Praha (ručně svázané výtisky).

Pitter, P. (2009). Výzvy a úvahy, Pedagogické muzeum J. A. Komenského, Praha.

Pitter, P. (1928). Ježíš a vegetarismus in Vegetarism pro a proti, Praha.

Prudký, M. (2018). Genesis I: 1,1-6,8 : když na počátku Bůh řekl do tmy…, Praha : Centrum biblic-kých studií AV ČR a UK v Praze ve spolupráci s Českou biblickou společností.

Urbánková, V. (1994). Navštivte mne s podzimem: Anna Pammrová a lidé kolem ní. Borek, Tišnov.

Young, R.A. (1999). Is God A Vegetarian? Christianity, Vegetarianism and Animal Rights., Carus Publishing Company, USA.

Weber, A. (2022). Cítí, tedy je. Malvern, Praha.