Hledání optimální podoby realizace environmentální výchovy na prvním stupni ZŠ

Obsah hlavního článku

Kateřina Jančaříková

Abstrakt

Výzkum prezentovaný v tomto příspěvku vznikl jako část rozsáhlé výzkumné práce zaměřené na environmentální výchovu na prvním stupni ZŠ v České republice. Tento výzkum probíhal metodou zakotvené teorie Sběr pojmů1 mezi selektivně vybranou skupinou respondentů. Jeho výsledkem je do tabulky uspořádaný výčet všeho toho, co by do realizace environmentální výchovy na prvním stupni mělo v ideálním případě patřit. Tento výčet byl komparován s Ekopedagogovým osmerem, průřezovým tématem Environmentální výchova RVP ZV. Posloužil k vytvoření Metodického pokynu MŠMT k EVVO (říjen 2008). Výsledek výzkumu je možné použít pro odbornou diskusi cílů, obsahu, podmínek vyučování, prostředků, metod i kompetencí učitelů (lektorů) environmentální výchovy ale také k vytvoření nástroje evaluace, resp. autoevaluace.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Jančaříková, K. (2009). Hledání optimální podoby realizace environmentální výchovy na prvním stupni ZŠ. Envigogika, 4(1). https://doi.org/10.14712/18023061.36
Sekce
Recenzované články

Reference

BUREŠOVÁ, K. (ed.) Učíme se v zahradě. Chaloupky, 2007. ISBN neuvedeno.

ČINČERA, J. Environmentální výchova : od cílů k prostředkům. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-147-8.

ČINČERA, J. Analýza průřezového tématu Environmentální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Envigogika. 2009. 4, 1 [online] [Cit. 2009-03-10] Dostupné na www: http://envigogika.cuni.cz/index.php/cs/texty/20091

HORKÁ, H. Teorie a metodika ekologické výchovy. Brno: Paido, 1996. ISBN 80-85931-33-8.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Environmentální výchova na prvním stupni ZŠ. Praha, 2008. 107 s. UK-PedF. Vedoucí disertační práce RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Přílohy disertační práce. Praha, 2008. 107 s. UK-PedF. Vedoucí disertační práce RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.

JANČAŘÍKOVÁ, K. Úcta k životu - jeden z cílů Environmentální výchovy v RVP a lze se s ní ve školní praxi vypořádat? Envigogika, 2/2007. Dostupné na http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/cs/inspirace/20072/104-ucta-k-ivotu-jeden-z-cil-environmentalni-vychovy-v-rvp-a-lze-se-s-ni-ve-kolni-praxi-vypoadat

LIBROVÁ, H. Pestří a zelení : Kapitoly o dobrovolné skromnosti. Brno:Veronica, Hnutí Duha, 1994. ISBN 80-85368-18-8.

MÁCHAL, A. Ekopedagogovo osmero. In Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno: Rezekvítek, Lipka, 2000. ISBN 80-902954-0-1.

STRAUSS, A., CORBIN, J. Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. London, 1998. ISBN 0-8039-5940-0.

STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. Brno: Podané ruce, 1999. ISBN 80-85834-60-X.

WILKE, R. J. (ed.) Environmental education: Teacher Resource Handbook: A practical Guide for K - 12 Environmental Education. Thousand Oaks, California: Corwin press, First Printing, 1993. ISBN 0-8039-6370-X.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Výzkumný ústav pedagogický v Praze. 2004.[on-line] [Cit. 3. 1. 2005]. Dostupné s komentáři na http://www.vuppraha.cz/.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>