Zooasistence v pedagogické praxi

Obsah hlavního článku

Kateřina Jančaříková

Abstrakt

Rozvoj terapeuticky nebo pedagogicky podporovaných humánně-animálních interakcí se stává ve všech zemí EU jednou z cest zmírňování prohlubujícího se odcizování člověka přírodě. Tento článek seznamuje s terminologií a problematikou zooasistence a představuje kvalitativní výzkum uskutečnění na školách v České republice, který upozorňuje na spontánní trend „návratu k chovatelství" na českých školách, upozorňuje na jeho rizika a doporučuje prostředky, jak zefektivnit tuto AAE (Animal Assisted Education). Na základě zde prezentovaného výzkumu byl vytvořen na Pedagogické fakultě UK v Praze postgraduální kurz Potenciál zooasistencí v pedagogické praxi, který byl akreditován MŠMT v rámci programu celoživotního vzdělávání.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Jančaříková, K. (2009). Zooasistence v pedagogické praxi. Envigogika, 4(3). https://doi.org/10.14712/18023061.44
Sekce
Recenzované články

Reference

BAJTLEROVÁ, I. Využití canisterapie v ambulanci klinické logopedie. In Svobodová, I. aj. (eds). Terapie a asistenční aktivity lidí za pomoci zvířat : Sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2008. str. 58 - 64. ISBN 978-80-213-1773-4.

BAARDA, B., ENDENBURG, N. The Role of Pets in Enhancing Human Well-being: Effects on Child Development. [online]. [cit. 2009-10-23]. Dostupné na http://www.deltasociety.org/Document.Doc?id=25.

DVOŘÁKOVÁ, T., JANURA, M. Měření tlakových sil na kontaktu těla jezdce a hřbetu koně v hipoterapii. In Terapie a asistenční aktivity lidí za pomoci zvířat : Sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2008. 119s. ISBN 978-80-213-1773-4.

GALAJDOVÁ. L. Pes lékařem lidské duše aneb Canisterapie. 1. vyd. Praha : Grada Publisching, 1999. 160s. ISBN: 80-7169-789-3.

HERZOG, W. Grizzly Man. [DVD]. Lions Gate, 2005.

CHVÁTALOVÁ, H. Psi pro zdraví a pohodu. Děti a my. III/2003. Ročník XXXIII. str. 32-33. Pozn.: Krátký, ale významný článek o canisterapii. ISSN 0323-1879.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Environmentální výchova na prvním stupni ZŠ. Praha, 2008. 107 s. UK-PedF. Vedoucí dizertační práce RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Přílohy disertační práce. Praha, 2008. 107 s. UK-PedF. Vedoucí dizertační práce RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.

KUČERA, M. [ed.] Pražská skupina školní etnografie : Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2005. 556s. ISBN 80-246-0924-X.

LÉVI-STRAUSS C. Myšlení přírodních národů. 1. vyd. Praha : Dauphin, 1996. str. 365. ISBN 80-901842-9-4.

ODENDAAL, J. Zvířata a naše mentální zdraví : Proč, co a jak. 1. vyd. Praha : Brázda, 2007. 176s. ISBN 978-80-209-0356-3.

ŘEHÁK, B. Vyučování biologii na základní devítileté škole a střední všeobecné škole : Příspěvek k didaktice biologie. 2. vyd. opravené. Praha : Svoboda, 1967. 296s. ISBN neuvedeno.

SAK, P. Proměny české mládeže. 1. vyd. Praha : Petrklíč, 2000. ISBN 80-7229-042-8.

SMRČKOVÁ, L., SMRČEK, M. Začínáme se zvířaty. 1. vyd. Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1990. 296s. ISBN 80-209-0119-1.

STRAUSS, A., CORBIN, J. Basics of Qualitative Research : Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. 2nd. ed. London, 1998. pps. 312. ISBN 0-8039-5940-0.

STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. 1. vyd. Brno : Podané ruce, 1999. 200s. ISBN 80-85834-60-X.

SVOBODOVÁ, I. aj. (ed.) Terapie a asistenční aktivity lidí za pomoci zvířat : Sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2008. 119s. ISBN 978-80-213-1773-4.

ŠÍPEK, J. Projektivní metody. 1. vyd. Praha : ISV, 2000. 114s. ISBN 80-8586-53-6.

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie : dětství, dospělost, stáří. 1. vyd. Praha : Portál, 2000. 528s. ISBN 80-7178-308-0.

VELEMÍNSKÝ, M. a kol. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. 1. vydání. Brno : DONA, 2007. 335s. ISBN 978-80-7322-109-6.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>