Ověřování diagnostického nástroje pro identifikace přírodovědně nadaných v předškolním a v mladším školním věku

Obsah hlavního článku

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
https://orcid.org/0000-0003-4339-9990

Abstrakt

Příspěvek je věnován ověřování diagnostického nástroje pro identifikaci přírodovědně nadaných v předškolním a v mladším školním věku (Jančaříková, 2009). V teoretické části vysvětluje význam rané identifikace přírodovědného nadání a stručně představuje teorii přírodovědné inteligence Howarda Gardnera jako výchozí koncept. Ve výzkumné části bylo provedeno ověřování diagnostického nástroje na základě 176 vyplněných dotazníků. Reliabilita testu byla ověřena pomocí koeficientu Cronbachovo Alpha a Spearman-Brownova vzorce. Pearsonovým korelačním testem byla prokázána vysoká vzájemná závislost otázek diagnostického nástroje. Welchovou variantou t-testu bylo prokázáno, že výsledky nezávisí na pohlaví ani věku, což lze interpretovat, že závisí na vrozené dispozici, tedy přírodovědném nadání. Diagnostický nástroj lze pro ranou identifikaci přírodovědného nadání používat.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Jančaříková, K. (2019). Ověřování diagnostického nástroje pro identifikace přírodovědně nadaných v předškolním a v mladším školním věku. Envigogika, 14(2). https://doi.org/10.14712/18023061.595
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., Pedagogická fakulta UK

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Vedoucí Centra environmentálního vzdělávání a výchovy UK-PedF

Reference

CAMPBELL, B. The Naturalist Intelligence. New horizonts for learning, 1997. Dostupné na http://archive.education.jhu.edu/PD/newhorizons/strategies/topics/mi/campbell.htm

EILKS, I.; FISCHER, H. E.; HAMMANN, M.; NEUHAUS, B.; PETRI, J.; RALLE, B.; SANDMANN, A.; SCHÖN, L. H.; SUMFLETH, E.; VOGT, H.; BAYRHUBER, H. Forschungsergebnisse zur Neugestaltung des Unterrichts in Naturwissenschaften. In BAYRHUBER, H.; RALLE, B.; REISS, K.; SCHÖN, L. H.; VOLLMER, H. J. (Hrsg.). Konsequenzen aus PISA. Perspektiven der Fachdidaktiken. Innsbruck, Wien, Bozen : StudienVerlag, 2004, s. 197–215.

FRANĚK, M. Odcizení přírodě a možnosti environmentální výchovy. [on-line]. Praha : Zpravodaj MŽP, 6/2000. s. 14 -15. Pozn.: Krátký, leč zásadní článek. [Citace 1.2. 2005] Dostupné na http://www.ceu.cz/edu/vyzkum/vyzkum_text.htm.

FRANĚK, M. Psychosociální faktory ovlivňující úspěšnost environmentální výchovy. [on-line]. Praha : Český ekologický ústav, oddělení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, 2004. [Citace 1.2. 2005] Dostupné na http://www.volny.cz/evans01/sisyfos/fr_studie.rtf.

GARDNER, H. Multiple Intelligences: The theory in Practise. New Yourk : Basic books, 1993. ISBN 0-465-01822-X.

HAVIGEROVÁ, J., M. Pět pohledů na nadání: teorie současné psychologie nadání: vztah mezi nadáním a mozkem: aktuální výzkumy rodových rozdílů: jak poznat a rozvíjet rozumové nadání. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3857-4.

HŘÍBKOVÁ, L. Nadání a nadaní. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2005, 209 s. ISBN 80-7290-213-X.

JANČAŘÍKOVÁ, K. Přírodovědná inteligence: diagnostika a péče o přírodovědně talentované žáky a studenty v ČR. [The Naturalist Intelligence : How Diagnosing and Raising of Naturalist talented pupils and students in Czech Republic.] Envigogika. 2009, roč. 4, č. 3, s. 20-30. Dostupné na WWW: <http://envigogika.cuni.cz>. ISSN 1802-3061.

JANČAŘÍKOVÁ, K. Přírodovědná inteligence a nadání. Poradce ředitelky mateřské školy. Praha : Forum. Roč. 2, Číslo 4, Prosinec 2012. Str. 28-29. ISSN 1804-9745.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Přírodovědná inteligence, její diagnostika a podpora. Metodický portál: Články [online]. 01. 02. 2011, [cit. 2015-01-02]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/8851/PRIRODOVEDNA-INTELIGENCE-JEJI-DIAGNOSTIKA-A-PODPORA.html>. ISSN 1802-4785.

JANČAŘÍKOVÁ, K. Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015. 1. Vyd. ISBN 978-80-7290-805-9.

JANÍK, T., STUCHLÍKOVÁ, I. Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Praha : Scientia in educatione, 2010. 1(1): 5–32, ISSN 1804-7106.

MEYER, M. Learning and Teaching Through the Naturalist Intelligence. 1997.

RUISEL, I. Základy psychologie inteligence. Praha: Portál, 2000.

WILKE, RJ. (ed.) Environmental education : Teacher Resource Handbook : A practical Guide for K – 12 Environmental Education. Thousand Oaks, California : Corwin press, First Printing, 1993. ISBN 0-8039-6370-X.

WILSON, L. O. The Eighth Intelligence: Naturalistic Intelligence. 1997.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>