Úvodník 2011/VI/2

Obsah hlavního článku

Jana Dlouhá

Abstrakt

Úvodník 2011/VI/2

2011-10-31 17:28:11


Vážení přátelé a příznivci Envigogiky,


v čase podzimních plískanic, v době, kdy večery nám opět prodloužil plánovaný zásah do nepřetržitého plynutí času, přichází Envigogika se svou nabídkou čtení připravenou pro vaše poučení, zamyšlení nebo „jen“ pobavení. Věřte, že poslední člen jmenované triády nebyl naším cílem o nic méně než první dva, protože „…nejen světlé, ale i líbezné kázání býti musí, má-li se ho s chutí a užitkem poslouchati”(Jan Amos Komenský, 1651)


Co Vám přinášíme tentokrát. Jan Činčera představuje nově přijatý kurikulární dokument „Doporučené očekávané výstupy pro základní vzdělávání“ – část věnovanou environmentální výchově, na jejíž tvorbě se podílel. Autor vysvětluje genezi tohoto poměrně stručného materiálu a analyzuje jej z hlediska toho, co by mohl přinést do environmentální výchovy na základních školách nového: ve smyslu sledování specifických cílů, stanovení konkrétních témat a obsahu. Článek přináší příklady doporučených výstupů i strategií a kriticky hodnotí jejich hlubší teoretická východiska. Ukazuje, jak by mohla současná česká praxe stavět na zahraničních zkušenostech. V dalším, poměrně vydatném textu, se Jiří Olšovský zamýšlí nad texty Heideggera a Kierkegaarda, a to z perspektivy lidské svobody. Tu je snad možno nově založit v nemanipulativním vztahu ke skutečnosti a přírodě. Protože jeho (a Heideggerovy) úvahy nejsou úplně triviální, podává též stručné vysvětlení, proč nám k pochopení (a případně zaujetí) tohoto postoje nestačí pouhý selský rozum a je třeba jít až k samým kořenům myšlení. Na těchto kořenech je postaveno to zdánlivě samozřejmé v našem každodenním i teoretickém přístupu. V posledním z recenzovaných textů zkoumá Marie Dlouhá roli autority učitele ve výuce a její možné proměny v případě, kdy student svého učitele fyzicky vůbec nepotkává. Celý proces učení i vzájemné interakce jsou zcela virtuální. Dochází k zajímavému závěru, že podstatnou roli zde hraje samotné prostředí, tedy elektronická aplikace vytyčující hranice či mantinely pro jednání, jež už je ovšem plně reálné (je totiž víceméně autentickým projevem vztahů v procesu vzdělání).


 


Texty v nerecenzované části jsou tentokrát věnovány procesu Životní prostředí pro Evropu, sérii ministerských konferencí zahájené v Dobříši roku 1991, a prozatím završené letošní konferencí v kazašské Astaně. Základy tohoto procesu ‑ 7 bodů přijatých na Dobříšském jednání ‑ rekapituluje Mikuláš Huba. Všímá si naplnění těchto výzev, poukazuje na původní hybné síly environmentální politiky a táže se, jak pokračovat. Kolektiv autorů – spoluorganizátorů první Vavrouškovy Dobříšské konference ministrů – se zabývá procesem Životní prostředí pro Evropu nejen z hlediska jeho geneze, ale i současného stavu (shrnuje jednání v Astaně i jeho závěry) a jeho dopadem do oblasti vzdělávací (přijetí a implementace Strategie VUR v regionu EHK a v ČR). Protože ministerská jednání otevírají napětí mezi povinnostmi (evropskou legislativou) a vůlí ke změně (nové strategie i nástroje institucionální, právní atd.), s tématem těsně souvisí i příspěvek přednesený Mikulášem Hubou na konferenci Forum 2000 věnované otázkám práva a demokracie. Blok završují vzpomínky Jana Mikoláše, bývalého náměstka ministra – předsedy FVŽP, a intervence Jirky Dlouhého na ministerském jednání v rámci bloku Ozeleňování ekonomie.


Máme tu ještě recenzi Pavla Žďárského na novou knihu o etice vědy, která vyšla pod editorským vedením Wendy Drozenové, a informaci Mikuláše Huby o vyhlášení výsledků soutěže Udržateľný spôsob života, o které pravidelně referujeme; s tím se pro tentokrát v atmosféře odlétajícího babího léta loučíme. Myslíme na vás, myslete na nás i vy, protože poslední letošní číslo Envigogiky vyjde již koncem tohoto roku – a to je vlastně za chvíli.


Za redakci Envigogiky


Jana a Jirka Dlouzí, Lenka Parkánová


 


Jan Amos Komenský: Zpráva a naučení o kazatelství, sepsaná roku 1651 od Jana Amose Komenského kterýžto rukopis pro jeho řídkost a vzácnost přepsal Jozef Gerža, duchovní pastýř církve evangelické vyznání helvetského prosetínské na panství kunštátském v Marghrabství moravském léta Páně 1807

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Dlouhá, J. (2011). Úvodník 2011/VI/2. Envigogika, 6(2). https://doi.org/10.14712/18023061.222
Sekce
Úvodník
Biografie autora

Jana Dlouhá

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. Odpovědný redaktor Envigogiky. Vystudovala obor ochrana životního prostředí (PřF UK) a postgraduálně filozofii výchovy (PedF UK). V současné době působí v Centru pro otázky životního prostředí UK; zabývá se především tvorbou výukových textů a koordinací vzdělávacích programů

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

<< < 9 10 11 12 13 14