Lidské hodnoty pro udržitelnou budoucnost z české a slovenské perspektivy

Obsah hlavního článku

Mikuláš Huba

Abstrakt

Ľudské hodnoty zlučiteľné s udržateľným spôsobom života sú súborom hodnôt, ktorých uplatňovanie podporuje posun k udržateľnej budúcnosti. Tieto hodnoty nie sú úplne nové a nesúvisia s myšlienkou „sociálneho inžinierstva“. Práve naopak. Tvoria jadro spoločného dedičstva ľudstva od najstarších náboženstiev a kultúr až po súčasnosť. Ľudské hodnoty a environmentálna etika mali mimoriadny význam počas prvej celoeurópskej konferencie ministrov životného prostredia na zámku Dobříš pri Prahe (1991). Túto konferenciu inicioval Josef Vavroušek: bývalý československý minister životného prostredia. Vzhľadom na túto skutočnosť sa Josef Vavroušek zvykne nazývať otcom procesu „Životné prostredie pre Európu“. Tento článok je venovaný jeho pamiatke.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Huba, M. (2022). Lidské hodnoty pro udržitelnou budoucnost z české a slovenské perspektivy. Envigogika, 17(1). https://doi.org/10.14712/18023061.638
Sekce
Inspirace
Biografie autora

Mikuláš Huba, Slovak University of Technology in Bratislava

Mikuláš Huba (Prof., PhD.)

Ústav manazmentu, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Vazovova 5, Bratislava.

http://www.obycajniochranari.sk/

 

Reference

Hanusin, J., Huba, M., Ira, V., Klinec, I., Podoba, J., Szollos, J. (2000): Dictionary from Sustainability (In Slovak), STUŽ/SR, Bratislava.

Huba, M., Novacek, P., eds. (2000): The World Perceived by the Heart of Europe. Society for Sustainable Living and Palacky University Olomouc, Bratislava, Olo-mouc.

Huba, M.(ed.) (2002): Religious – Environment – Values for a Sustainable Future, (In Slovak) Conference Proceedings, STUZ/SR, Liptovský Ján, Bratislava.

Huba, M., Dlouhá J., Dlouhý J. et al. (2021): Message from the 26-th Memorial of Josef and Petra Vavrouseks.

IUCN, UNEP, WWF (1991): Caring for the Earth, Gland, (IUCN, UNEP, WWF)

Novacek, P. (1997): Crossroads of the Future. Towards Sustainable Development and Global Governance. G plus G Publishing House. Prague (In Czech).

Munz, T. (1991): Reflections on Christianity and Ecological Crisis. In: http//www.czp.cuni.cz/values/citanka/dobris.

Skolimowski, H., 1996: Living Philosophy. Eco-Philosophy as a Tree of Life (In Czech). In: Kohák, E., Kolářský, R. Míchal, I. (eds.): Závod s časem – texty z morální ekologie. MŽP SR, Praha, 135–152.

Vavrousek, J. (1993, 1995): Perspectives of Human Values Compatible with Susta-inable Way of Living. In: Novacek, P., Vavrousek, J. (eds): Human Values and Sustainable Way of Living. Proceedings (In Czech). STUZ, UP Olomouc.

Vavrousek, J. (1995): Sustainable Living – a Paradigm for the Future. In: J. Dlouhy (ed): Multicultural seminar: Perspectives of Sustainable Living in Europe, Japan and North America. Conference proceedings

www.ochranari.sk (Nov. 17th, 2021).