Ekogramotnosť – jeden z predpokladov rozvoja nových trendov ekonomického myslenia v znamení udržateľnosti

Obsah hlavního článku

Eva Pechočiaková Svitačová
https://orcid.org/0000-0001-7201-6691
Tomáš Pechočiak

Abstrakt

Teoretická štúdia vychádza z toho, že súčasnou výzvou pre subjekty v ekonomike sa stala udržateľnosť. Medzi kroky vedúce k transformácii ekonomickej teórie a následne k transformácii ekonomiky na udržateľnú, patrí vývoj nových trendov v ekonomickom myslení a rovnako aj nových iniciatív v ekonomike v znamení udržateľnosti. Na ich vzniku a rozvoji sa podieľajú ekogramotné subjekty. V štúdii je poodhalený teoretický rámec pre ekogramotnosť a zdôraznený jej význam pre udržateľnosť a rozvoj nových trendov ekonomického myslenia i ekonomických iniciatív v znamení udržateľnosti. Ekogramotnosť je prezentovaná ako nová vízia reality, ale aj ako atribút alebo kompetencia, ktorá je založená na porozumení skutočnej hodnoty prírodných entít a životného prostredia. Predpokladá vedomé úsilie subjektov v ekonomike minimalizovať negatívne účinky, ktoré sprevádzajú rozvoj ekonomiky, na prírodu a životné prostredie. Vzhľadom na prípravu budúcich odborníkov pre oblasť ekonomiky je zdôraznená ekogramotnosť ako dôležitý nástroj vzdelávania pre udržateľný rozvoj. Aj rozvoj nových trendov ekonomického myslenia a iniciatív v znamení udržateľnosti sa realizuje vďaka ekogramotným subjektom, a tak vzdelávanie zamerané na ekogramotnosť je vyzdvihnuté najmä v tých vzdelávacích inštitúciách, ktoré pripravujú odborníkov pre ekonomickú sféru.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Pechočiaková Svitačová, E., & Pechočiak, T. (2020). Ekogramotnosť – jeden z predpokladov rozvoja nových trendov ekonomického myslenia v znamení udržateľnosti. Envigogika, 15(1). https://doi.org/10.14712/18023061.606
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Eva Pechočiaková Svitačová, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.

Katedra spoločenských vied, Fakulta ekonomiky a manažmentu,

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

E-mail: eva.svitacova@uniag.sk

Tomáš Pechočiak, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.

Katedra matematiky, Fakulta ekonomiky a manažmentu,

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

E-mail: tomas.pechociak@uniag.sk

Reference

Anderson, D. A. (2010). Environmental Economics and Natural Resource Management. 3rd. Ed. London: Routledge.

Brundtland, G. H. et al. (1991). Naše společná budoucnost. Praha: Academia. ISBN 80-85368-07-02. 297 s.

Capra, F. (1982). The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture. New York: Simon and Schuster.

Capra, F. (1997a). Ekogramotnost. Vzdělání pro příští století. BARAKA Časopis pro nový věk. [online] Prednáška z konferencie Forum 2000, 6. September, Praha, 1997, 3, zima 1997/98. Dostupné na: http://www.baraka.cz/Baraka/b_3/b_3_ekogramotnost.html [cit. 2020-03-19].

Capra, F. (1997b). The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems. New York: Anchor Books.

Capra, F. (2015). The Systems View of Life. Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy, 11(2), pp. 242 – 249.

Capra, F. & Jakobsen, O. D. (2017). A conceptual framework for ecological economics based on systemic principles of life. International Journal of Social Economics, [online] 44(6), pp. 831 – 844. Dostupné na: https://doi.org/10.1108/IJSE-05-2016-0136 [cit. 2020-03-29].

Capra, F. & Stone, M. K. (2010). Smart by Nature: Schooling for Sustainability. The Journal of Sustainability Education. [online] 1(2), May 25th, 2010. Dostupné na: http://www.susted.com/wordpress/content/trial-author-change_2010_05/ [cit. 2020-02-02].

Costanza, R. (2010). What is ecological economics? Yale insights. [online] May 11th, 2010. Dostupné na: https://insights.som.yale.edu/insights/what-is-ecological-economics [cit. 2020-02-12].

Cutter-Mackenzie, A. & Smith, R. (2003). Ecological literacy: the ‘missing paradigm’ in environmental education (part one). Environmental Education Research, 9(4), pp. 497 – 524. DOI: 10.1080/1350462032000126131.

Čech, J. (2005). Súčasná environmentálna ekonomika. Acta Montanistica Slovaca. [online] 10(4), pp. 403 – 407. Dostupné na: https://actamont.tuke.sk/pdf/2005/n4/11cech.pdf [cit. 2020-03-18].

Daly, H. E. (2007). Ecological Economics and Sustainable Development. Selected Essays of Herman Daly. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Daly, J. & Farley, J. (2004). Ecological Economics: Principles and Applications. Washington DC: Island Press.

Huba, M. (2006). Hodnoty, globálne problémy a hľadanie udržateľnejšej budúcnosti.. Životné Prostredie, 40 (6), pp. 285 – 287.

Johanisová, N. (2014). Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly. Brno: muni PRESS.

