Ekonomie a správa životního prostředí – informace o novém magisterském oboru

Petr Šauer

Text představuje nový navazující magisterský studijní obor Ekonomie a správa životního prostředí, který byl otevřen na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Ekonomie a správa životního prostředí – informace o novém magisterském oboru

2007-08-31 08:43:19

Petr Šauer

Text představuje nový navazující magisterský studijní obor Ekonomie a správa životního prostředí, který byl otevřen na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.


Na základě dlouholetých zkušeností s vedlejší specializací „Ekonomika životního prostředí” a s bakalářskou hlavní specializací „Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management” byl na Katedře ekonomiky životního prostředí Vysoké školy ekonomické připraven a otevřen nový navazující magisterský studijní obor „Ekonomie a správa životního prostředí“. Tento obor byl připraven v rámci grantu JPD3 č. CZ 04.3.07/3.1.01.1/0144 a podpořen Evropským sociálním fondem, Státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy

Studijní program sestává ze 120 ECTS kreditů[1]. Z těchto 120 kreditů připadá 19 kreditů na kurz ekonomie (9 ECTS) a na volně volitelné předměty na VŠE i na jiných univerzitách v České republice nebo v zahraničí (10 ECTS). Mezi povinné předměty oboru patří základní kurz environmentální ekonomie a politiky a kurzy firma a životní prostředí, veřejná správa životního prostředí, právo a ekonomie, politika regionálního rozvoje a diplomový seminář (celkem 34 ECTS). Student dále volí 21 ECTS z nabídky volitelných předmětů oboru, která v současné době zahrnuje například kurzy mezinárodní právo a ochrana životního prostředí, životní prostředí měst a regionů, ekonomie přírodních zdrojů, aktuální otázky politiky životního prostředí, environmentální informatika, kapitoly z vývoje teorie ekonomie životního prostředí a přírodních zdrojů, prezentace studentské práce ve zvoleném cizím jazyce (anglicky, německy, rusky), veřejná správa. Studenti kromě hlavní specializace na Vysoké škole ekonomické v Praze studují vybranou vedlejší specializaci z nabídky celé školy, kde mají možnost si vhodně dotvořit svůj profil. Tak například, pokud studenti našeho oboru směřují do environmentálního managementu firmy, mohou si vybrat vhodnou vedlejší specializaci na Fakultě podnikové ekonomiky, pokud směřují do veřejné správy životního prostředí, potom si mohou volit vedlejší specializaci například na Katedře regionalistiky. Mohou si však volit vedlejší specializaci volně a jinak a tak si vytvořit profil pro alternativní uplatnění (účetnictví, bankovnictví, informatika atp.). Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce. Absolventi získávají titul inženýr ekonomie.

Obor je stavěn tak, aby byly v rovnováze výuka a pochopení teorií a praktické implementace. Cílem není naučit studenty co možná nejvíce detailních praktických věcí; cílem je naučit je určitým tvůrčím způsobem myslet a umět přitom využívat získané teoretické poznatky. Náplň výuky reflektuje průzkum potenciálního trhu práce studentů tohoto oboru. Důraz je kladen na ekonomickou a právně-správní stránku dané problematiky. Jsou podporovány jazykové schopnosti studentů (výuka zahraničních profesorů, prezentace studentských projektů v cizím jazyce, připravena je výuka všech klíčových předmětů v angličtině včetně originálních učebních pomůcek) a je rozvíjena schopnost samostatné práce. Při výuce je využíváno co možná nejvíce moderních aktivních metod výuky, jako jsou malé ekonomické laboratorní experimenty, hry, výukové případové studie, řízené diskuse na seminářích, prezentace studentských projektů. Pro kvalitní studentské projekty byla vytvořena samostatná sekce ekonomiky životního prostředí v každoroční soutěži studentské vědecké a odborné činnosti na Národohospodářské fakultě Vysoké škole ekonomické v Praze.

Studentům je umožňováno studovat vybrané předměty na jiných fakultách či vysokých školách v České republice i v zahraničí a úspěšné absolvování těchto předmětů je bez problémů uznáváno. Mimo jiné si tak mohou studenti tohoto oboru prohloubit své znalosti z ekologie, technicky ochrany životního prostředí apod. Předměty vyučované Katedrou ekonomiky životního prostředí jsou otevřeny pro studenty jiných vysokých škol. Obor je tak plně připraven naplňovat dohodu pěti velkých pražských universit (UK Praha, ČVUT Praha, VŠCHT Praha, ZU Praha a VŠE Praha) o spolupráci ve výuce problematiky životního prostředí a o vzájemném uznávání předmětů. Katedra ekonomiky životního prostředí úzce spolupracuje s několika pracovišti z praxe při zadávání, konzultování a oponování diplomových prací. Jde zejména o Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Regionální environmentální centrum a další. Obsahově výuka oboru mj. staví na bohaté dlouholeté vědeckovýzkumné činnosti Katedry ekonomiky životního prostředí a jejích členů.

Zájemci z jiných škol konají přijímací zkoušku z ekonomie na úrovni bakalářské zkoušky. Vzor přijímacího testu (zatrhávání z nabízených možností) lze nalézt na stránkách Katedry ekonomie Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Druhou částí je všeobecný přehled o problematice životního prostředí. Tato zkouška je písemná a je v angličtině. V první části je několik testových otázek (zatrhávání ze tří možností), ve druhé časti se potom vyžaduje písemné vypracování odpovědi na otázku.

Další zdroje

Katedra ekonomiky životního prostředí VŠE v Praze: http://kzp.vse.cz/KZP/WCMS_KZP.nsf

Výuka katedry ekonomiky ŽP: http://kzp.vse.cz/KZP/WCMS_KZP.nsf/pages/vyuka.html

Navazující magisterský studijní obor Ekonomika a správa životního prostředí: http://kzp.vse.cz/KZP/WCMS_KZP.nsf/pages/MagisterskyStudijniObor(.html[1] European Credit Transfer Systém. Viz článek KREBS, Vojtěch. VŠE přechází na evropský systém přenosu kreditů. Zpravodaj VŠE [online]. 2005, č. 1 [cit. 2007-08-26]. Dostupný z WWW: <http://www.vse.cz/zpravodaj/2005_1/04.htm>.