Environmentální prvky jako součást skrytého kurikula v učebnici anglického jazyka

Obsah hlavního článku

Jana Kubrická
Zdeněk Hromádka

Abstrakt

Článek se zabývá environmentálními prvky v současné učebnici anglického jazyka Time to talk. Cílem práce je klasifikovat v učebnici environmentální prvky ve vztahu k „Doporučeným očekávaným výstupům v environmentální výchově“ a analyzovat způsob prezentace tohoto obsahu. Pomocí vybraných technik kritické analýzy diskurzu a prostřednictvím konceptu otevřených a uzavřených textů jsou popsány možnosti ideologického přenosu environmentálních sdělení a míra jejich manipulativnosti. Celkem byly analyzovány 4 texty a 19 úloh.  Jedním ze závěrů analýzy je, že učebnici lze díky propojenosti s klíčovými tématy DOV chápat jako nástroj k výuce průřezového tématu environmentální výchova. Zvláštní pozornost je věnována některým ideologickým momentům v uzavřených úlohách, kde jsou environmentální obsahy prezentovány jako nezpochybnitelná fakta, která předpokládají čtenářovu pasivní kooperaci.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Kubrická, J., & Hromádka, Z. (2015). Environmentální prvky jako součást skrytého kurikula v učebnici anglického jazyka. Envigogika, 10(4). https://doi.org/10.14712/18023061.488
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Jana Kubrická

Centrum jazykového vzdělávání MU

Zdeněk Hromádka

Masarykova ZŠ a MŠ Brno

Reference

Broukalová, L.; Novák, M. (2012) Cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice. Envigogika, 7(1). Dostupné z http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/66/70

Cortazzi, M., & Jin, L. (1999). Cultural mirrors: Materials and methods in the EFL classroom. In E. Hinkel (Ed.), Culture in second language teaching and learning (s. 196-220). Cambridge: Cambridge University Press.

Činčera, J. (2009) Analýza průřezového tématu Environmentální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Envigogika, 4(1). Dostupné z http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/33/35

Činčera, J. (2012). Doporučené očekávané výstupy pro environmentální výchovu. Envigogika, 6(2). Dostupné z http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/59/63

Činčera, J. (2009). Výstupy či procesy: Paradigmatický (kvazi)spor environmentální výchovy. Envigogika, 4(2). Dostupné z http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/38/39.

Environmentální výchova - doporučené očekávané výstupy (2011). Dostupné z http://www.ptac.cz/data/Environmentalni_vychova_ocekavane_vystupy.pdf

Fairclough, N. (1992). Discourse and social change. Cambridge: Polity Press.

Fairclough, N. (2003). Analysing discourse. Textual analysis for social research. Londýn: Routledge.

Freire, P. (2000). Pedagogy of the oppressed. New York: Continuum.

Gray, J. (2010). The construction of English. New York: Palgrave Macmillan.

Kalhous, Z., & Obst, O. a kol. (2009) Školní didaktika. Praha: Portál.

Koláčková, L. (2011). Kritéria, podle nichž učitelé AJ vybírají učebnice. CASALC Review, 1(1), 30-36.

Luke, A. (1989). Open and closed texts: The ideological /semantic analysis of textbook narratives. Journal of Pragmatics, 13(1), 53-80.

Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty EVVO (2008). Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicky-pokyn-environmentalniho-vzdelavani-vychovy-a

Mikk, J. (2000). Textbook: Research and writing. Europaischer Verlag der Wisschenschaften.

Palmer, J. A. (2003). Environmental education in the 21st century. Londýn: Routledge.

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (2007) Praha: VUP. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy.