Bezpečná cesta do školy

Jitka Heinrichová

Recenze studie Jitka Heinrichová: Bezpečná cesta do školy, Centrum dopravního výzkumu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Bezpečná cesta do školy

2008-06-27 11:19:08

Jitka Heinrichová

Recenze studie Jitka Heinrichová: Bezpečná cesta do školy, Centrum dopravního výzkumu.

Plný text práce

Představená práce systematicky a přehledně mapuje jak nástrahy a rizika, s nimiž se ti nejmenší mohou potkat na svých cestách (nejen) do školy, tak především celé spektrum možností dopravní výchovy. Autorka vychází z přirozeného zájmu dětí a jejich schopností (kapitola Dominantní inteligence s náměty aktivit, které pro různé vlohy hledají nejzajímavější naplnění podle Komenského hesla: Dělání se učíme děláním). Stručně zmiňuje Cíle a Formy práce, a v části Aktivity projektu uvádí četné příklady a konkrétní ukázky jednotlivých činností. Tyto náměty zařazuje do kontextu Rámcového vzdělávacího programu a jeho zaměření na jednotlivé kompetence; ukazuje, jaké strategie volit, aby děti měly pocit, že jejich úsilí má smysl a že si jej vážíme. Ze všech představených výsledků práce je navíc vidět, že děti, jejich učitelé a následně i my čtenáři získávají nejen užitečné poznání, ale i potěšení – jsou totiž dobře dokumentovány a výtvarně zpracovány. V závěru se ukazuje záběr celého projektu, zájem jednotlivých škol a otevírají se možnosti komunikace a výměny zkušeností mezi učiteli i dětmi samotnými.

Práce je ceněna také po stránce odborné, viz následující recenze. 

Mojmír Stojan: Recenze předložené studie

Studie „Bezpečná cesta do školy“ reflektuje v současnosti jedno z nejvýše aktuálních řešení problematiky bezrizikové mobility dětí (jako chodců či uživatelů individuálních i hromadných dopravních prostředků) při docházce do školy a při aktivitách s návštěvou školních zařízení souvisejících.

Autorka Jitka Heinrichová prokazuje použitou formou i zvolenými metodami zkoumání precizní a hlubokou znalost problému na straně jedné a moderních pedagogicko-psychologických teorií řešení na straně druhé. Vycházejíc od souvislostí mezi moderní Gardnerovskou antologií kategorizace lidské inteligence a technologií specifického kreativně adaptačního procesu integrace dětí do dopravního prostoru, přistupuje ke strukturální vztahové a kauzální analýze úrovňových hladin vlivů a komplexu subjektů dopravního prostředí, umožňující determinovat jednotlivé vhodné edukačně-výchovné strategie. Studii završuje stručné, leč přesvědčivé shrnutí významu celého projektu „Bezpečná cesta do školy“ pro skutečný kvalitativní pokrok v humanizaci či kultivaci současného života v místě průsečíku koexistence člověka a dopravy.

Doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.
Pedagogická fakulta MU v Brně