„Dva jsou víc než jeden“: Evaluace programu organizace Čmelák – Společnost přátel přírody

Obsah hlavního článku

Lenka Broukalová
Václav Broukal
Jan Činčera
Zdeňka Sopůšková

Abstrakt

Článek prezentuje výsledky evaluace dlouhodobého programu organizace Čmelák – Společnost přátel přírody s názvem „Dva jsou víc než jeden“. Program je primárně zaměřen na ověřování metod přispívajících k inkluzi ve vzdělávání a zahrnuje v sobě prvky osobnostně sociální výchovy, environmentální výchovy a řemeslných činností. Evaluace sestává ze dvou částí – evaluace „vývojového cyklu“ a evaluace „tvořivě vzdělávacího cyklu“. Evaluace vývojového cyklu využívá jednoduchý design vycházející z pozorování a polostrukturovaných rozhovorů s pedagogy spolupracujících škol a s lektory programů. Evaluace tvořivě vzdělávacího cyklu využívá smíšený design zahrnující dotazníkový průzkum – srovnání postojů žáků PŘED a PO programu a analýzu žákovských ohniskových skupin, pozorování a polostrukturované rozhovory s pedagogickými pracovníky a s lektory programu. Program přinesl výsledky v rozvoji vztahů uvnitř jednotlivých zapojených tříd a částečně i v navazování kontaktů a v rozvoji spolupráce napříč třídami. Zároveň přinesl výsledky i v tematických oblastech – environmentální a řemeslné. Evaluace také odhalila některé problematické aspekty programu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Broukalová, L., Broukal, V., Činčera, J., & Sopůšková, Z. (2015). „Dva jsou víc než jeden“: Evaluace programu organizace Čmelák – Společnost přátel přírody. Envigogika, 10(2). https://doi.org/10.14712/18023061.468
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Lenka Broukalová

Spora, o. s.

Václav Broukal

Spora, o.s.

Jan Činčera

Masarykova univerzita, Brno

Zdeňka Sopůšková

Čmelák, společnost přátel přírody Praha

Reference

Bartoňová, M., Vítková, M. (Eds.). (2007). Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: Paido.

Černá, M. (2012). Jak dál v inkluzivním vzdělávání? E – Informační bulletin pro organizace působící v sociální a zdravotně sociální oblasti, 1-2. Retrieved from http://www.skok.biz/images/stories/e-IBSKOK-082012.pdf

Greger, D., Chvála, M., Walterová, E., Černý, K. (2009). Názory českých rodičů a veřejnosti na časné rozdělování žáků. Orbis Scholae, 3(3), 51-78. Retrieved from http://www.orbisscholae.cz/2009/cislo-3

Hájková, V., Strnadová, I. (2013). Denotace inkluzivního vzdělávání s odkazem pro vzdělávací praxi v České republice. Pedagogika, časopis pro vědy o vzdělávání a výchově, 62(2), 252-258. Retrieved from http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=542

Hájková, V., Strnadová, I. (2010). Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada.

Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada.

Lechta, V. (Ed.). (2010). Základy inkluzivní pedagogiky. Praha: Portál.

Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J. (2007). Pedagogický slovník (4th Ed.). Praha: Portál.

Škvaříček, R., & Šeďová, K. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Titzl, B. (2009). Cílové skupiny současné speciální pedagogiky. In Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami (pp 208-210). Ostrava: Ostravská univerzita.