Léčiva v pitné vodě a vliv médií

Obsah hlavního článku

František Kožíšek
Petr Pumann

Abstrakt

Článek shrnuje výsledky výzkumného projektu o sledování léčiv v pitných vodách v ČR a hodnocení jejich rizika a informuje o komunikaci výsledků projektu skrze média. Některá z médií se snažila v titulku nebo i perexu zprávy výsledek výzkumu obrátit a čtenářům sugerovat, že léčiva v pitné vodě představují hrozbu, což ale výzkum neprokázal a související tisková zpráva neuváděla ani nenaznačovala. Článek se zabývá možnými příčinami, proč média takto jednají, a strategií, jak otevřeně sdělovat výsledky výzkumu veřejnosti, aniž by došlo k jejich zkreslení.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Kožíšek, F., & Pumann, P. (2013). Léčiva v pitné vodě a vliv médií. Envigogika, 8(3). https://doi.org/10.14712/18023061.388
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

František Kožíšek

MUDr. František Kožíšek, CSc.

Státní zdravotní ústav, Oddělení hygieny vody, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, e-mail: voda@szu.cz

Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Ústav obecné hygieny, Ruská 87, 100 00 Praha 10

Petr Pumann

Mgr. Petr Pumann

Státní zdravotní ústav, Oddělení hygieny vody, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, e-mail: voda@szu.cz

Reference

ANONYM. Hormony jsou i v pitné vodě z vodovodů. Osobní lékař, 2002, 2, číslo Speciál, 3.

ANONYM. Pitná voda může škodit zdraví. www.idnes.cz, 19. 4. 2007. Dostupné on-line na http://zdravi.idnes.cz/pitna-voda-muze-skodit-zdravi-d2y-/zdravi.asp?c=A070419_135557_zdravi_bad (19.4.2007).

ANONYM (tau). Na hormony však vyhláška nepamatuje. Olomoucký deník, 15. 2. 2011, str. 3.

ANONYM (qr). Kohoutková voda skrývá „chemická překvapení“. Aha! 3. 11. 2012, 7(274): 8.

Caldwell, D. J., Mastrocco, F., Nowak, E., Johnston, J., Yekel, H., Pfeiffer, D., . . . Anderson, P. D. (2010). An assessment of potential exposure and risk from estrogens in drinking water. Environmental Health Perspectives, 2010(118), 338-344.

CEJPOVÁ, H. Miláčku, nepij vodu z kohoutku. Nedělní Blesk, 15. 4. 2007, str. 20.

ČADEK, V., KOŽÍŠEK, F., POMYKAČOVÁ, I., JELIGOVÁ, H., SVOBODOVÁ, V. Stopová množství léčiv v pitné vodě v České republice. Vodní hospodářství, 2012; 62(1): 6-8.

ČTK. Prošlé léky nesplachujte, varuje lékařská komora. Deník.cz, 6. 2. 2012. Dostupné on-line na http://www.denik.cz/z_domova/prosle-leky-nesplachujte-varuje-lekarska-komora.html.

Hannah, R., D’ACO, V. J., Anderson, P. D., Buzby, M. E., Caldwell, D. J., Cunningham, V. L., . . . Sumpter, J. P. (2009). Exposure assessment of 17α-ethinylestradiol in surface waters of the United. States and Europe. Environmental Toxicology and Chemistry, 2009(28), 2725-2732. Retrieved from http://www.scholaruniverse.com/ncbi-linkout?id=19645524 pmid:19645524 http://dx.doi.org/10.1897/08-622.1

Heberer, T. (2002). Occurrence, fate, and removal of pharmaceutical residues in the aquatic environment: a review of recent research data. Toxicology Letters, 131(1-2), 5-17. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378427402000413 pmid:11988354 http://dx.doi.org/10.1016/S0378-4274(02)00041-3

IWA (International Water Association – Mezinárodní asociace pro vodu). The Bonn Charter for Safe Drinking Water. IWA, 2004. České vydání (Bonnská charta pro bezpečnou pitnou vodu): SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací, 2005, 14(7–8): 20 – 23.

