Identifikácia aplikovanej morálnej filozofie akcentujúcej úvahy ekologického typu – ekologická etika.

Obsah hlavního článku

Lubov Vladyková

Abstrakt

Vychádzame z predpokladu, že práve v ekologickej etike prekonávame bariéry medzi ´dvoma kultúrami´ tým, že teoretici z obidvoch kultúr vzájomne komunikujú, hľadajú spoločný jazyk. Táto štúdia sa prikláňa k (v súlade s pragmatickým požiadavkou nájsť fungujúce riešenie problémov životného prostredia, alebo inými slovami interdisciplinárne nazeranie) ku kontextuálnemu a situačnému rozmeru etickej integrácie a rozhodovania v problematickej oblasti eko-etického výskumu a riadenia. Etická integrácia nie je len teoretická alebo intelektuálna činnosť (tzn. filozofická asimilácia rôznych hodnôt, povinností a záujmov), ale  je tiež forma praktického uvažovania, ktoré je často realizované protikladnými morálnymi činiteľmi v komplexných a často empiricky a morálne dvojznačných situáciach. Predpokladáme, že najdôležitejšie integrujúce úlohy v každom rozumnom modeli etické analýzy  musia mať metodický charakter: zvýšenie citlivosti jednotlivca voči etickému kontextu praxe (jeho chápanie príslušných morálnych princípov týkajúcich sa praxe) a podpora zlepšenia predstavivosti a analytickej zručnosti jednotlivcov tak, že sa stanú schopnými zlepšiť úvahy o morálno-ekologických a environmentálnych problémov a ich riešeniach  kreatívnym a systematickým spôsobom

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Vladyková, L. (2016). Identifikácia aplikovanej morálnej filozofie akcentujúcej úvahy ekologického typu – ekologická etika. Envigogika, 11(1). https://doi.org/10.14712/18023061.512
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Lubov Vladyková

atedra aplikovanej etiky, vedúca katedry

Reference

Batchelor, S. 1994. Alone with Others: An Existential Approach to Buddhism. Grove Press.

Batchelor, S. 1994 Reinterpretace budhistické ekonomiky. In. Dharma Gaia. Eseje o budhizmu a ekológii. CAD Press: Bratislava.

Brockman, J. 2008. Třetí kultura. Za hranice vědecké revoluce. Academia: Praha.

Callicott, J. B. 1989. In Defense of Land Ethic. Essays in Environmental Philosophy. University of New York Press: New York.

Capra, F. 1992. Tao fyziky. Gardenia Pragma: Bratislava.

Dowbiggin, I. R. 2002. A Rational Coalition: Euthanasia, Eugenics and Birth Control in America. In. Journal of Polici History. 14, 3: 223-260.

Ferry, L. 1992. Le nouvel ordre écologique; l´arbre, l´animal et l´homme. Grasset: Paris.

Funtowicz, S. O. – Ravetz, J. R. (1992) Three Types of Risk Assessment and Emergence of Post-Normal Science. In. Krimsky, S. – Golding, D.(eds.) Social Theories of Risk. Praeger, Connecticut. 251-273.

Gadamer, H. G. 1994. Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem. Oikúmené: Praha.

Kováč, L. 2000. Človek je fanatik zmyslu. In: Kritika a kontext 2000/1, 98-99.

Latour, B. 2003. Nikdy sme neboli moderní. Kalligram, Bratislava.

Leopold, A. 1999. Obrázky z chatrče. Abies: Tulčík

deLaplante, K. 2004. Environmental Alchemy: How to turn Ecological Science into Ecological Philosophy. In. Environmental Ethics. 26, 361-380.

Light, A – Katz, E. 1996. Environmental Pragmatism. Routledge: London: New York.

Habermas, J. 1991. Erläuterungen zur Discursethik. Suhrkamp: Frankfurt am Main.

Narayan, U., Harding, S. (eds.) 2000. Decentering the Center. Philosophy for a Multicultural, Postcolonial, and Feminist World. Indiana University Press.

Norton, B. 1984. Environmental Ethics and Weak Anthropocentrism. In. Environmental Ethics 6, 131-148.

Otto, K. 1993. Ökologie und Ethik. Attempto Verlag: Tübingen.

Rolston, H. III. 1988. Environmental Ethics. Duties to and Values in the Natural World. Temple University Press: Philadelphia.

Rolston, H. III. 1989. Philosophy Gone Wild. Prometheus Books: Buffalo, New York.

Rich, A. 1994.Etika hospodárství I. OIKOYMENH: Praha.

Seel, M. 1991. Eine Aesthetik der Natur. Suhrkamp: Frankfurt am Main.

Sheldrake, R. 2002. Teorie morfické rezonance. Nová věda o životě. Elfa: Praha.

Shepard, P.s 1969. Ecology and Man: A Viewpoint. In: P. Shepard, D. McKinley (eds.) The Subversive Science. Houghton Miffin: Boston.

Šmajs, J. 1995. Ohrožená kultura. Zvláštní vydáni...: Brno.

Vladyková, L. 2009. Morálno-filozofické implikácie netradičných ekologických vied v ekofilozofickom diskurze. Acta Facultátis - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika: Košice.

Vladyková, L. 2015. Úvod do filozofie ekológie. Acta Facultátis - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika: Košice.

Vladyková, L. 2013. Etika o vzťahu človeka a Zeme. Acta Facultátis - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika: Košice.

Vladyková, L. 2004. Priestor kontextu v proprírodnej etickej reflexii. In: Filozofia. Roč. 59, č. 2 (2004), s. 124-136.

Weinberg, S. 2004. Tváři v tvář. Aurora: Praha.

Wenz, P. S. 2001. Environmental Ethics Today. Oxford University Press: New York.

Weston, A. 2004. Multi-centrism: a Manifesto. In. Environmental Ethics 26, 1: 25-40.