Autorita ve virtuálním vzdělávání

Obsah hlavního článku

Marie Dlouhá

Abstrakt

ITC technologie začínají v posledních desetiletích pronikat do různých oblastí společenského života, jednou z takovýchto oblastí je například právě vzdělávání. Nové formy vyučování nazývané e-learning či virtuální vzdělávání poukazují mj. na specificitu vztahu učitele a žáka. Text Autorita ve virtuálním vzdělávání se snaží odkrýt charakteristiky tohoto vztahu, který je podmíněn komunikací, jež se nemusí odehrávat v kontaktu tváří v tvář. Autorka vychází z teoretického rozboru (založeného především na relevantních dílech M. Webera a J. S. Colemana), na jehož základě realizovala případovou studii e-learningového kurzu Multiple Perspectives on Globalisation and Sustainable Development, který byl organizován Centrem pro otázky životního prostředí UK. V rámci tohoto kurzu je pak provedena obsahová analýza textů, které byly publikovány jak učiteli, tak studenty v elektronickém prostředí Moodle, zkoumány jsou i funkce tohoto prostředí. Tato analýza odhaluje, kdo jsou hlavní aktéři virtuálního vztahu, a ukazuje tak jeho vnitřní, skrytou strukturu – za účastníky je kromě nositele autority (učitele), příjemce autority (studenta) považováno i samotné elektronické prostředí. Přítomnost prostředí umožňuje, dle autorky, učiteli vystupovat v „akční“ části kurzu ve vztahu ke studentovi jako partner a v kurzu jako celku neřídit jeho jednání omezujícím způsobem. Takovéto projevy autority jsou chápány jako možné právě díky využívání elektronického softwaru, který tyto funkce zastupuje. Prostřednictvím něho jsou vytyčovány jisté mantinely, ve kterých se může odehrávat jednání studentů, vytváření hranic je tak zdánlivě nezávislé na učitelích.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Dlouhá, M. (2011). Autorita ve virtuálním vzdělávání. Envigogika, 6(2). https://doi.org/10.14712/18023061.60
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Marie Dlouhá

PhDr. Marie Dlouhá

Pracuje v Datovém archivu Sociologického ústavu AV ČR a je doktorandkou Fakulty sociálních věd UK

Reference

Babad, E. Teaching and non-verbal behavior. In SAHA, L. J.; DWORKIN, A. G. (Eds.): International Handbook of Research on Teachers and Teaching. Boston: Springer, 2009, p. 817–827.

CARTELLI, A. (Ed.) Teaching in the knowledge society. New skills and instruments for teachers. Hershey. PA: Information Science Pub., 2006.

COLEMAN, J. Foundations of social theory. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1994.

DLOUHÁ, M. Autorita ve virtuálním vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií, 2010. 72 s. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Martin Hájek, PhD.

DURKHEIM, É. Éducation et sociologie. 1922 [online].[cit. 08-04-2010] dostupné z www: http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/education_socio/education_socio.html

Englehart, J. M. Teacher-Student Interaction. In SAHA, L. J.; DWORKIN, A. G. (Eds.): International Handbook of Research on Teachers and Teaching. Boston: Springer, 2009, p. 711–722.

HARRINGTON, A.; MARSHALL, B.; MÜLLER, H.-P. (Eds.) Encyclopedia of social theory. NY: Routledge, 2006.

HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008.

Linser, R.; Waniganayake, M.; Wilkes, S. Where is the Teacher? E-learning Technology, Authority and Authorship in teaching and learning. In CANTONI L.; McLOUGHLIN C. (Eds.): Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications. Chesapeake, Norfolk VA: AACE 2004, p. 3636–3641.

PACE, J. L. Revisiting Classroom authority: Theory and ideology meet practice. Teachers College Record. 2003, vol. 105, no. 8, p. 1559–1585.

STEUTEL, J.; SPIECKER, B. Authority in Educational Relationships. Journal of Moral Education. 2000, vol. 29, no. 3, p. 323–37.

TIRRI, K.; PUOLIMATKA, T. Teacher Authority in Schools: a case study from Finland. Journal of Education for Teaching. July 2000, vol. 26, no. 2 , p. 157–165.

WALLER, W. The sociology of teaching. New York: John Wiley, 1961.

WEBER, M. Autorita, etika a společnost. Praha: Mladá Fronta, 1997.