Nevěrohodnost odborného textu

Jana Dlouhá
Stručný přehled nejdůležitějších, někdy však ne příliš zjevných znaků nedůvěryhodnosti odborného zdroje či textu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Nevěrohodnost odborného textu

2007-04-16 21:50:23

Stručný přehled nejdůležitějších, někdy však ne příliš zjevných znaků nedůvěryhodnosti odborného zdroje či textu.

Nejdůležitějším, někdy však ne příliš zjevným znakem nedůvěryhodnosti zdroje či textu je především malý respekt k odbornému diskurzu, což především znamená, že související argumentace se týká každodenní zkušenosti, odvolává se na běžné porozumění. Zanedbána je tak nutnost dokázat či potvrdit pravdivost (objektivitu) výroků.

Zvolený diskurz pak také není podroben kontrole běžné pro odborný text, a to v rámci obecně přijatých postupů a organizovaných struktur. Zásady správy diskurzů totiž zahrnují institucionalizované způsoby hodnocení kvality diskurzů (recenze, posudky, schvalovací řízení, kolegia apod.).

Některé prohřešky proti exaktnosti mohou být očividné nebo snadno průkazné – jsou totiž například v rozporu se skutečnostmi známými z jiných oborů.

Nevěrohodné texty používají tzv. falešné argumenty: jsou to prohřešky proti vnitřní logické provázanosti argumentů, předestírání či zastírání argumentace atd. Jonák popisuje podle Bromleyho (1986) falešné argumenty takto:

  • argument analogií – vnější a částečná podobnost ukazující na širší shodu;
  • argument vzorem a generalizací – odvození povahy celku z vlastností části;
  • argument objektivními příznaky – jsou užity dílčí příznaky namísto neustálého ověřování;
  • argument příčinou – za příčinu jsou pokládány okolnosti;
  • argument vyloučením ostatních možností – z textu vyplývá, že platí poslední, neověřená možnost (2004).

Literatura

  • BROMLEY, D. The Case Study metod in Psychology and Related Disciplines. New York : J. Wiley, 1986.
  • JONÁK, Z. Příznaky nevěrohodných informačních zdrojů. Metodický portál RVP : základní vzdělávání [online]. 2004 [cit. 2007-04-10]. Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Článek je součástí cyklu Uplatňování kritického myšlení. Dostupný z WWW: < http://www.rvp.cz/clanek/221/128 >. ISSN 1802-4785.
  • PUECH, L. Čtrnáct neplatných argumentů, kterými se hájí paravědy. Zpravodaj Sisyfa [online]. 2004, roč. 4 [cit. 2007-04-10]. Dostupný z WWW: < http://www.sisyfos.cz/sisyfos/zpravodaj/sis17_04.htm >.
  • ZEMAN, A. O umění argumentace. Sprcha : denní dávka zdravé kritiky pro osvěžení mysli [online]. 2003 [cit. 2007-04-10]. Dostupný z WWW: < http://www.sprcha.com/story/2003/9/8/222655/9996 >.