Environmentální výuka s ohledem na vnímání krajiny a její emocionální působení v kontextu dopravních staveb

Obsah hlavního článku

Kristýna Neubergová

Abstrakt

Příspěvek je zaměřen na problematiku výuky environmentálních předmětů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní (FD ČVUT). Protože každá dopravní stavba nemalou měrou ovlivňuje území, kterým prochází, je třeba, aby na okolní krajinu byl brán zřetel již při jejím samotném návrhu. Na FD ČVUT proto mají budoucí dopravní inženýři také předměty zaměřené na tuto oblast. Již od samotného počátku fungování FD ČVUT, to jest od akademického roku 1993/94, měli studenti kromě předmětů zaměřených na výuku čistě dopravních předmětů také předměty z environmentální oblasti, prvním z nich pak byl povinný předmět Tvorba a ochrana krajiny. V příspěvku je zhodnocena výuka především s ohledem na její přesah do oblasti ovlivnění krajiny dopravními stavbami a dopravou vůbec. Jsou zde shrnuty jednotlivé environmentální předměty včetně jejich konkrétní náplně. Dále je v příspěvku zmíněna projektově orientovaná výuka a rozdělení bakalářských a diplomových prací na základě jejich tematického zaměření. V dalším textu jsou pak diskutovány přínosy outdoorové výuky pro vysokoškolské studenty.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Neubergová, K. (2015). Environmentální výuka s ohledem na vnímání krajiny a její emocionální působení v kontextu dopravních staveb. Envigogika, 10(4). https://doi.org/10.14712/18023061.493
Sekce
Případové studie
Biografie autora

Kristýna Neubergová

Doc. Ing. Bc. Kristýna Neubergová, Ph.D, ČVUT v Praze Fakulta stavební, ČVUT v Praze Masarykův ústav vyšších studií, Pozemní stavby, Inženýrství životního prostředí, Aplikovaná a krajinná ekologie, očitelství odborných předmětů, ČVUT v Praze Fakulta dopravní, docent,

ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Ústav dopravních systémů
Horská 3
120 00 Praha 2

Reference

ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Sbírka zákonů. 1992. Dostupné také z: http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/58170589E7DC0591C125654B004E91C1/$file/Z%20114_1992.pdf

FORMAN, Richard T. T. a Michel GODRON. Krajinná ekologie. Praha: Academia, 1993. ISBN 80-200-0464-5.

KOČÁRKOVÁ, Dagmar, Petr SLABÝ, Josef KOCOUREK a Martin JACURA. Základy dopravního inženýrství. Praha: ČVUT, 2004. ISBN 80-01-03022-9.

ROHON, Pavel. Základy životního prostředí. Praha: ČVUT, 1991. ISBN 80-01-00528-3.