Evaluácia integrovaného manažmentu Národného parku České Švýcarsko prostredníctvom expertného systému IPAM

Obsah hlavního článku

Peter Repka
Milada Švecová

Abstrakt

Príspevok je zameraný na zhodnotenie manažmentu Národného parku České Švýcarsko prostredníctvom expertného systému IPAM (Integrated Protected Area Management). Hodnotenie bolo realizované v roku 2012 v spolupráci so zamestnancami Správy národného parku České Švýcarsko. V rámci hodnotenia Národného parku České Švýcarko sme zistili, že v danej lokalite je vhodne uplatňovaný integrovaný manažment v dvoch fázach: prípravnej fáze a fáze základného plánovania. Integrovaný manažment je v národnom parku slabšie uplatňovaný vo fáze detailného plánovania, implementačnej fáze a fáze zapojenia do siete. Zlepšenie hodnotených oblastí v rámci jednotlivých fáz manažmentu predpokladáme špeciálne v prehĺbení doteraz existujúcej spolupráce s príbuznými subjektmi v regiónoch národného parku. Táto spolupráca by mala byť zameraná na podporu miestnej ekonomiky s uprednostnením a zameraním sa na tradičné hodnoty regiónu. Je potrebné zefektívniť spôsob komunikácie so zainteresovanými skupinami (stakeholdermi) v rámci regiónu záujmového územia. Dôležité je tiež nastavenie hodnotiacich mechanizmov a indikátorov úspešnosti plnenia stanovených cieľov. Veľmi dôležité je prehĺbenie spolupráce národného parku s možnými partnermi v rámci ekologickej, sociálnej a ekonomickej siete, a to vrátane vzdelávania verejnosti.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Repka, P., & Švecová, M. (2013). Evaluácia integrovaného manažmentu Národného parku České Švýcarsko prostredníctvom expertného systému IPAM. Envigogika, 8(3). https://doi.org/10.14712/18023061.387
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Peter Repka

Mgr. Peter Repka

doktorand: zaoberá se manažmentom chránených území, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra životného prostredia, Tajovského 55, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Milada Švecová

doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.,

vysokoškolský pedagóg: vyučuje Ekológiu, Manažment ekosystémov a Didaktiku, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra životného prostredia, Tajovského 55, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, natur.svec@seznam.cz.

Reference

DEMO, M. et al. 2007. Udržateľný rozvoj, život v medziach únosnej kapacity biosféry. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2007. 437 s. ISBN 978-80-8069-826-3.

Firbank, L., & G, (2005). Striking a new balance betwen agricultural production and biodiversity. Annals of Applied Biology. Volume, 146(2), 163-175. Retrieved from http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1744-7348.2005.040078.x http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-7348.2005.040078.x

Getzner, M., Jungmeier, M., & Lange, S. (2010). People, Parks and Money Stakeholder involvement and regional development: A manual for protected areas. Klagenfurt: Druckerei Theiss.

HAAS, M., ONDROVÁ, E., ŠVAJDA, J. 2008. Environmentálna výchova/Environmental education. Žilina : Institute of High Mountain Biology, University of Žilina, 2008. 132 pp. ISBN 978-80-88923-09-1.

HÄRTEL, H., KŘENOVÁ, Z. Dilema priorit: Chráníme biodiverzitu, nebo procesi?. Ochrana přírody, 2009. č. 5. str. 17 – 21. ISSN 1210-258X.

IZAKOVIČOVÁ, Z. a kolektív. 2006. Integrovaný manažment krajiny II. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava, 2006. 232 s. ISBN 80-969272-9-9.

IUCN, UNEP, WWF. Caring for the Earth: Strategy for Sustainable Living. Gland Switzerland : IUCN, 1991. pp. 228. ISBN 2-8317-0074-4.

Integrated Protected Area Management (IPAM) [online]. [cit. 2012-11- 01]. Dostupné na http://www.ipam.info/.

JUNGMEIER, M., VELIK, I. 2005. IPAM Toolbox. Final Report. Study commissioned by: Office of the Carinthia Government Dept. 20, Execution: E.C.O. Institute for Ecology Ltd., Klagenfurt, 67 pp.

JUNGMEIER, M. et al. 2005. IPAM – Toolbox. Transnational Results (Expert Systém, Toolbox and Best Practice) – Study commissioned by: Office of the Carinthian Government Dept. 20, Execution: E.C.O. Institute for Ecology Ltd., Klagenfurt, 68 pp.

ŠVECOVÁ, M. 2008. Skúsenosti z krajín EÚ. In ŠVECOVÁ, M., SÁSIKOVÁ, K. (eds.): Výchova k udržateľnému rozvoju v podmienkach škôl a jej manažment. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB v BB, 2008. s. 131 – 142.

THOMAS, L., MIDDLETON, H. 2003. Guidelines for Management Planing of Protected Areas. Switzerland and Cambridge : IUCN Glad. 2003. 79 pp.

VOLOŠČUK, I., ŠVAJDA, J. Monografické štúdie o národných parkoch. Zvolen : Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2008. 173 s. ISBN–978–80–228–1853–7.

WEBSTER, R., HOLT, S., AVIS, CH. Karpaty Správa o stave Karpát vypracovaná v rámci Iniciatívy karpatského ekoregiónu. Bratislava : DTP štúdio a tlač: t centrum, 2002. 68s. ISBN 80-968495-5-7.

ZELENÝ, J. 2008. Environmentálne manažérstvo a spoločenská zodpovednosť. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica, 2008. 163 s. ISBN 978-80-8083-690-0.

ZELENÝ, J. et al. 2010. Environmentálna politika a manažérstvo organizácií. Banská Bystrica : Nikara, 2010. 145 s. ISBN 978-80-8083-977-2.