Klemow, K. M. (1991). Basic ecological literacy: a first cut. Ecological Society of America Education Section Newsletter. [online] 2 (1), pp. 4 – 5. Dostupné na: http://klemow.wilkes.edu/basic-lit.html [cit. 2020-01-10].

Klinec, I. (2002). Alternatívne ekonomické teórie podporujúce smerovanie k trvalo udržateľnému rozvoju. Hák, T. – Kolářová, H. – Moldán, B. (eds). K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek. Vzdelávání, informace, indikátory. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Centrum pro otázky životního prostředí, pp. 52 – 119.

Klinec, I. (2010). Zelené myslenie pre zelenú budúcnosť. Alternatívne ekonomické a sociálne teórie podporujúce smerovanie k udržateľnému rozvoju. Študijné texty. [online]. Katedra rozvojových studií, Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého, Olomouc. 260 s. Dostupné na: http://www.akademickyrepozitar.sk/sk/repozitar/zelene-myslenie.pdf [cit. 2020-03-02].

Kohák, E. (1998). Zelená svatozář: kapitoly z ekologické etiky. Praha: SLON.

Kolstad, CH. D. (2000). Environmental Economics. 1st. Ed. New York: Oxford University Press.

Locke, S., et al. (2013). Environmental education and eco-literacy as tools of education for sustainable development. The Journal of Sustainability Education. [online] 4(1). February 5th, 2013. Dostupné na: http://www.susted.com/wordpress/content/environmental-education-and-eco-literacy-as-tools-of-education-for-sustainable-development_2013_02/ [cit. 2020-01-07].

McBride, B. B. (2011). Essential Elements of Ecological Literacy and the Pathways to Achieve It: Perspectives of Ecologists. [online] Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers. Dostupné na: https://scholarworks.umt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1399&context=etd [cit. 2020-01-27].

McBride, B. B., et al. (2013). Environmental literacy, ecological literacy, ecoliteracy: What do we mean and how did we get here? ECOSPHERE [online] 4 (5), 1 – 20. Dostupné na: https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1890/ES13-00075.1 [cit. 2020-01-27]. DOI: https://doi.org/10.1890/ES13-00075.1.

Mitchell, D. B. & Mueller, M. P. (2011). A philosophical analysis of David Orr’s theory of ecological literacy: Biophilia, ecojustice and moral education in school learning communities. Cultural Study of Science Education, 6(1), pp. 193 – 221. DOI:10.1007/s11422-010-9274-6.

Nečas, J. (2006). Ekogramotnost. Internetový portal pro trvale udržiteľný život. [online]. Dostupné na: http://sustainable.cz/ekogramotnost.htm [cit. 2020-01-05].

Nichols, B. H. (2010). Essential Ecoliteracy, or “earth smarts”: Defining and validating a pragmatic educational construct based on quality of life. The Journal of Sustainability Education. [online]. 1(2). May 9th, 2010. Dostupné na: http://www.susted.com/wordpress/content/essential-ecoliteracy-or-%E2%80%9Cearth-smarts%E2%80%9D-defining-and-validating-a-pragmatic-educational-construct-based-on-quality-of-life_2010_05/ [cit. 2020-01-25].

Nováček, P. & Vavroušek, J. (1993). Lidské hodnoty a trvale udržitelný způsob života. Společnost pro trvale udržitelný život. Olomouc: Nakladatelství UP.

Orr, D. W. (1992). Ecological Literacy: Education and Transition to a Postmodern world. Albany, New York: SUNY Press.

Semetsky, I. (2010). Ecoliteracy and Dewey’s educational philosophy: implications for the future leaders. Foresight, 12(1), pp. 31 – 44. DOI:10.1108/14636681011020164.

Slavíková, L. (2015). Environmentální či ekologická ekonomie a ekonomie zdrojů: terminologická rozvolněnost v českém výzkumu. Acta oeconomica Pragensia, 23(3), pp. 48 – 57. DOI: https://doi.org/10.18267/j.aop.475.

Stanger, N. R. G. (2011). Moving “eco” back into socio-ecological models: A proposal to reorient ecological literacy into human developmental models and school systems. Human Ecology Review, 18(2), pp. 167 – 173.

Šmajs, J. (2008a). Filosofie – Obrat k Zemi: Evolučně ontologická reflexe přírody, kultury, techniky a lidského poznání. 1.vyd. Praha: Academia.

Šmajs, J. (2008b). Potřebujeme filosofii přežití? Brno: Nakladatelství Doplněk.

UNDP. (1992). Human Development Report. New York: Oxford University Press.

Vavroušek, J. (1994). Hledání lidských hodnot slučitelných s trvale udržitelným způsobem života. [online] Buenos Aires: Komise pro environmentální právo v průběhu, Valné shromáždění IUCN – Světová unie na ochranu přírody, 20. ledna 1994. Dostupné na: https://stuz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=132:hledani-lidskych-hodnot-slucitelnych-s-trvale-udrzitelnym-zpusobem-zivota&catid=56&Itemid=56 [cit. 2020-01-25].

Wooltorton, S. (2006). Ecological literacy: “Basic“ for a sustainable future. Proceedings of the Social Educator’s Association of Australia (SEEAA). [online] National Biennial Conference, 2006 January 11 – 13, Brisbane, Australia. Dostupné na: https://www.scribd.com/document/231704587/Ecological-Literacy-Basic-for-a-Sustainable-Future [cit. 2020-04-19].