Příklad využití wiki-prostředí v environmentálním vzdělávání na vysoké škole: hodnocení kurzu Organizace a řízení ochrany životního prostředí

Obsah hlavního článku

Martin Zahradník
Lenka Pachmanová

Abstrakt

Článek se věnuje možnostem využití wiki softwaru a na něm založené elektronické encyklopedie Enviwiki při rozvíjení akčních složek kompetencí v environmentálním vzdělávání na VŠ. Na příkladu kurzu z Přírodovědecké fakulty UK v Praze zkoumá silné a slabé stránky tohoto typu výuky. Zabývá se jak výstupy v podobě hodnocení studentských prací, tak procesem jejich vzniku a v neposlední řadě také reflexí kurzu ze strany studentů. Podtrhuje význam výběru kvalitních informačních zdrojů a schopnost konstruktivně se vypořádat s kritickými připomínkami jako důležité faktory ovlivňující výsledek studentské práce. Popisuje nástroje pro komunikaci se studenty v procesu psaní odborného textu a shrnuje výsledky pilotní verze dotazníkového šetření, které i přes určitá úskalí potvrzuje zájem studentů o tento typ výuky. Omezený počet účastníků kurzu sice na jedné straně nedovoluje zobecňovat závěry šetření, na straně druhé ovšem umožňuje detailnější rozbor zkoumaných jevů. Autoři proto doufají, že získané zkušenosti mohou sloužit jako zdroj inspirace k širší diskuzi nad otázkami e-learningu, zvláště jeho sociální dimenze, a k dalšímu výzkumu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Zahradník, M., & Pachmanová, L. (2009). Příklad využití wiki-prostředí v environmentálním vzdělávání na vysoké škole: hodnocení kurzu Organizace a řízení ochrany životního prostředí. Envigogika, 4(3). https://doi.org/10.14712/18023061.46
Sekce
Recenzované články

Reference

DLOUHÁ, J. 2008. EnviWiki - the Czech Multimedia Toolkit for Education for Sustainable Development (ESD). Envigogika, roč. 3, č. 1 [Online] [Citováno 2008-08-29]. Dostupné z www ISSN: 1802-3061

DLOUHÁ J. 2009. Kompetence v environmentálním vzdělávání. Envigogika roč. 3, č. 1 [Online] [cit. 2009-11-07]. URL <http://envigogika.cuni.cz> ISSN: 1802-3061

DLOHÁ, J., DlLOUHÝ, J. 2009. Use of Wiki Tools for Raising the Communicative Aspect of Learning. Předneseno na konferenci ECEL 2009, Bari.

DLOUHÁ J., DLOUHÝ J., PACHMANOVÁ L. 2009. E-learning na bázi spolupráce dvou elektronických prostředí - LMS a wiki. Využití EnviWiki, elektronické encyklopedie o životním prostředí, ve vysokoškolské výuce. In SOJKA, P., RAMBOUSEK, J. (ed.) Sborník 6. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO2009. Brno, MUNIpress. 2009, ss. 238–243. ISBN 978-80-210-4878-2

DLOUHÁ, J., MACHÁČKOVÁ HENDERSON, L. 2008. E-learning as an opportunity for virtual mobility and competence development within European Universities. In WILLIAMS R; REMENYI D. (ed.) The Proceedings of the 7th European Conference on e-Learning (ECEL). Reading: Academic Publishing Limited. November 2008, Book 1, pp. 297-307. ISBN 978-1-906638-23-1 CD Kód UT-ISI: 000263192600038

DUFFY, P., BRUNS, A. 2006. The Use of Blogs, Wikis and RSS in Education: A Conversation of Possibilities. In Proceedings Online Learning and Teaching Conference 2006, pages pp. 31-38, Brisbane. [Online] [cit. 2009-11-03] URL http://eprints.qut.edu.au

FOLTÝNOVÁ-BRŮHOVÁ, H. 2008. Doprava a životní prostředí. Enviwiki [online] [cit. 2009-12-20 ] URL <http://www.enviwiki.cz/wiki/Port%C3%A1l:Doprava_a_%C5%BEivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD>.

HART, P., POSCH P., ROBOTTOM I. 2006. Reflective Practice in Teacher Education: Learning from Case Studies of Environmental Education. Regula Kyburz-Graber, 2006. ISBN 978-3039108688

HORTON W. 2000. Designing Web-Based Training. John Wiley et Sons, 2000. ISBN 047135614X, 607 str.

JANČAŘÍK, A., JANČAŘÍKOVÁ, K. 2009. Wiki tools in the preparation and support of e-learning courses. Přednesen na konferenci ECEL 2009, Bari.

JANČAŘÍKOVÁ, K. 2009. Základy ekologie a problematiky životního prostředí pro pedagogy. Skripta pro studenty Pedagogických fakult 2009. [online] [cit. 2009-11-16] URL <http://www.enviwiki.cz/wiki/Z%C3%A1klady_ekologie_a_problematiky_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_pro_pedagogy>

KIRSCHNER P., STRIJBOS J-W., KREIJNS K. 2004. Designing integrated collaborative e-learning. In JOCHEMS, W., VAN MERRIENBOER, J., KOPER, R. (ed.) Integrated E-Learning: Implications for Pedagogy, Technology and Organisation, RoutledgeFalmer Oxon, ISBN 0415335027

MŠMT ČR. 2006. Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 - 2015), [Online] [cit. 2009-11-07], URL <http://www.msmt.cz/dokumenty/strategie-vzdelavani-pro-udrzitelny-rozvoj-ceske-republiky>

RAITMAN, R., AUGAR, N., ZHOU, W. 2005. Employing Wikis for Online Collaboration in the E-Learning Environment: Case Study; Proceedings of the Third International Conference on Information Technology and Applications (ICITA 05), © IEEE

RICHARDSON, J.T.E. 2009. Face-toFace Versus Online Tutoring Support in Humanities Courses in Distance Education. Arts and Humanities in Higher Education, Vol. 69, No. 8.

SALMON, G. 2002. E-tivities: The key to aktive online learning; RoutledgeFalmer Oxon, ISBN 0749436867

WALS, A.E.J. (ed.) 2007. Social learning towards a sustainable world Wageningen. Wageningen Academic Publishers ISBN 978-90-8686-031-9

WELLER, M. 2002. Delivering learning on the Net: the why, what &how of online education. RoutledgeFalmer Oxon, ISBN 0749436751, 181 str.

WHEELER, S. 2008. All Changing: The Social Web and the Future of Higher Education (a tale of two keynotes). Keynote speech for the Virtual University: Models, Tools and Practice Conference, Technical University of Warsaw, Poland. June 18-20

WHEELER, S., YEOMANS, P., WHEELER, D. 2008. The good, the bad and the wiki: Evaluating student-generated content for collaborative learning. British Journal of Educational Technology, 39(6), 987-995.

WHEELER, S., WHEELER, D. 2009. Using wikis to promote quality learning in teacher training. Learning, Media and Technology, Vol. 34, No. 1, March, 1-10

WHEELER, S. 2009. Learning 2.0: How Students Are Using the Social Web in Their Learning. University of Plymouth e-learning Conference Boundary Changes: Redefining Learning Spaces, [Online] [cit. 2009-11-09], URL http://www.slideshare.net/timbuckteeth/learning-20-how-students-are-using-social-software-in-their-learning-presentation