Ochrana prírody, krajiny a životného prostredia a jej spoločenská reflexia na Slovensku v r. 1990 – 2020

Obsah hlavního článku

Mikuláš Huba

Abstrakt

Slovenská príroda, krajina a životné prostredie, ako aj organizácie a iniciatívy na ich ochranu prešli za uplynulých 30 rokov zložitým vývojom. Podobne zložito sa vyvíjala aj percepcia tejto problematiky zo strany verejnosti. Vari najvýstižnejšie sa dá tento vývoj charakterizovať slovíčkom nejednoznačný. Pokrok pri znižovaní znečistenia ovzdušia, vôd a ďalších zložiek životného prostredia sprevádzala bezprecedentná neúcta k iným jeho zložkám, najmä k zeleni a úrodným orným pôdam, celkové dlhodobé podfinancovanie starostlivosti o ŽP a zaostávanie v budovaní environmentálnej infraštruktúry (najmä kanalizácií a čistiarní odpadových vôd) ako aj riešenia problematiky starých environmentálnych záťaží.


Príspevok sa zameriava na stručnú charakteristiku stavu a vývoja jednotlivých zložiek životného prostredia, úspechy a neúspechy pri ich ochrane, ako aj na úlohu jednotlivých aktérov tohto procesu. Súčasťou príspevku sú aj výsledky niektorých výskumov, zameraných na reflexiu tejto problematiky zo strany verejnosti.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Huba, M. (2020). Ochrana prírody, krajiny a životného prostredia a jej spoločenská reflexia na Slovensku v r. 1990 – 2020. Envigogika, 15(1). https://doi.org/10.14712/18023061.605
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Mikuláš Huba, Geografický ústav SAV

Mikuláš Huba, prof. RNDr., CSc., Geografický ústav SAV

Reference

Centrum pre výskum spoločenských problémov (1990): Výskum názorov obyvateľov SR počas roku 1990, Bratislava. In: Bútora, M., Bútorová, Z. : Voľby 1990: do neprebádaného územia. Denník N, 12. 6. 2020.

Huba, M. Stručná analýza relevantných aspektov vývoja Slovenska od Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji. Životné prostredie 2002, roč. 34/2. pp. 61 – 67.

Huba, M., Ira V., Šuška (2008): Bratislava/nahlas po 20 rokoch ako výzva Bratislava / nahlas - ako výzva : zborník z odborného seminára k 20. výročiu vydania publikácie. Geografický ústav SAV : STUŽ/SR : ZO Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny č. 6 a 13 v Bratislave, 2008. 71 s.

Huba, M., Trubíniová, Ľ. (eds.): O Slovensku otvorene a nahlas: Ochranárske SOS, STUŽ/SR, Bratislava, 2019, 253 s.

Klocoková. J. Tížik, M. (2009): Pohľad slovenskej verejnosti na životné prostredie a environmentálne problémy. Životné prostredie 43/3, 142 – 148.

MŽP SR, SAŽP (2016): Životné prostredie Slovenskej republiky v kocke/Environment of the Slovak Republic in Focus. Bratislava, 64 s.

MŽP SR (2018): Správa o stave životného prostredia v Slovenskej republike v roku 2018

MŽP SR (2020): Národný program znižovania emisií – Slovenská republika

SHMU (2018): Hodnotenie kvality ovzdušia v Slovenskej republike (2004 - 2017)

SHMÚ (2019): Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike 2017

Snajdr, D. Nature protests. The end of ecology in Slovakia (culture, place, and nature).

Washington University Press, Washington 2008

Tížik, M. (2010): Názory na životné prostredie na Slovensku a v Českej republike po r. 1989. In: Nováček, P., Huba, M. (eds.) : Udržitelný rozvoj – stav a perspektivy v roce 2010. Sb. přednášek, UPOL, Olomouc, pp. 51 – 75.

www.enviroportal.sk

www.euroactiv.sk