Odpověď Emilce Strejčkové a dalším komentářům k výzkumu Odcizování člověka přírodě

Jana Dlouhá

Další příspěvek k diskuzi zahájené v minulém čísle Envigogiky

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Odpověď Emilce Strejčkové a dalším komentářům k výzkumu Odcizování člověka přírodě

2007-04-16 21:56:59

Další příspěvek k diskuzi zahájené v minulém čísle Envigogiky


Vážení čtenáři,

za prvé, jsem velmi ráda za všechny reakce na příspěvky z minulého čísla. Ty delší by bylo příště dobré posílat přímo na adresu redakce – pokud budou věcné a víceméně neurážlivé, budou zveřejněny v plném znění v rubrice Dopisy čtenářů.

Na některé z komentářů bych chtěla reagovat. Především –Emilky Strejčkové si velmi vážím, a rozhodně není mým úmyslem jí škodit. Dlouhodobě se snaží nahrazovat svou dobře míněnou činností různé koordinační funkce, jež by jistě náležely povolanějším – kteří se jim však nevěnují. Ostatně sama to nejlépe popisuje ve svém příspěvku.

Smyslem zahájení a vedení tohoto dialogu rozhodně není věci „odstřelit“, ale vykázat do příslušných mezí, v rámci kterých s nimi lze pak pracovat. Překračovat pravidla hry určitého oboru lidské činnosti nelze ani v zájmu dobré věci, anebo jen za tím účelem, aby se rozvířila reálná diskuze. Druhým krokem by pak mělo být – zvolit stejně pádné argumenty, jako všechny protistrany.

Na tomto místě je vhodné osvětlit také práci se zdroji k Výzkumu odcizování. V době psaní recenzí jsme měli k dispozici celou výzkumnou zprávu (soubor z 9.12.2005), protože to však není formálně vydaný text, posudek byl vztažen k jedinému nám známému tištěnému výstupu – brožurce „Děti, aby byly a žily“. Recenzenti byli s obsahem Závěrečné zprávy seznámeni, pravda ovšem je, že spíše prostřednictvím webových stránek http://www.detiamesto.cz. Dle informačního systému vědy a výzkumu (VaV, „Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje“ CEP, http://aplikace.isvav.cvut.cz/) je to však pravděpodobně jeden z mála výstupů zveřejněných v době ukončení projektu[1].

Svůj počin tak pokládáme za výzvu, nikoli snahu o diskreditaci. Ostatně Jan Činčera k tomu píše: „…smyslem odborné diskuse je především umožnit autorům a tak i oboru další růst. Recenze nemusí být vždy přesné a je určitě na místě s nimi někdy věcně polemizovat. Přesto patří k étosu odborné diskuse nehledat v kritických názorech zlý úmysl a vyvarovat se osobních útoků na jejich autora. Kritikou dává recenzent najevo vždy i určitý respekt: mizerné články přece za kritiku ani nestojí. Přejme tedy stejný respekt i recenzentovi a ponechme diskusi na věcné rovině.“

Rádi budeme moderovat další dialog a doufám, že bude přiměřeně objektivně sžíravý – naopak to prospěje prosazování daných témat. Ono totiž pokud takovéto polemické tříbení neproběhne, mají sebelépe míněné názory na odborném poli nulovou cenu.

Těšíme se na další komentáře![1] Národní program výzkumu: Krajina a sídla budoucnosti - 1 C
Oblast výzkumu: Ekonomické a sociální souvislosti udržitelného rozvoje, Závěrečná zpráva
VÝZKUM ODCIZOVÁNÍ ČLOVĚKA PŘÍRODĚ
Řešitel: Zájmové sdružení Toulcův dvůr, středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy
Číslo projektu: 1C / 4 / 40 / 04
Předloženým výstupem projektu je elektronický dokument s nicneříkajícím názvem J, B: Odcizování člověka přírodě; A, M: Výsledky výzkumu Odcizování člověka přírodě.