Environmental hazards in geographical education.

Authors

  • Markéta Pluháčková

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.430

Keywords:

Environmental hazards, geography, project teaching, Google Earth, floods

Abstract

This article deals with the topic of environmental hazards within geographical education. It describes how issues of environmental hazards at the local level can be communicated in education. The suggested method is project teaching divided into three levels. The first level aims at imparting general knowledge about a hazard and its appropriate terminology. The second level is based on protection against the hazard, and the last part deals with appropriate protection against the hazard in future. As an example, floods were chosen as a hazard that is very significant in the Czech Republic. The project presented here was partly performed using the Google Earth application that presents theoretical information applied in practice and includes some field work focused on the impact of previous floods. This project has been undertaken twice. An evaluation of the results can be found in the final part of this article.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Markéta Pluháčková

Center for Biology, Geosciences and Envigogy
Pedagogical Faculty
Westbohemian university

Plzeň

References

Brázdil, R., Kirchner, K. a kol. 2007, Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. Brno, Praha, Ostrava: Masarykova universita, Český hydrometeorologický ústav, Ústav geoniky Akademie věd ČR, 432 s., ISBN 978 -80 -210 -4173 -8.

Čábalová, D, 2011. Pedagogika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 272 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-2993-0.

Guzzetti, F., Lollino, G., 2011. Book Review of “The Story of Vaiont Told by the Geologist Who Discovered the Landslide”. Nat. Hazards Earth Syst. Sci, 11, pp. 485-486.

Huclová, M. a Vrbík, V., 2012. Efektivita projektové metody při výuce informatiky na základní škole. ARNICA: 1-2, 1-9., ISSN 1804-8366

Hudecová, D. (2004). Revize Bloomovy taxonomie edukačních cílů. Pedagogika, 54(3), 274-283.

Johnson, N. D., Lang, N. P., and Zophy, K. T., (2011), Overcoming Assessment Problems in Google Earth-based Assignments. Journal of geoscience and education, Vol. 59, No. 3, pp. 99-105 doi:10.5408/1.3604822

Kukal, Z., Pošmourný, K., 2005, Přírodní katastrofy a rizika. Příspěvek geologie k ochraně lidí a krajiny před přírodními katastrofami, In Planeta 2005. 3/2005. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2005. 52 s. ISSN 1213-3393, [online, cit. 10. 4. 2014]. Dostupné z WWW: http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/3974fda531ea66b3c1257030001e709f/$file/planeta_katastrofy_2korektura.pdf

Langhammer, J., 2010, Současné přístupy k hodnocení a modelování povodňového rizika, [online, cit. 18. 6. 2013]. Dostupné z WWW: http://web.natur.cuni.cz/geografie/vzgr/monografie/povodne/povodne_langhammer.pdf

McGuire, B., Mason, I., Kilburn, Ch., (2002), Natural hazards and Environmental Change, London: Arnold, ISBN 0- 340- 74220- 8

Monet, J., & Greene, T. (2012). Using Google Earth and Satellite Imagery to Foster Place-Based Teaching in an Introductory Physical Geology Course. Journal of Geoscience Education, 60(1), 10-20.

Patterson, T. C. (2007). Google Earth as a (not just) geography education tool. Journal of Geography, doi:10.1080/00221340701678032, 106(4), 145-152.

Petty, G. (1996) Moderní vyučování: [praktická příručka]. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 380 s. ISBN 80-7178-070-7.

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou (RVP G). [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. 103 s. [cit. 2014-06-11]. Dostupné z WWW: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPGSP-2007-07_final.pdf. ISBN 978-80-87000-12-0.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZG). [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. 126 s. [cit. 2014-06-11]. Dostupné z WWW: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf.

Systém integrované výstražné služby (SIVS): Povodňové jevy. Český hydrometeorologický ústav. [online]. 2014 [cit. 2014-06-27]. Dostupné z: http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/sivs/povodne.html

Skalková, J., 2007, Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. 2., rozš. a aktualiz. vyd., [V nakl. Grada] vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 322 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1821-7.

Smith, K., 2001, Environmental hazards, assessing risk and reducing disaster, Third edition, Routledge, ISBN 0- 415- 22464-0

Tsuruda, T., 2013, Nuclear Power Plant Explosions at Fukushima-Daiichi, Procedia Engineering, Vol. 62, pp. 71-77, DOI: 10.1016/j.proeng.2013.08.045

Published

30. 10. 2014

How to Cite

Pluháčková, M. (2014). Environmental hazards in geographical education. Envigogika, 9(2). https://doi.org/10.14712/18023061.430

Issue

Section

Reviewed Papers

Similar Articles

1 2 3 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.