KASALOVÁ, R., ZÁVOZDA, J. Úvod do studia žurnalistiky. Prezentace. Dostupné (20. 4. 2012) na http://issuu.com/centrum_medialniho_vzdelavani/docs/_vod_moa__r._kasalov___j._z_vozda.

Kozisek, F., Pomykacova, I., Jeligova, H., Cadek, V., & Svobodova, V. (2013). Survey of human pharmaceuticals in drinking water in the Czech Republic. Journal of Water and Health, 2013(11), 84-97. Retrieved from http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/drinkingwater.html pmid:23428552 http://dx.doi.org/10.2166/wh.2013.056

KOŽÍŠEK, F., ČADEK, V., JELIGOVÁ, H. Výskyt humánních léčiv v pitných vodách. SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací, 2010, 19(3): 71-75.

KOŽÍŠEK, F., JELIGOVÁ, H., ČADEK, V., POMYKAČOVÁ, I. Problematika výskytu léčiv v pitné vodě z pohledu spotřebitelů a výrobců vody. SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací, 2011, 20(12): 412-414.

KOŽÍŠEK, F., JELIGOVÁ, H. První systematické mapování léčiv v pitných vodách v ČR. Tisková zpráva Státního zdravotního ústavu. Vydána 3. 2. 2012. 3 strany. Dostupná on-line na http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/gacr_leciva/Tiskova_zprava_SZU_leciva_ve_vode.pdf

KOŽÍŠEK, F., KOŽÍŠKOVÁ, Y. (2012). Strategie ke snížení průniku zbytků léčiv do surové a pitné vody. SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací, 21(10): 312-314.

Morteani, G., Möller, P., Eichinger, L., Preinfalk, C., & Paces, T. (2004). Bestimmung von Einzelöstrogenen im Oberflächenwasser des Einzugsgebietes der Stadt Prag (Tschechische Republik. Grundwasser, 9(4), 248-254. Retrieved from http://link.springer.com/10.1007/s00767-004-0057-4 http://dx.doi.org/10.1007/s00767-004-0057-4

Morteani, G., Möller, P., Fuganti, A., & Paces, T. (2006). Input and fate of anthropogenic estrogens and gadolinium in surface water and sewage plants in the hydrological basin of Prague (Czech Republic).. Environ Geochem Health, 28(3), 257-264. Retrieved from http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/r?dbs+hsdb:@term+@rn+7440-54-2 pmid:16622589 http://dx.doi.org/10.1007/s10653-006-9040-6

PAČES, T. Estrogeny – ženské hormony ve vltavské a pitné vodě v Praze. Bez roku vydání; dostupné on-line 23.2.2013 na http://www.pijtezdravouvodu.cz/files/Estrogeny_Paces.pdf.

SACHER, Frank (TZW: DVGW – Technologiezentrum Wasser, Karlsruhe), osobní sdělení 25.4.2007.

SVAZ MINERÁLNÍCH VOD. Pije se vám lépe, když víte, co pijete (desatero, proč pít balenou minerální a pramenitou vodu). Leták otištěný jako celostránková reklama v mnoha denících (např. Metro, 29.9.2009) a dodnes dostupný on-line na http://www.pijtezdravouvodu.cz/files/10_duvodu.jpg (23.2.2013).

ŠMERHOVSKÝ, Z., CIKRT, M., VAVŘINOVÁ, J., LANDA, K. Vybrané kapitoly o komunikaci rizika. Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica, 1/2005. Praha: Státní zdravotní ústav, 2005. http://www.risk-management.cz/clanky/full-2005-01.pdf

TUHOVČÁK, L., RUČKA, J., KOŽÍŠEK, F., PUMANN, P., HLAVÁČ, J., SVOBODA, M. a kolektiv. Analýza rizik veřejných vodovodů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010.

WHO. Pharmaceuticals in Drinking-water. WHO/HSE/WSH/11.05. WHO, Ženeva 2011. Dostupné on-line: http://www.who.int/entity/water_sanitation_health/publications/2011/pharmaceuticals_20110601.pdf.